POPE INVEST ApS

Saltøvej 136

4700 Næstved


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2017
Ivan Harsdal
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPOPE INVEST ApS
Saltøvej 136
4700 Næstved
CVR-nr:30689313
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseNordea

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Pope Invest ApS.


Den af os udarbejdet årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.


Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.


Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal
revideres.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Næstved, den 30/11/2017

Direktion
Ivan HarsdalLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at besidde ejendomme og drive udlejningsejendom.....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventninger og anses for at være tilfredsstillende. Seneste års store udgifter med renovering / istandsættelser grundet misligholdelse fra lejere er vendt og det forventes at selskabet fra indeværende år, igen vil have overskud.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Lejer har opsagt lejemåler pr 1. aug; men der er i god tid fundet ny lejer til ejendommen.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold der påvirker regnskabet i negativ retning.

.....


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt

Generelt om indregning og måling.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger,der er afholdt for at opnå årrets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væretindregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtigelser værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kontant effektiv renter over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostpris og det nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst overløbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


....

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:
Indtægter ved huslejeindtægter indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre ekserne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende udlehjning og administration.

 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstid og restværdier     

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5-8 år 0-20%
Ejendomme                                            50 år 0-20%

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

Skatter
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskuds skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørernde egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disse skattepligtige indkomst (fuld fordeling)


....

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materieller anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

 

Tilgodehavender.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med anskaffelsen indtil nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetaling omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskab.

 

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapir med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risici for værdiændringer.

 

Hensat forpligtelser
Udskudt skat.
Udskudt skat og årets regulering heraf opgørelse efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssig underskud,
indregnes med den værdi, hvortit de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser i virksomheden inden for samme juridiske skattenhed og jurisdiktion.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Finansielle gældsforpligtigelser
Fast forrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ned låneoptagning til det
modtagne provenue med fradrag af afholdte transoktionsomkostninger. I efterfølgende periode måles låne til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provuuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostningover låneperioden.

 

Øvige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almideligvis svarer til nominel værdi.

 

Aktuelle skatteforpligtigelser
Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtig indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indlkomster samt betalt acontoskatter.

 

Eventualaktiver og -forpligtigelser
Eventualaktiver og -forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne


....

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Nettoomsætning 54.225 71.628
Eksterne omkostninger -67.903 -64.076
Bruttoresultat -13.678 7.552
Resultat af ordinær primær drift -13.678 7.552
Øvrige finansielle omkostninger -29.525 -30.240
Ordinært resultat før skat -43.203 -22.688
Skat af årets resultat -148.081
Årets resultat -43.203 -170.769
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -43.203 -170.769
I alt -43.203 -170.769

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.300.000 1.050.000
Materielle anlægsaktiver i alt 1.300.000 1.050.000
Anlægsaktiver i alt 1.300.000 1.050.000
Likvide beholdninger 62
Omsætningsaktiver i alt 62
Aktiver i alt 1.300.000 1.050.062

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 126.000
Overkurs ved emission 188.617 187.617
Overført resultat -744.109 -700.906
Reservefond 18.454 18.454
Egenkapital i alt -412.038 -368.835
Gæld til realkreditinstitutter 466.070 491.743
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.245.968 927.154
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.712.038 1.418.897
Gældsforpligtelser i alt 1.712.038 1.418.897
Passiver i alt 1.300.000 1.050.062

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

CVR. 3071 0290 Højbygaard ApS

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: 

false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Møllegaarden ApS Saltsøvej 136 4700 Næstved 306893132016-07-012017-06-30 306893132016-07-012017-06-300 306893132015-07-012016-06-30 306893132016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 306893132015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 306893132017-06-30 306893132016-06-30 iso4217:DKK