Driftsselskabet Øresund ApS

Strandvejen 343

2930 Klampenborg


Årsrapport

8. august 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/01/2019
Peter Hæstrup
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDriftsselskabet Øresund ApS
Strandvejen 343
2930 Klampenborg
CVR-nr:38840673
Regnskabsår:08/08/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseDragsholm Sparekasse

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2017/18.

 

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

 

at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stillig og resultat,

 

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

 

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og uændret i forhold til tidligere år, bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer,

 

at ledelsen fortsat anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt,

 

at ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Klampenborg, den 29/01/2019

Direktion
Peter Jørgen Hæstrup
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldt

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været at drive restaurationsvirksomhed.

 

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

 

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -446.497.

 

Der er ikke efter ledelsens skøn indtrufffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

 

Ledelsen er vidende om selskabets tab af mere end 50% af selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning at kapitalen kan reetableres via den fremtidige indtjening og ledelsen anser det derfor for forsvarligt, at aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje.

 

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår er forløbet tilfredsstillende.

 

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

REGNSKABSGRUNDLAG

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

 

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

 

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

 

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og målingtages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug" og "andre eksterne omkostninger".

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

 

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

 

BALANCEN

 

ANLÆGSAKTIVER

 

Finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, omfattende huslejedepositum, er efter vurdering optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

 

OMSÆTNINGSAKTIVER

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles af midliertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske enhed. 

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

Gæld

Gældsforpligtelser, som omfatter kreditinstitutter, leverandører af varer og tjenesteydelser, tilknyttede selskaber, selskabsskat samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

Resultatopgørelse 8. aug. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -55.553
Personaleomkostninger 1 -512.930
Resultat af ordinær primær drift -568.483
Øvrige finansielle omkostninger -3.168
Ordinært resultat før skat -571.651
Skat af årets resultat 2 125.154
Årets resultat -446.497
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -446.497
I alt -446.497

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 98.400
Udskudte skatteaktiver 125.154
Finansielle aktiver i alt 223.554
Langfristede aktiver i alt 223.554
Råvarer og hjælpematerialer 60.000
Varebeholdninger i alt 60.000
Likvide beholdninger 48.492
Kortfristede aktiver i alt 108.492
Aktiver i alt 332.046

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 50.000
Overført resultat -446.497
Egenkapital i alt -396.497
Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.190
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 688.353
Kortfristede forpligtelser i alt 728.543
Forpligtelser i alt 728.543
Passiver i alt 332.046

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18
  kr.
Løn og gager 512930
Pensionsbidrag 0
Andre omkostninger til social sikring 0
  512930

2. Skat af årets resultat

  2017/18
  kr.
Aktuel skat 0
Ændring af udskudt skat -125154
Regulering vedrørende tidligere år 0
  -125154

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital 08.08.2017 50000
 
Anpartskapital ultimo 50000

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Mere end halvdelen af selskabets virksomhedskapital er tabt, der henvises til ledelsens bemærkninger hertil i ledelsesberetningen samt til lovgivningens regler herom.

 

Selskabets ledelse er opmærksom på at mere end halvdelen af virksomhedskapitalen er tabt, men anser det for værende realistisk, at denne er reetableret inden  for de nærmeste regnskabsår med egen indtjening. Ledelsen anser det for forsvarligt at aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen ledelsen bekendt udover:

 

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Ludwig & Ludwig ApS (moderselskab), og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på løn, renter, royalties og udbytter.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen ledelsen bekendt.

7. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedshedskapitalen : Ludwig & Ludwig ApS ( hjemmehørende i Gentofte Kommune).

 

Nærtstående parter:

Ludwig & Ludwig ApS

Jægersborg Allé 182

2820 Gentofte

(kapitalejer)

 

Øvrige nærtstående parter:

Selskabets ledelse

 

Transaktioner:

Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.

 

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere udgør 4 stk.

false false false false Ingen bistand Peter Hæstrup Jægersborg Allé 182 2820 Gentofte 388406732017-08-082018-06-30 388406732017-08-082018-06-300 388406732017-08-082018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 388406732018-06-30 iso4217:DKK