HLN IVS

Kongevejen 135

2830 Virum


Årsrapport

30. april 2018 - 31. marts 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/06/2019
Carsten Aastrup
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHLN IVS
Kongevejen 135
2830 Virum
e-mailadresse:sf@dantaxi4x48.dk
CVR-nr:39549816
Regnskabsår:30/04/2018 - 31/03/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed med tilslutning til Dantaxi 4 x 48's kørselskontor.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 0. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der har i den efterfølgende periode ikke været begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 30. apr. 2018 - 31. mar. 2019

Note 2018/19 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Bruttoresultat 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. marts 2019

Aktiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 1.000
Tilgodehavender i alt 1.000
Omsætningsaktiver i alt 1.000
Aktiver i alt 1.000

Balance 31. marts 2019

Passiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.000
Egenkapital i alt 1.000
Passiver i alt 1.000

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 0
true false false true Ingen bistand Charlotte Rolander Kongevejen 135 2830 Virum 395498162018-04-302019-03-31 395498162018-04-302019-03-31fsa:RetainedEarningsMember 395498162019-03-31 iso4217:DKK