Huset Malmberg Aps

Gyldenbjergvej 29

4840 Nørre Alslev


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/05/2019
Jeanette Louise Dahlgren Malmberg
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHuset Malmberg Aps
Gyldenbjergvej 29
4840 Nørre Alslev
CVR-nr:37540080
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorREVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
Zinnsgade 7
2100 København Ø
DK Danmark
CVR-nr:83005815
P-enhed:1002661120

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Huset Malmberg Aps.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nørre Alslev, den 22/05/2019

Direktion
Jeanette Louise Dahlgren MalmbergRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Assistance erklæring til ledelsen i Huset Malmberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Huset Malmberg ApS for året 1. januar - 31. december
2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansiel-
le oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante be-
stemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende in-
tegritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sik-
kerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de op-
lysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen
revisions-eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.København, 22/05/2019Niels Gregers Holm-Nielsen , mne5845
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
CVR: 83005815

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed ved personlig coaching og dermed beslægtet virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret har ikke været påvirket af udsædvanlige forhold.        
        
Selskabets aktivitetsniveau har været i overensstemmelse med det forventede.        
        
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2019.        
        
Årets resultat anses for utilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil        
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.      


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdi-        
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle        
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.         
        
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde        
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.        
        
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil         
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.        
        
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og        
forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor.        
        
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes         
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris         
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen        
mellem kostpris og nominelt beløb.        
        
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-        
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. 


Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste        
        
Bruttofortjenesten består af salg som er indtjent i regnskabsåret reduceret med direkte         
omkostninger samt andre eksterne omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,         
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.        
        
Ledelsen har i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser af konkurrencemæssige hensyn        
valgt at vise bruttofortjenesten i resultatopgørelsen.        
         
Andre driftsindtægter og - omkostninger        
        
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold        
til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Finansielle poster                
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører         
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, finansielle omkost-        
ninger ved finansiel leasing, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under aconto-        
skatteordningen mv.        
        
Skat af årets resultat        
        
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-         
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del        
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 


Balance

   
Tilgodehavender        
        
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien         
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.        
        
Værdipapirer        
        
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver er optaget til dagspris.        
        
Udbytte        
        
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.         
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalfor-        
samlingen.        
        
Skyldig skat og udskudt skat        
        
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat        
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt         
for betalte acontoskatter.        
        
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem        
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f.eks vedrørende        
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles         
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.        
        
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,         
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-        
tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske          
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.        
        
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens         
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring        
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For         
indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 

Gældsforpligtelser        
        
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 490.817 766.261
Personaleomkostninger 1 -648.395 -760.072
Resultat af ordinær primær drift -157.578 6.189
Øvrige finansielle omkostninger -545 -501
Ordinært resultat før skat -158.123 5.688
Skat af årets resultat 2 34.000 -1.836
Årets resultat -124.123 3.852
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -124.123 3.852
I alt -124.123 3.852

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36.506 10.445
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 24.500
Udskudte skatteaktiver 34.000 0
Andre tilgodehavender 0 40.490
Tilgodehavender i alt 70.506 75.435
Likvide beholdninger 4.745 138.167
Omsætningsaktiver i alt 75.251 213.602
Aktiver i alt 75.251 213.602

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -120.154 3.969
Egenkapital i alt -70.154 53.969
Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.600 13.800
Skyldig selskabsskat 0 1.973
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 133.805 143.860
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 145.405 159.633
Gældsforpligtelser i alt 145.405 159.633
Passiver i alt 75.251 213.602

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 522.500 675.953
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 125.895 84.119
  648.395 760.072

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 0 1.973
Ændring af udskudt skat -34.000 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 -137
  -34.000 1.836

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti eller eventualforpligtelser.

false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed statsautoriseret revisor Gregers Holm-Nielsen Zinnsgade 7 2100 København Ø 375400802018-01-012018-12-31 375400802018-01-012018-12-311 375400802018-01-012018-12-310 375400802018-01-012018-12-312 375400802017-01-012017-12-31 375400802018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802018-12-31 375400802017-12-31 iso4217:DKK