MT-PROBYG ApS

Østre Paradisvej 4, 1 th

2840 Holte


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2019
Eduard Tonoyan
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMT-PROBYG ApS
Østre Paradisvej 4, 1 th
2840 Holte
CVR-nr:36080620
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

                                                                                                                                                      

Revision af årsregnskab

 

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

 

Dirigentens noteringer

 

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Helsingør, den 01/05/2019

Direktion
Eduard Tonoyan
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktivitet

 

Bygge- og anlægsvirksomhed.

 

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

 

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

 

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Øget aktivitet.

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

 

Årsregnskabet for MT-Probyg ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi eller afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid.

Driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 971.060 712.658
Personaleomkostninger -106.358 -1.042.123
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -42.270 -29.499
Resultat af ordinær primær drift 822.432 -358.964
Øvrige finansielle omkostninger -5.144 -6.090
Ordinært resultat før skat 817.288 -365.054
Skat af årets resultat -103.800 1.588
Årets resultat 713.488 -363.466
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 713.488 -363.466
I alt 713.488 -363.466

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 119.462 67.730
Materielle anlægsaktiver i alt 119.462 67.730
Deposita 40.000 15.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 40.000 15.000
Anlægsaktiver i alt 159.462 82.730
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.750
Tilgodehavender i alt 49.750
Likvide beholdninger 721.878 71.758
Omsætningsaktiver i alt 721.878 121.508
Aktiver i alt 881.340 204.238

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 479.179 -234.309
Egenkapital i alt 529.179 -184.309
Leverandører af varer og tjenesteydelser 96.311 129.994
Skyldig selskabsskat 93.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 162.050 155.319
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 103.234
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 352.161 388.547
Gældsforpligtelser i alt 352.161 388.547
Passiver i alt 881.340 204.238

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Revifront ApS H P Christensens Vej 1.1. 3000 Helsingør 360806202018-01-012018-12-31 360806202018-01-012018-12-310 360806202017-01-012017-12-31 360806202018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 360806202017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 360806202018-12-31 360806202017-12-31 iso4217:DKK