OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 18.08.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 875'
  Andre driftsindtægter 0'
  Andre eksterne omkostninger -165'
  Bruttofortjeneste 710'
  Personaleomkostninger -569'
  Af- og nedskrivninger 0'
  Andre driftsomkostninger 0'
  Driftsresultat 141'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -62.726'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -1'
  Resultat før skat -62.586'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt -62.586'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.114.038'
  Finansielle anlægsaktiver 1.114.038'
  Anlægsaktiver 1.114.038'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.094'
  Udskudt skat 0'
  Andre tilgodehavender -219'
  Periodeafgrænsningsposter 23'
  Tilgodehavender 898'
  Likvide beholdninger 1.519'
  Omsætningsaktiver 2.417'
  Aktiver I alt 1.116.455'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 12.443'
  Overført overskud eller underskud 1.103.254'
  Egenkapital 1.115.697'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til banker 0'
  Anden langfristet gæld 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 481'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 222'
  Kortfristet gældsforpligtelser 758'
  Gældsforpligtelser 758'
  Passiver I alt 1.116.455'
  Likviditetsgrad
  319%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  100%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.