MERCUR OPTIONSINVEST ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/07/2015
Erik Friedlænder
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMERCUR OPTIONSINVEST ApS
Bekkasinvej 10
2900 Hellerup
CVR-nr:33861087
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 -  31. december 2014 for Mercur Optionsinvest ApS.      
      
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.      
      
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.      
      
Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.       
      
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Gentofte, den 06/07/2015

Direktion
Erik Friedlænder
Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at være holding virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 0 efter skat, hvilket er tilfredsstillende.      
      
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 32.419.907 og en egenkapital på kr. 16.080.000.      
      
Den forventede udvikling i regnskabsåret 2015 forventes at være positiv.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt          
      
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.      
      
Generelt om indregning og måling      
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger      
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat      
Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.       
      
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Andre finansielle forpligtelser     
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -16.000.000
Resultat af ordinær primær drift -16.000.000 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat -16.000.000 0
Ekstraordinært resultat før skat -16.000.000 0
Skat af årets resultat 1 0 0
Årets resultat -16.000.000 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -16.000.000 0
I alt -16.000.000 0

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 339.907 2.384.928
Andre tilgodehavender 80.000 80.000
Tilgodehavender i alt 419.907 2.464.928
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 419.907 2.464.928
Aktiver i alt 419.907 2.464.928

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -16.000.000 0
Egenkapital i alt 2 -15.920.000 80.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 15.684.835 1.459.834
Anden gæld 655.072 925.094
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.339.907 2.384.928
Gældsforpligtelser i alt 16.339.907 2.384.928
Passiver i alt 419.907 2.464.928

Noter

1. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 0 0 0 80.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -16.000.000 0 -16.000.000
Egenkapital ultimo 80.000 0 0 0 -15.920.000

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand FC-Service Bekkasinvej 10 2900 Hellerup 338610872014-01-012014-12-31 338610872014-01-012014-12-310 338610872013-01-012013-12-31 338610872014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 338610872013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 338610872014-12-31 338610872013-12-31 iso4217:DKK