• Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -420' -335'
  Personaleomkostninger -676' -674'
  Af- og nedskrivninger 0' -25'
  Driftsresultat -1.095' -1.033'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 781' -111'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 3.488' 3.697'
  Andre finansielle indtægter 3.024' 9.368'
  Andre finansielle omkostninger -535' -542'
  Resultat før skat 5.664' 12.006'
  Skat af årets resultat -386' -1.921'
  Årets resultat I alt 5.277' 10.085'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.234' 317'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 48.975' 43.240'
  Andre tilgodehavender 1.618' 182'
  Finansielle anlægsaktiver 56.307' 47.974'
  Anlægsaktiver 56.307' 47.974'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.831' 12.366'
  Udskudt skat 0' 3'
  Andre tilgodehavender 0' 51'
  Periodeafgrænsningsposter 9' 8'
  Tilgodehavender 18.205' 20.811'
  Værdipapirer og kapitalandele 16.613' 24.633'
  Likvide beholdninger 6.181' 6.235'
  Omsætningsaktiver 40.999' 51.679'
  Aktiver I alt 97.307' 99.653'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 7.482' 3.402'
  Overført overskud eller underskud 83.595' 85.096'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 4.000'
  Egenkapital 92.485' 93.907'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 37' 39'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 98' 99'
  Gæld til associerede virksomheder 898' 898'
  Selskabsskat 307' 1.602'
  Anden gæld 3.410' 3.092'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.821' 5.746'
  Gældsforpligtelser 4.821' 5.746'
  Passiver I alt 97.307' 99.653'
  Likviditetsgrad
  850%
  (2019: 899%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2019: -1%)
  Soliditetsgrad
  95%
  (2019: 94%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -335' -396'
  Personaleomkostninger -674' -820'
  Af- og nedskrivninger -25' -36'
  Driftsresultat -1.033' -1.251'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -111' -3.975'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 3.697' 1.384'
  Andre finansielle indtægter 9.368' 1.109'
  Andre finansielle omkostninger -542' -478'
  Resultat før skat 12.006' -3.248'
  Skat af årets resultat -1.921' 142'
  Årets resultat I alt 10.085' -3.106'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 8'
  Materielle anlægsaktiver 0' 25'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 317' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 43.240' 44.844'
  Andre tilgodehavender 182' 231'
  Finansielle anlægsaktiver 47.974' 47.905'
  Anlægsaktiver 47.974' 47.929'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 12.366' 5.609'
  Udskudt skat 3' 138'
  Andre tilgodehavender 51' 98'
  Periodeafgrænsningsposter 8' -
  Tilgodehavender 20.811' 14.970'
  Værdipapirer og kapitalandele 24.633' 31.088'
  Likvide beholdninger 6.235' 1.387'
  Omsætningsaktiver 51.679' 47.445'
  Aktiver I alt 99.653' 95.375'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.402' -
  Overført overskud eller underskud 85.096' 82.419'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.000' -
  Egenkapital 93.907' 83.827'
  Kortfristet gæld til banker 0' 5.335'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 39' 39'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 99' 55'
  Gæld til associerede virksomheder 898' -
  Selskabsskat 1.602' -
  Anden gæld 3.092' 6.119'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.746' 11.547'
  Gældsforpligtelser 5.746' 11.547'
  Passiver I alt 99.653' 95.375'
  Likviditetsgrad
  899%
  (2018: 411%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2018: -1%)
  Soliditetsgrad
  94%
  (2018: 88%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -396' 223'
  Personaleomkostninger -820' -1.023'
  Af- og nedskrivninger -36' -36'
  Driftsresultat -1.251' -835'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -3.975' -437'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.384' 1.605'
  Andre finansielle indtægter 1.109' 8.059'
  Andre finansielle omkostninger -478' -2.415'
  Resultat før skat -3.248' 6.047'
  Skat af årets resultat 142' -1.298'
  Årets resultat I alt -3.106' 4.749'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 8' 20'
  Materielle anlægsaktiver 25' 61'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 17'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 44.844' 32.397'
  Andre tilgodehavender 231' 279'
  Finansielle anlægsaktiver 47.905' 38.533'
  Anlægsaktiver 47.929' 38.594'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 125'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 5.609' 8.224'
  Udskudt skat 138' -
  Andre tilgodehavender 98' 3.336'
  Tilgodehavender 14.970' 25.940'
  Værdipapirer og kapitalandele 31.088' 32.088'
  Likvide beholdninger 1.387' 2.778'
  Omsætningsaktiver 47.445' 60.805'
  Aktiver I alt 95.375' 99.399'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Overført overskud eller underskud 82.419' 89.699'
  Egenkapital 83.827' 91.107'
  Hensættelse til udskudt skat - 4'
  Hensatte forpligtelser - 4'
  Kortfristet gæld til banker 5.335' 798'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 39' 12'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 55' 55'
  Gæld til associerede virksomheder - 474'
  Selskabsskat - 664'
  Anden gæld 6.119' 6.285'
  Kortfristet gældsforpligtelser 11.547' 8.287'
  Gældsforpligtelser 11.547' 8.287'
  Passiver I alt 95.375' 99.399'
  Likviditetsgrad
  411%
  (2017: 734%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2017: -1%)
  Soliditetsgrad
  88%
  (2017: 92%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 223' -100'
  Personaleomkostninger -1.023' -920'
  Af- og nedskrivninger -36' -36'
  Driftsresultat -835' -1.056'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -437' -1.939'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.605' 5.566'
  Andre finansielle indtægter 8.059' 1.942'
  Andre finansielle omkostninger -2.415' -3.307'
  Resultat før skat 6.047' 1.670'
  Skat af årets resultat -1.298' 453'
  Årets resultat I alt 4.749' 2.123'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 33'
  Materielle anlægsaktiver 61' 97'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 17' 50'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 32.397' 30.895'
  Andre tilgodehavender 279' 310'
  Finansielle anlægsaktiver 38.533' 36.402'
  Anlægsaktiver 38.594' 36.499'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 125' 1.549'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 8.224' 6.723'
  Udskudt skat - 151'
  Andre tilgodehavender 3.336' 51'
  Tilgodehavender 25.940' 24.998'
  Værdipapirer og kapitalandele 32.088' 26.532'
  Likvide beholdninger 2.778' 2.243'
  Omsætningsaktiver 60.805' 53.773'
  Aktiver I alt 99.399' 90.273'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 8.217'
  Overført overskud eller underskud 89.699' 78.732'
  Egenkapital 91.107' 88.359'
  Hensættelse til udskudt skat 4' -
  Hensatte forpligtelser 4' -
  Kortfristet gæld til banker 798' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 12' 339'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 55' 55'
  Gæld til associerede virksomheder 474' -
  Selskabsskat 664' -
  Anden gæld 6.285' 1.521'
  Kortfristet gældsforpligtelser 8.287' 1.914'
  Gældsforpligtelser 8.287' 1.914'
  Passiver I alt 99.399' 90.273'
  Likviditetsgrad
  734%
  (2016: 2.810%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2016: -1%)
  Soliditetsgrad
  92%
  (2016: 98%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -100' 848'
  Personaleomkostninger -920' -851'
  Af- og nedskrivninger -36' -459'
  Driftsresultat -1.056' -463'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -1.939' 672'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 5.566' 4.103'
  Andre finansielle indtægter 1.942' 6.672'
  Andre finansielle omkostninger -3.307' -251'
  Resultat før skat 1.670' 11.105'
  Skat af årets resultat 453' -1.538'
  Årets resultat I alt 2.123' 9.567'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver - 1.693'
  Andre anlæg og driftsmidler 33' 46'
  Materielle anlægsaktiver 97' 7.133'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 50' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 30.895' 23.413'
  Andre tilgodehavender 310' 565'
  Finansielle anlægsaktiver 36.402' 28.660'
  Anlægsaktiver 36.499' 37.487'
  Råvarer og hjælpematerialer - 2.159'
  Varebeholdninger - 2.752'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.549' 3.192'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 6.723' 4.670'
  Udskudt skat 151' -
  Andre tilgodehavender 51' -
  Tilgodehavender 24.998' 24.728'
  Værdipapirer og kapitalandele 26.532' 30.170'
  Likvide beholdninger 2.243' 1.582'
  Omsætningsaktiver 53.773' 59.232'
  Aktiver I alt 90.273' 96.719'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 8.217' 8.217'
  Overført overskud eller underskud 78.732' 77.609'
  Egenkapital 88.359' 87.235'
  Hensættelse til udskudt skat - 379'
  Hensatte forpligtelser - 379'
  Langfristede gældsforpligtelser - 4.888'
  Kortfristet gæld til banker - 1.089'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 339' 494'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 55' 55'
  Selskabsskat - 925'
  Anden gæld 1.521' 1.654'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.914' 4.217'
  Gældsforpligtelser 1.914' 9.105'
  Passiver I alt 90.273' 96.719'
  Likviditetsgrad
  2.810%
  (2015: 1.405%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  98%
  (2015: 90%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 848' -1.309'
  Personaleomkostninger -851' -867'
  Af- og nedskrivninger -459' -11'
  Driftsresultat -463' -2.187'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 672' -1.824'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 4.103' 854'
  Andre finansielle indtægter 6.672' 5.267'
  Andre finansielle omkostninger -251' -116'
  Resultat før skat 11.105' 2.168'
  Skat af årets resultat -1.538' -852'
  Årets resultat I alt 9.567' 1.316'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 1.693' 2.117'
  Andre anlæg og driftsmidler 46' 59'
  Materielle anlægsaktiver 7.133' 169'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 23.413' 17.840'
  Andre tilgodehavender 565' 422'
  Finansielle anlægsaktiver 28.660' 21.732'
  Anlægsaktiver 37.487' 24.018'
  Råvarer og hjælpematerialer 2.159' 841'
  Varebeholdninger 2.752' 3.331'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.192' 3.389'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 4.670' -
  Andre tilgodehavender - 69'
  Tilgodehavender 24.728' 22.830'
  Værdipapirer og kapitalandele 30.170' 30.098'
  Likvide beholdninger 1.582' 6.293'
  Omsætningsaktiver 59.232' 62.552'
  Aktiver I alt 96.719' 86.570'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.409' 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 8.217' 3.743'
  Overført overskud eller underskud 77.609' 73.900'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 1.000'
  Egenkapital 87.235' 80.051'
  Hensættelse til udskudt skat 379' 318'
  Hensatte forpligtelser 379' 668'
  Langfristede gældsforpligtelser 4.888' -
  Kortfristet gæld til banker 1.089' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 494' 2.818'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 55' 111'
  Selskabsskat 925' -
  Anden gæld 1.654' 2.921'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.217' 5.851'
  Gældsforpligtelser 9.105' 5.851'
  Passiver I alt 96.719' 86.570'
  Likviditetsgrad
  1.405%
  (2014: 1.069%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: -3%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2014: 92%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -1.309'
  Personaleomkostninger -867'
  Af- og nedskrivninger -11'
  Driftsresultat -2.187'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -1.824'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 854'
  Andre finansielle indtægter 5.267'
  Andre finansielle omkostninger -116'
  Resultat før skat 2.168'
  Skat af årets resultat -852'
  Årets resultat I alt 1.316'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 2.117'
  Andre anlæg og driftsmidler 59'
  Materielle anlægsaktiver 169'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 17.840'
  Andre tilgodehavender 422'
  Finansielle anlægsaktiver 21.732'
  Anlægsaktiver 24.018'
  Råvarer og hjælpematerialer 841'
  Varebeholdninger 3.331'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.389'
  Andre tilgodehavender 69'
  Tilgodehavender 22.830'
  Værdipapirer og kapitalandele 30.098'
  Likvide beholdninger 6.293'
  Omsætningsaktiver 62.552'
  Aktiver I alt 86.570'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 1.409'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.743'
  Overført overskud eller underskud 73.900'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000'
  Egenkapital 80.051'
  Hensættelse til udskudt skat 318'
  Hensatte forpligtelser 668'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.818'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 111'
  Anden gæld 2.921'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.851'
  Gældsforpligtelser 5.851'
  Passiver I alt 86.570'
  Likviditetsgrad
  1.069%
  Afkastningsgrad
  -3%
  Soliditetsgrad
  92%
Datakilde
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.