OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 66.330' 59.132'
  Driftsresultat 194.427' 63.372'
  Andre finansielle indtægter 8.030' 4'
  Andre finansielle omkostninger -41.604' -54.982'
  Resultat før skat 160.853' 8.394'
  Skat af årets resultat -35.475' -1.847'
  Årets resultat I alt 125.379' 6.547'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 26.942' 28.563'
  Materielle anlægsaktiver 1.947.758' 1.795.563'
  Anlægsaktiver 1.947.758' 1.795.563'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24' 0'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 1.182' 3.186'
  Periodeafgrænsningsposter 1.414' 1.957'
  Tilgodehavender 2.621' 6.261'
  Likvide beholdninger 16.037' 17.833'
  Omsætningsaktiver 18.658' 24.095'
  Aktiver I alt 1.966.415' 1.819.657'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 117.138' 1.759'
  Egenkapital 500.706' 385.327'
  Hensættelse til udskudt skat 35.146' 1.383'
  Hensatte forpligtelser 35.146' 1.383'
  Langfristet gæld til banker 33.278' 25.095'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 1.011.631' 938.768'
  Langfristede gældsforpligtelser 1.403.707' 1.404.140'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13.739' 9.211'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.049' 3.407'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 6.768' 14.660'
  Selskabsskat 1.610' 0'
  Anden gæld 460' 123'
  Periodeafgrænsningsposter 1.230' 1.406'
  Kortfristet gældsforpligtelser 26.857' 28.807'
  Gældsforpligtelser 1.430.564' 1.432.947'
  Passiver I alt 1.966.415' 1.819.657'
  Likviditetsgrad
  69%
  (2020: 84%)
  Afkastningsgrad
  10%
  (2020: 3%)
  Soliditetsgrad
  25%
  (2020: 21%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 59.132' 16.992'
  Driftsresultat 63.372' 15.819'
  Andre finansielle indtægter 4' -
  Andre finansielle omkostninger -54.982' -21.958'
  Resultat før skat 8.394' -6.139'
  Skat af årets resultat -1.847' 1.350'
  Årets resultat I alt 6.547' -4.788'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 28.563' -
  Materielle anlægsaktiver 1.795.563' 1.750.000'
  Anlægsaktiver 1.795.563' 1.750.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 4.084'
  Udskudt skat 0' 273'
  Andre tilgodehavender 3.186' 3.105'
  Periodeafgrænsningsposter 1.957' 915'
  Tilgodehavender 6.261' 9.495'
  Likvide beholdninger 17.833' 2.673'
  Omsætningsaktiver 24.095' 12.168'
  Aktiver I alt 1.819.657' 1.762.168'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 1.759' -4.788'
  Egenkapital 385.327' 372.620'
  Hensættelse til udskudt skat 1.383' -
  Hensatte forpligtelser 1.383' -
  Langfristet gæld til banker 25.095' -
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 938.768' 947.451'
  Langfristede gældsforpligtelser 1.404.140' 1.344.697'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9.211' 9.343'
  Kortfristet gæld til banker - 24.968'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.407' 437'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 14.660' 8.614'
  Selskabsskat 0' 40'
  Anden gæld 123' 563'
  Periodeafgrænsningsposter 1.406' 886'
  Kortfristet gældsforpligtelser 28.807' 44.851'
  Gældsforpligtelser 1.432.947' 1.389.548'
  Passiver I alt 1.819.657' 1.762.168'
  Likviditetsgrad
  84%
  (2019: 27%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2019: 1%)
  Soliditetsgrad
  21%
  (2019: 21%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.09.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 16.992'
  Driftsresultat 15.819'
  Andre finansielle omkostninger -21.958'
  Resultat før skat -6.139'
  Skat af årets resultat 1.350'
  Årets resultat I alt -4.788'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 1.750.000'
  Anlægsaktiver 1.750.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.084'
  Udskudt skat 273'
  Andre tilgodehavender 3.105'
  Periodeafgrænsningsposter 915'
  Tilgodehavender 9.495'
  Likvide beholdninger 2.673'
  Omsætningsaktiver 12.168'
  Aktiver I alt 1.762.168'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 50'
  Overført overskud eller underskud -4.788'
  Egenkapital 372.620'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 947.451'
  Langfristede gældsforpligtelser 1.344.697'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9.343'
  Kortfristet gæld til banker 24.968'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 437'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.614'
  Selskabsskat 40'
  Anden gæld 563'
  Periodeafgrænsningsposter 886'
  Kortfristet gældsforpligtelser 44.851'
  Gældsforpligtelser 1.389.548'
  Passiver I alt 1.762.168'
  Likviditetsgrad
  27%
  Afkastningsgrad
  1%
  Soliditetsgrad
  21%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.