Their Story ApS

Høegh-Guldbergs Gade 57, 1.

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/08/2020
Kristian Skipper-Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTheir Story ApS
Høegh-Guldbergs Gade 57, 1.
8000 Aarhus C
CVR-nr:39154897
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for Their Story ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2019 - 31. december 2019.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aabenraa, den 21/08/2020

Direktion
Anne Christine TæstensenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i handel med tekstilvarer.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør -18.128 kr.

 

Selskabet har i opstartsfasen foretaget investeringer i udviklingen af nye produkter, salgskanaler mv., der forventes at give afkast i løbet af 2020 og fremadrettet. Som følge af de foretagne investeringer er mere end halvdelen af selskabets egenkapital tabt. Det er dog ledelsens forventning, at selskabet kan retablere egenkapitalen via egen indtjening indenfor de nuværende kreditrammer og aflægger som følge heraf regnskabet under forudsætning af fortsat drift.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttotab
Bruttotab indeholder nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.


Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.


Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

 

Balancen

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

 

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2017/18
kr. kr.
Nettoomsætning 52.587 41.561
Vareforbrug -29.497
Eksterne omkostninger -41.219 -76.995
Bruttoresultat -18.129 -35.434
Resultat af ordinær primær drift -18.129 -35.434
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat -18.129 -35.434
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -18.129 -35.434
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -18.129 -35.434
I alt -18.129 -35.434

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2017/18
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 86.675
Fremstillede varer og handelsvarer 94.849
Varebeholdninger i alt 94.849 86.675
Likvide beholdninger 25.720 12.260
Omsætningsaktiver i alt 120.569 98.935
Aktiver i alt 120.569 98.935

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 71.250 71.250
Overført resultat -53.563 -35.434
Egenkapital i alt 17.687 35.816
Skyldig moms og afgifter 3.433 3.066
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 99.449 60.053
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 102.882 63.119
Gældsforpligtelser i alt 102.882 63.119
Passiver i alt 120.569 98.935

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 11/12/2017 31/12/2018 Ingen bistand Kristian Skipper-Pedersen Høegh-Guldbergs Gade 57, 1 8000 Aarhus C 391548972019-01-012019-12-31 391548972019-01-012019-12-310 391548972017-12-112018-12-31 391548972019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391548972017-12-112018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391548972019-12-31 391548972018-12-31 iso4217:DKK