Huset Malmberg Aps

Gyldenbjergvej 29

4840 Nørre Alslev


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/09/2020
Jeanette Louise Dahlgren Malmberg
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHuset Malmberg Aps
Gyldenbjergvej 29
4840 Nørre Alslev
CVR-nr:37540080
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Selskabets formål er at drive virksomhed ved personlig coaching og dermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har været påvirket af udsædvanlige forhold, idet selskabets aktivitetsniveau har været mindre end forventet.

Ledelsen forventer et fortsat lavt aktivitetsniveau og heraf manglende indtjening i 2020.

 

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning. 

Der er tvivl om going concern.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Personaleomkostninger -394.204 -648.395
Resultat af ordinær primær drift -138.898 -157.578
Øvrige finansielle omkostninger -222 -545
Ordinært resultat før skat -139.121 -158.123
Skat af årets resultat 29.911 34.000
Årets resultat -109.210 -124.123
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -109.210 -124.123
I alt -109.210 -124.123

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 36.506
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Udskudte skatteaktiver 63.911 34.000
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 63.911 70.506
Likvide beholdninger 28.346 4.745
Omsætningsaktiver i alt 92.257 75.251
Aktiver i alt 92.257 75.251

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -263.362 -120.154
Egenkapital i alt -213.362 -70.154
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.100 11.600
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 291.519 133.805
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 305.619 145.405
Gældsforpligtelser i alt 305.619 145.405
Passiver i alt 92.257 75.251

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Ingen bistand Tina Sørensen Hyllingeparken 32 4070 true false false true 375400802019-01-012019-12-31 375400802018-01-012018-12-31 375400802019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802019-12-31 375400802018-12-31 iso4217:DKK