Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Hammer Tæpper A/S

CVR: 59866028 A/S Stiftet 28.12.1976 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
 • Årsregnskab for 2020-21 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2020 - 30.04.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 8.444' 582'
  Bruttofortjeneste 12.222' 45.120'
  Personaleomkostninger -21.930' -30.285'
  Af- og nedskrivninger -5.627' -5.154'
  Driftsresultat -6.891' 10.263'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 817'
  Andre finansielle indtægter 218' 3'
  Andre finansielle omkostninger -75' -163'
  Resultat før skat -7.274' 10.920'
  Skat af årets resultat 1.486' -2.234'
  Årets resultat I alt -5.788' 8.686'

  Balance pr. 30.04.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 494' 259'
  Andre anlæg og driftsmidler 336' 578'
  Materielle anlægsaktiver 30.799' 35.756'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 203' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 24.267' 24.988'
  Finansielle anlægsaktiver 24.470' 24.988'
  Anlægsaktiver 55.763' 61.002'
  Råvarer og hjælpematerialer 7.045' 6.023'
  Fremstillede varer og handelsvarer 23.293' 29.265'
  Varebeholdninger 33.290' 40.739'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.402' 34.621'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 23.950' 1.229'
  Andre tilgodehavender 4.129' 779'
  Periodeafgrænsningsposter 1.181' 1.133'
  Tilgodehavender 36.663' 37.762'
  Likvide beholdninger 673' 740'
  Omsætningsaktiver 70.627' 79.240'
  Aktiver I alt 126.389' 140.242'

  Balance pr. 30.04.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 21.936' 22.463'
  Overført overskud eller underskud 87.131' 92.393'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 114.068' 119.856'
  Hensættelse til udskudt skat 1.784' 3.214'
  Hensatte forpligtelser 1.784' 3.214'
  Kortfristet gæld til banker 175' 304'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.633' 245'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.882' 1.686'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Gæld til associerede virksomheder 1.833' 3.482'
  Anden gæld 5.016' 11.455'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.538' 17.172'
  Gældsforpligtelser 10.538' 17.172'
  Passiver I alt 126.389' 140.242'
  Likviditetsgrad
  670%
  (2019-20: 461%)
  Afkastningsgrad
  -5%
  (2019-20: 7%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2019-20: 85%)
 • Årsregnskab for 2019-20 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2019 - 30.04.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 582' 800'
  Bruttofortjeneste 45.120' 61.537'
  Personaleomkostninger -30.285' -35.033'
  Af- og nedskrivninger -5.154' -4.627'
  Driftsresultat 10.263' 22.678'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 817' 426'
  Andre finansielle indtægter 3' 2'
  Andre finansielle omkostninger -163' -560'
  Resultat før skat 10.920' 22.545'
  Skat af årets resultat -2.234' -4.884'
  Årets resultat I alt 8.686' 17.661'

  Balance pr. 30.04.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 259' 650'
  Andre anlæg og driftsmidler 578' 442'
  Materielle anlægsaktiver 35.756' 29.532'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 24.988' 24.171'
  Finansielle anlægsaktiver 24.988' 24.171'
  Anlægsaktiver 61.002' 54.353'
  Råvarer og hjælpematerialer 6.023' 9.660'
  Fremstillede varer og handelsvarer 29.265' 26.058'
  Varebeholdninger 40.739' 42.471'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34.621' 42.852'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.229' 1.000'
  Andre tilgodehavender 779' 1.290'
  Periodeafgrænsningsposter 1.133' 987'
  Tilgodehavender 37.762' 46.129'
  Likvide beholdninger 740' 226'
  Omsætningsaktiver 79.240' 88.826'
  Aktiver I alt 140.242' 143.178'

  Balance pr. 30.04.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 22.463' 27.646'
  Overført overskud eller underskud 92.393' 78.524'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 119.856' 111.170'
  Hensættelse til udskudt skat 3.214' 2.773'
  Hensatte forpligtelser 3.214' 2.773'
  Kortfristet gæld til banker 304' 7.442'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 245' 427'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.686' 1.225'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 8.139'
  Gæld til associerede virksomheder 3.482' 4.295'
  Anden gæld 11.455' 7.707'
  Kortfristet gældsforpligtelser 17.172' 29.235'
  Gældsforpligtelser 17.172' 29.235'
  Passiver I alt 140.242' 143.178'
  Likviditetsgrad
  461%
  (2018-19: 304%)
  Afkastningsgrad
  7%
  (2018-19: 16%)
  Soliditetsgrad
  85%
  (2018-19: 78%)
 • Årsregnskab for 2018-19 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2018 - 30.04.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 800' 950'
  Bruttofortjeneste 61.537' 50.816'
  Personaleomkostninger -35.033' -32.415'
  Af- og nedskrivninger -4.627' -3.513'
  Driftsresultat 22.678' 15.838'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 426' 981'
  Andre finansielle indtægter 2' 5'
  Andre finansielle omkostninger -560' -263'
  Resultat før skat 22.545' 16.561'
  Skat af årets resultat -4.884' -3.458'
  Årets resultat I alt 17.661' 13.103'

  Balance pr. 30.04.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 650' 764'
  Andre anlæg og driftsmidler 442' 497'
  Materielle anlægsaktiver 29.532' 30.327'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 24.171' 23.162'
  Finansielle anlægsaktiver 24.171' 23.162'
  Anlægsaktiver 54.353' 54.253'
  Råvarer og hjælpematerialer 9.660' 7.862'
  Fremstillede varer og handelsvarer 26.058' 21.457'
  Varebeholdninger 42.471' 38.214'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.852' 37.598'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.000' 0'
  Andre tilgodehavender 1.290' 1.860'
  Periodeafgrænsningsposter 987' 488'
  Tilgodehavender 46.129' 39.946'
  Likvide beholdninger 226' 180'
  Omsætningsaktiver 88.826' 78.340'
  Aktiver I alt 143.178' 132.593'

  Balance pr. 30.04.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 27.646' 24.637'
  Overført overskud eller underskud 78.524' 61.288'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 13.000'
  Egenkapital 111.170' 103.926'
  Hensættelse til udskudt skat 2.773' 2.273'
  Hensatte forpligtelser 2.773' 2.273'
  Kortfristet gæld til banker 7.442' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 427' 1.496'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.225' 3.027'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.139' 3.843'
  Gæld til associerede virksomheder 4.295' 6.772'
  Anden gæld 7.707' 7.474'
  Kortfristet gældsforpligtelser 29.235' 26.394'
  Gældsforpligtelser 29.235' 26.394'
  Passiver I alt 143.178' 132.593'
  Likviditetsgrad
  304%
  (2017-18: 297%)
  Afkastningsgrad
  16%
  (2017-18: 12%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2017-18: 78%)
 • Årsregnskab for 2017-18 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2017 - 30.04.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 950' 83'
  Bruttofortjeneste 50.816' 46.013'
  Personaleomkostninger -32.415' -30.030'
  Af- og nedskrivninger -3.513' -2.743'
  Driftsresultat 15.838' 13.323'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 981' 311'
  Andre finansielle indtægter 5' 53'
  Andre finansielle omkostninger -263' -449'
  Resultat før skat 16.561' 13.237'
  Skat af årets resultat -3.458' -2.877'
  Årets resultat I alt 13.103' 10.360'

  Balance pr. 30.04.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 179'
  Immaterielle anlægsaktiver 764' 179'
  Andre anlæg og driftsmidler 497' 74'
  Materielle anlægsaktiver 30.327' 21.223'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 23.162' 26.181'
  Finansielle anlægsaktiver 23.162' 26.321'
  Anlægsaktiver 54.253' 47.723'
  Råvarer og hjælpematerialer 7.862' 8.678'
  Fremstillede varer og handelsvarer 21.457' 21.741'
  Varebeholdninger 38.214' 38.175'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.598' 19.806'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 6.446'
  Andre tilgodehavender 1.860' 414'
  Periodeafgrænsningsposter 488' 345'
  Tilgodehavender 39.946' 27.012'
  Likvide beholdninger 180' 429'
  Omsætningsaktiver 78.340' 65.616'
  Aktiver I alt 132.593' 113.339'

  Balance pr. 30.04.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 24.637' 23.656'
  Overført overskud eller underskud 61.288' 62.167'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 13.000' 0'
  Egenkapital 103.926' 90.823'
  Hensættelse til udskudt skat 2.273' 1.223'
  Hensatte forpligtelser 2.273' 1.223'
  Kortfristet gæld til banker - 5.009'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.496' 1.006'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.027' 3.221'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.843' 0'
  Gæld til associerede virksomheder 6.772' 5.082'
  Anden gæld 7.474' 6.976'
  Kortfristet gældsforpligtelser 26.394' 21.293'
  Gældsforpligtelser 26.394' 21.293'
  Passiver I alt 132.593' 113.339'
  Likviditetsgrad
  297%
  (2016-17: 308%)
  Afkastningsgrad
  12%
  (2016-17: 12%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2016-17: 80%)
 • Årsregnskab for 2016-17 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2016 - 30.04.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 83' 207'
  Bruttofortjeneste 46.013' 46.598'
  Personaleomkostninger -30.030' -27.960'
  Af- og nedskrivninger -2.743' -2.340'
  Driftsresultat 13.323' 16.504'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 311' 775'
  Andre finansielle indtægter 53' 67'
  Andre finansielle omkostninger -449' -745'
  Resultat før skat 13.237' 16.602'
  Skat af årets resultat -2.877' -3.519'
  Årets resultat I alt 10.360' 13.082'

  Balance pr. 30.04.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 179' 387'
  Immaterielle anlægsaktiver 179' 387'
  Andre anlæg og driftsmidler 74' 142'
  Materielle anlægsaktiver 21.223' 17.778'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 26.181' 25.871'
  Finansielle anlægsaktiver 26.321' 25.973'
  Anlægsaktiver 47.723' 44.138'
  Råvarer og hjælpematerialer 8.678' 9.468'
  Fremstillede varer og handelsvarer 21.741' 22.910'
  Varebeholdninger 38.175' 40.527'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.806' 23.395'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 6.446' -
  Andre tilgodehavender 414' 506'
  Periodeafgrænsningsposter 345' 350'
  Tilgodehavender 27.012' 24.251'
  Likvide beholdninger 429' 439'
  Omsætningsaktiver 65.616' 65.218'
  Aktiver I alt 113.339' 109.356'

  Balance pr. 30.04.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 23.656' 23.346'
  Overført overskud eller underskud 62.167' 52.117'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 90.823' 80.463'
  Hensættelse til udskudt skat 1.223' 941'
  Hensatte forpligtelser 1.223' 941'
  Kortfristet gæld til banker 5.009' 1.207'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.006' 1.920'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.221' 5.556'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 8.141'
  Gæld til associerede virksomheder 5.082' 4.719'
  Anden gæld 6.976' 6.409'
  Kortfristet gældsforpligtelser 21.293' 27.952'
  Gældsforpligtelser 21.293' 27.952'
  Passiver I alt 113.339' 109.356'
  Likviditetsgrad
  308%
  (2015-16: 233%)
  Afkastningsgrad
  12%
  (2015-16: 15%)
  Soliditetsgrad
  80%
  (2015-16: 74%)
 • Årsregnskab for 2015-16 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.05.2015 - 30.04.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 207' 22'
  Bruttofortjeneste 46.598' 26.751'
  Personaleomkostninger -27.960' -17.519'
  Af- og nedskrivninger -2.340' -802'
  Driftsresultat 16.504' 8.452'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 775' 480'
  Andre finansielle indtægter 67' 350'
  Andre finansielle omkostninger -745' -146'
  Resultat før skat 16.602' 9.136'
  Skat af årets resultat -3.519' -2.046'
  Årets resultat I alt 13.082' 7.089'

  Balance pr. 30.04.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 387' 396'
  Immaterielle anlægsaktiver 387' 396'
  Andre anlæg og driftsmidler 142' 150'
  Materielle anlægsaktiver 17.778' 11.977'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 25.871' 25.096'
  Finansielle anlægsaktiver 25.973' 25.221'
  Anlægsaktiver 44.138' 37.595'
  Råvarer og hjælpematerialer 9.468' 11.689'
  Fremstillede varer og handelsvarer 22.910' 22.898'
  Varebeholdninger 40.527' 43.374'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.395' 23.152'
  Andre tilgodehavender 506' 838'
  Periodeafgrænsningsposter 350' 406'
  Tilgodehavender 24.251' 24.397'
  Likvide beholdninger 439' 4.149'
  Omsætningsaktiver 65.218' 71.920'
  Aktiver I alt 109.356' 109.515'

  Balance pr. 30.04.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 23.346' 22.571'
  Overført overskud eller underskud 52.117' 39.809'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 80.463' 67.380'
  Hensættelse til udskudt skat 941' 300'
  Hensatte forpligtelser 941' 300'
  Kortfristet gæld til banker 1.207' 2.139'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.920' 837'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.556' 2.759'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.141' 10.318'
  Gæld til associerede virksomheder 4.719' 4.079'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 6.409' 21.705'
  Kortfristet gældsforpligtelser 27.952' 41.835'
  Gældsforpligtelser 27.952' 41.835'
  Passiver I alt 109.356' 109.515'
  Likviditetsgrad
  233%
  (2014-15: 172%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2014-15: 8%)
  Soliditetsgrad
  74%
  (2014-15: 62%)
 • Årsregnskab for 2014-15 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.10.2014 - 30.04.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 22' -
  Bruttofortjeneste 26.751' 46.711'
  Personaleomkostninger -17.519' -24.329'
  Af- og nedskrivninger -802' -
  Driftsresultat 8.452' -
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 480' 418'
  Andre finansielle indtægter 350' 558'
  Andre finansielle omkostninger -146' -50'
  Resultat før skat 9.136' 20.734'
  Skat af årets resultat -2.046' -3.308'
  Årets resultat I alt 7.089' 17.426'

  Balance pr. 30.04.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 396' -
  Immaterielle anlægsaktiver 396' -
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 150' 222'
  Materielle anlægsaktiver 11.977' 7.832'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 25.096' 24.616'
  Finansielle anlægsaktiver 25.221' 24.738'
  Anlægsaktiver 37.595' 32.569'
  Råvarer og hjælpematerialer 11.689' 9.178'
  Fremstillede varer og handelsvarer 22.898' 22.466'
  Varebeholdninger 43.374' 39.649'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.152' 21.556'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 838' 438'
  Periodeafgrænsningsposter 406' 527'
  Tilgodehavender 24.397' 22.521'
  Likvide beholdninger 4.149' 5.046'
  Omsætningsaktiver 71.920' 67.216'
  Aktiver I alt 109.515' 99.785'

  Balance pr. 30.04.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivninger - 0'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 22.571' 22.091'
  Overført overskud eller underskud 39.809' 33.200'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 5.000'
  Egenkapital 67.380' 65.291'
  Hensættelse til udskudt skat 300' 1.584'
  Hensatte forpligtelser 300' 1.584'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker 2.139' -10.984'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 837' 435'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.759' 3.726'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 10.318' 1.159'
  Gæld til associerede virksomheder 4.079' 3.804'
  Selskabsskat 0' 5.051'
  Anden gæld 21.705' 7.752'
  Kortfristet gældsforpligtelser 41.835' 32.911'
  Gældsforpligtelser 41.835' 32.911'
  Passiver I alt 109.515' 99.785'
  Likviditetsgrad
  172%
  (2013-14: 204%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2013-14: 0%)
  Soliditetsgrad
  62%
  (2013-14: 65%)
 • Årsregnskab for 2013-14 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.10.2013 - 30.09.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 46.711'
  Personaleomkostninger -24.329'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 418'
  Andre finansielle indtægter 558'
  Andre finansielle omkostninger -50'
  Resultat før skat 20.734'
  Skat af årets resultat -3.308'
  Årets resultat I alt 17.426'

  Balance pr. 30.09.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 222'
  Materielle anlægsaktiver 7.832'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 24.616'
  Finansielle anlægsaktiver 24.738'
  Anlægsaktiver 32.569'
  Råvarer og hjælpematerialer 9.178'
  Fremstillede varer og handelsvarer 22.466'
  Varebeholdninger 39.649'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.556'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 438'
  Periodeafgrænsningsposter 527'
  Tilgodehavender 22.521'
  Likvide beholdninger 5.046'
  Omsætningsaktiver 67.216'
  Aktiver I alt 99.785'

  Balance pr. 30.09.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 5.000'
  Reserve for nettoopskrivninger 0'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 22.091'
  Overført overskud eller underskud 33.200'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.000'
  Egenkapital 65.291'
  Hensættelse til udskudt skat 1.584'
  Hensatte forpligtelser 1.584'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker -10.984'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 435'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.726'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.159'
  Gæld til associerede virksomheder 3.804'
  Selskabsskat 5.051'
  Anden gæld 7.752'
  Kortfristet gældsforpligtelser 32.911'
  Gældsforpligtelser 32.911'
  Passiver I alt 99.785'
  Likviditetsgrad
  204%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  65%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.