OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 566' 496'
  Personaleomkostninger -605' -623'
  Af- og nedskrivninger -34' -20'
  Driftsresultat 398' 427'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 64' 62'
  Andre finansielle indtægter 80' 67'
  Andre finansielle omkostninger -22' -10'
  Resultat før skat 520' 547'
  Skat af årets resultat -100' -107'
  Årets resultat I alt 420' 440'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 117' 152'
  Materielle anlægsaktiver 14.388' 13.952'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.755' 1.691'
  Finansielle anlægsaktiver 1.755' 1.691'
  Anlægsaktiver 16.143' 15.643'
  Andre tilgodehavender 2.750' 2.319'
  Tilgodehavender 2.750' 2.319'
  Likvide beholdninger 133' 328'
  Omsætningsaktiver 2.883' 2.647'
  Aktiver I alt 19.027' 18.290'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Overført overskud eller underskud 2.313' 1.893'
  Egenkapital 15.813' 15.393'
  Hensættelse til udskudt skat 1.404' 1.303'
  Hensatte forpligtelser 1.404' 1.303'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 550' 450'
  Anden gæld 1.260' 1.143'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.810' 1.593'
  Gældsforpligtelser 1.810' 1.593'
  Passiver I alt 19.027' 18.290'
  Likviditetsgrad
  159%
  (2020: 166%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2020: 2%)
  Soliditetsgrad
  83%
  (2020: 84%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 496' 266'
  Personaleomkostninger -623' -604'
  Af- og nedskrivninger -20' -
  Driftsresultat 427' 762'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 62' 92'
  Andre finansielle indtægter 67' 69'
  Andre finansielle omkostninger -10' -10'
  Resultat før skat 547' 913'
  Skat af årets resultat -107' -181'
  Årets resultat I alt 440' 732'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 152' -
  Materielle anlægsaktiver 13.952' 13.226'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.691' 1.629'
  Finansielle anlægsaktiver 1.691' 1.629'
  Anlægsaktiver 15.643' 14.855'
  Andre tilgodehavender 2.319' 2.235'
  Tilgodehavender 2.319' 2.235'
  Likvide beholdninger 328' 163'
  Omsætningsaktiver 2.647' 2.398'
  Aktiver I alt 18.290' 17.253'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Overført overskud eller underskud 1.893' 1.453'
  Egenkapital 15.393' 14.953'
  Hensættelse til udskudt skat 1.303' 1.197'
  Hensatte forpligtelser 1.303' 1.197'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 450' 350'
  Anden gæld 1.143' 753'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.593' 1.103'
  Gældsforpligtelser 1.593' 1.103'
  Passiver I alt 18.290' 17.253'
  Likviditetsgrad
  166%
  (2019: 217%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2019: 4%)
  Soliditetsgrad
  84%
  (2019: 87%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 266' 7'
  Personaleomkostninger -604' -605'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat 762' 134'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 92' 160'
  Andre finansielle indtægter 69' 71'
  Andre finansielle omkostninger -10' -10'
  Resultat før skat 913' 354'
  Skat af årets resultat -181' -43'
  Årets resultat I alt 732' 311'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 13.226' 12.126'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.629' 1.537'
  Finansielle anlægsaktiver 1.629' 1.537'
  Anlægsaktiver 14.855' 13.663'
  Andre tilgodehavender 2.235' 2.609'
  Tilgodehavender 2.235' 2.609'
  Likvide beholdninger 163' 116'
  Omsætningsaktiver 2.398' 2.725'
  Aktiver I alt 17.253' 16.388'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Overført overskud eller underskud 1.453' 721'
  Egenkapital 14.953' 14.221'
  Hensættelse til udskudt skat 1.197' 1.016'
  Hensatte forpligtelser 1.197' 1.016'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 350' 300'
  Anden gæld 753' 851'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.103' 1.151'
  Gældsforpligtelser 1.103' 1.151'
  Passiver I alt 17.253' 16.388'
  Likviditetsgrad
  217%
  (2018: 237%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2018: 1%)
  Soliditetsgrad
  87%
  (2018: 87%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 7' 490'
  Personaleomkostninger -605' -586'
  Af- og nedskrivninger 0' -17'
  Driftsresultat 134' 1.241'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 160' 299'
  Andre finansielle indtægter 71' 78'
  Andre finansielle omkostninger -10' -1'
  Resultat før skat 354' 1.616'
  Skat af årets resultat -43' -241'
  Årets resultat I alt 311' 1.375'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver 12.126' 11.394'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.537' 1.378'
  Finansielle anlægsaktiver 1.537' 1.378'
  Anlægsaktiver 13.663' 12.772'
  Andre tilgodehavender 2.609' 2.598'
  Tilgodehavender 2.609' 2.598'
  Likvide beholdninger 116' 175'
  Omsætningsaktiver 2.725' 2.774'
  Aktiver I alt 16.388' 15.546'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Overført overskud eller underskud 721' 410'
  Egenkapital 14.221' 13.910'
  Hensættelse til udskudt skat 1.016' 973'
  Hensatte forpligtelser 1.016' 973'
  Langfristede gældsforpligtelser - 67'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 300' 300'
  Anden gæld 851' 295'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.151' 595'
  Gældsforpligtelser 1.151' 663'
  Passiver I alt 16.388' 15.546'
  Likviditetsgrad
  237%
  (2017: 466%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2017: 8%)
  Soliditetsgrad
  87%
  (2017: 89%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 490' 502'
  Personaleomkostninger -586' -611'
  Af- og nedskrivninger -17' -8'
  Driftsresultat 1.241' -117'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 299' -
  Andre finansielle indtægter 78' 198'
  Andre finansielle omkostninger -1' -48'
  Resultat før skat 1.616' 99'
  Skat af årets resultat -241' -7'
  Årets resultat I alt 1.375' 92'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger - 10.040'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 17'
  Materielle anlægsaktiver 11.394' 10.057'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.378' 1.079'
  Finansielle anlægsaktiver 1.378' 1.079'
  Anlægsaktiver 12.772' 11.136'
  Andre tilgodehavender 2.598' 2.716'
  Tilgodehavender 2.598' 2.716'
  Likvide beholdninger 175' 55'
  Omsætningsaktiver 2.774' 2.771'
  Aktiver I alt 15.546' 13.907'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Reserve for nettoopskrivninger - 3.095'
  Overført overskud eller underskud 410' -4.061'
  Egenkapital 13.910' 12.534'
  Hensættelse til udskudt skat 973' 732'
  Hensatte forpligtelser 973' 732'
  Langfristede gældsforpligtelser 67' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 30'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 300' 200'
  Anden gæld 295' 371'
  Kortfristet gældsforpligtelser 595' 641'
  Gældsforpligtelser 663' 641'
  Passiver I alt 15.546' 13.907'
  Likviditetsgrad
  466%
  (2016: 433%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2016: -1%)
  Soliditetsgrad
  89%
  (2016: 90%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 502' 595'
  Personaleomkostninger -611' 611'
  Af- og nedskrivninger -8' 16'
  Driftsresultat -117' -32'
  Andre finansielle indtægter 198' 212'
  Andre finansielle omkostninger -48' 65'
  Resultat før skat 99' 177'
  Skat af årets resultat -7' -25'
  Årets resultat I alt 92' 151'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 10.040' 10.040'
  Andre anlæg og driftsmidler 17' 25'
  Materielle anlægsaktiver 10.057' 10.065'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.079' 1.012'
  Finansielle anlægsaktiver 1.079' 2.086'
  Anlægsaktiver 11.136' 12.151'
  Andre tilgodehavender 2.716' 2.614'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 2.716' 2.614'
  Likvide beholdninger 55' 75'
  Omsætningsaktiver 2.771' 2.690'
  Aktiver I alt 13.907' 14.841'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Reserve for nettoopskrivninger 3.095' 3.095'
  Overført overskud eller underskud -4.061' -4.153'
  Egenkapital 12.534' 12.442'
  Hensættelse til udskudt skat 732' 725'
  Hensatte forpligtelser 732' 725'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 30' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 200' 200'
  Anden gæld 371' 1.474'
  Kortfristet gældsforpligtelser 641' 1.674'
  Gældsforpligtelser 641' 1.674'
  Passiver I alt 13.907' 14.841'
  Likviditetsgrad
  433%
  (2015: 161%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2015: 84%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 595' 351'
  Personaleomkostninger 611' 637'
  Af- og nedskrivninger 16' 16'
  Driftsresultat -32' -302'
  Andre finansielle indtægter 212' 225'
  Andre finansielle omkostninger 65' 78'
  Resultat før skat 177' -228'
  Skat af årets resultat -25' 34'
  Årets resultat I alt 151' -193'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 10.040' 10.040'
  Andre anlæg og driftsmidler 25' 41'
  Materielle anlægsaktiver 10.065' 10.081'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.012' 950'
  Finansielle anlægsaktiver 2.086' 2.024'
  Anlægsaktiver 12.151' 12.105'
  Andre tilgodehavender 2.614' 2.700'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 1'
  Tilgodehavender 2.614' 2.701'
  Likvide beholdninger 75' 62'
  Omsætningsaktiver 2.690' 2.763'
  Aktiver I alt 14.841' 14.868'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.500' 13.500'
  Reserve for nettoopskrivninger 3.095' 3.095'
  Overført overskud eller underskud -4.153' -4.304'
  Egenkapital 12.442' 12.291'
  Hensættelse til udskudt skat 725' 699'
  Hensatte forpligtelser 725' 699'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 200' 200'
  Anden gæld 1.474' 1.677'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.674' 1.877'
  Gældsforpligtelser 1.674' 1.877'
  Passiver I alt 14.841' 14.868'
  Likviditetsgrad
  161%
  (2014: 147%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: -2%)
  Soliditetsgrad
  84%
  (2014: 83%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 351'
  Personaleomkostninger 637'
  Af- og nedskrivninger 16'
  Driftsresultat -302'
  Andre finansielle indtægter 225'
  Andre finansielle omkostninger 78'
  Resultat før skat -228'
  Skat af årets resultat 34'
  Årets resultat I alt -193'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 10.040'
  Andre anlæg og driftsmidler 41'
  Materielle anlægsaktiver 10.081'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 950'
  Finansielle anlægsaktiver 2.024'
  Anlægsaktiver 12.105'
  Andre tilgodehavender 2.700'
  Periodeafgrænsningsposter 1'
  Tilgodehavender 2.701'
  Likvide beholdninger 62'
  Omsætningsaktiver 2.763'
  Aktiver I alt 14.868'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 13.500'
  Reserve for nettoopskrivninger 3.095'
  Overført overskud eller underskud -4.304'
  Egenkapital 12.291'
  Hensættelse til udskudt skat 699'
  Hensatte forpligtelser 699'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 200'
  Anden gæld 1.677'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.877'
  Gældsforpligtelser 1.877'
  Passiver I alt 14.868'
  Likviditetsgrad
  147%
  Afkastningsgrad
  -2%
  Soliditetsgrad
  83%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.