Aarhus Cosmetics IVS

Høegh-Guldbergs Gade 57, 1

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/08/2020
Kristian Skipper-Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAarhus Cosmetics IVS
Høegh-Guldbergs Gade 57, 1
8000 Aarhus C
e-mailadresse:kskipperpedersen@hotmail.com
CVR-nr:37586064
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for Aarhus Cosmetics IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2019 - 31. december 2019.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aarhus, den 21/08/2020

Direktion
Kristian Skipper-PedersenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i udvikling og salg af kosmetiske produkter.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør -4.295 kr.

 

Selskabet har i opstartsfasen foretaget investeringer i udviklingen af nye produkter, der forventes at give afkast i løbet af 2020 og fremadrettet. I løbet af regnskabsåret 01. januar 2019 - 31. december 2019 er der foretaget en kapitalforhøjelse i selskabet. Som følge af de foretagne investeringer er mere end selskabets egenkapital dog fortsat tabt. Det er dog ledelsens forventning, at selskabet kan retablere egenkapitalen via egen indtjening indenfor de nuværende kreditrammer og aflægger som følge heraf regnskabet under forudsætning af fortsat drift.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttotab
Bruttotab indeholder nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.


Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.


Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

 

Øvrige finansielle omkostninger udgør renter til pengeinstitutter.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.


Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.


Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

 

Balancen

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.


Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.


Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.


Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Nettoomsætning 2.400 0
Vareforbrug -4.000 0
Eksterne omkostninger -2.649 -9.781
Bruttoresultat -4.249 -9.781
Resultat af ordinær primær drift -4.249 -9.781
Øvrige finansielle omkostninger -46 -4
Ordinært resultat før skat -4.295 -9.785
Årets resultat -4.295 -9.785
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -4.295 -9.785
I alt -4.295 -9.781

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 14.330 18.330
Varebeholdninger i alt 14.330 18.330
Tilgodehavender moms og afgifter 387 6.279
Tilgodehavender i alt 387 6.279
Likvide beholdninger 11.986 3.533
Omsætningsaktiver i alt 26.703 28.142
Aktiver i alt 26.703 28.142

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 45.000 15.000
Overført resultat -29.615 -25.320
Egenkapital i alt 15.385 -10.320
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 5.000 5.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 6.318 33.463
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.318 38.463
Gældsforpligtelser i alt 11.318 38.463
Passiver i alt 26.703 28.142

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Ingen bistand Kristian Skipper-Pedersen Høegh-Guldbergs Gade 57, 1 8000 Aarhus C 375860642019-01-012019-12-31 375860642019-01-012019-12-310 375860642018-01-012018-12-31 375860642019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375860642018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375860642019-12-31 375860642018-12-31 iso4217:DKK