OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 5.998' 5.966'
  Driftsresultat 25.998' 15.966'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 163' -
  Andre finansielle indtægter - 9'
  Andre finansielle omkostninger -579' -3.005'
  Resultat før skat 25.581' 12.702'
  Skat af årets resultat -5.628' -2.796'
  Årets resultat I alt 19.953' 9.906'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 134.000' 114.000'
  Anlægsaktiver 134.000' 114.000'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 6.684' -
  Andre tilgodehavender - 3.621'
  Tilgodehavender 7.108' 3.621'
  Likvide beholdninger 2.409' 6.411'
  Omsætningsaktiver 9.518' 10.032'
  Aktiver I alt 143.518' 124.032'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 68.094' 53.141'
  Egenkapital 68.475' 53.073'
  Hensættelse til udskudt skat 13.036' 7.870'
  Hensatte forpligtelser 13.036' 7.870'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 51.292' 52.661'
  Anden langfristet gæld - 151'
  Langfristede gældsforpligtelser 59.637' 60.915'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.358' 1.398'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 29' 23'
  Selskabsskat 56' -
  Anden gæld 395' 753'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.370' 2.174'
  Gældsforpligtelser 62.007' 63.089'
  Passiver I alt 143.518' 124.032'
  Likviditetsgrad
  402%
  (2020: 461%)
  Afkastningsgrad
  18%
  (2020: 13%)
  Soliditetsgrad
  48%
  (2020: 43%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 5.966' 5.927'
  Driftsresultat 15.966' 12.827'
  Andre finansielle indtægter 9' -
  Andre finansielle omkostninger -3.005' -852'
  Resultat før skat 12.702' 11.639'
  Skat af årets resultat -2.796' -2.561'
  Årets resultat I alt 9.906' 9.078'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 114.000' 104.000'
  Anlægsaktiver 114.000' 104.000'
  Andre tilgodehavender 3.621' 12'
  Tilgodehavender 3.621' 12'
  Likvide beholdninger 6.411' 2.356'
  Omsætningsaktiver 10.032' 2.368'
  Aktiver I alt 124.032' 106.368'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 53.141' 43.234'
  Egenkapital 53.073' 42.261'
  Hensættelse til udskudt skat 7.870' 4.819'
  Hensatte forpligtelser 7.870' 4.819'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 52.661' 44.591'
  Anden langfristet gæld 151' 1.312'
  Langfristede gældsforpligtelser 60.915' 56.113'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.398' 2.761'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 23' 17'
  Anden gæld 753' 396'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.174' 3.175'
  Gældsforpligtelser 63.089' 59.288'
  Passiver I alt 124.032' 106.368'
  Likviditetsgrad
  461%
  (2019: 75%)
  Afkastningsgrad
  13%
  (2019: 12%)
  Soliditetsgrad
  43%
  (2019: 40%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 5.927' 5.851'
  Driftsresultat 12.827' 9.451'
  Andre finansielle omkostninger -852' -904'
  Resultat før skat 11.639' 8.166'
  Skat af årets resultat -2.561' -1.797'
  Årets resultat I alt 9.078' 6.370'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 104.000' 97.100'
  Anlægsaktiver 104.000' 97.100'
  Andre tilgodehavender 12' 0'
  Tilgodehavender 12' 0'
  Likvide beholdninger 2.356' 2.678'
  Omsætningsaktiver 2.368' 2.678'
  Aktiver I alt 106.368' 99.778'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 43.234' 34.156'
  Egenkapital 42.261' 33.526'
  Hensættelse til udskudt skat 4.819' 2.356'
  Hensatte forpligtelser 4.819' 2.356'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 44.591' 47.372'
  Anden langfristet gæld 1.312' 872'
  Langfristede gældsforpligtelser 56.113' 60.717'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.761' 2.770'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17' 21'
  Anden gæld 396' 388'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.175' 3.179'
  Gældsforpligtelser 59.288' 63.896'
  Passiver I alt 106.368' 99.778'
  Likviditetsgrad
  75%
  (2018: 84%)
  Afkastningsgrad
  12%
  (2018: 9%)
  Soliditetsgrad
  40%
  (2018: 34%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 5.851' 2.773'
  Driftsresultat 9.451' 4.145'
  Andre finansielle omkostninger -904' -533'
  Resultat før skat 8.166' 3.412'
  Skat af årets resultat -1.797' -751'
  Årets resultat I alt 6.370' 2.661'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger - 93.500'
  Materielle anlægsaktiver 97.100' -
  Anlægsaktiver 97.100' 93.500'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 238'
  Tilgodehavender 0' 238'
  Likvide beholdninger 2.678' 1.857'
  Omsætningsaktiver 2.678' 2.095'
  Aktiver I alt 99.778' 95.595'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 34.156' 27.786'
  Egenkapital 33.526' 27.396'
  Hensættelse til udskudt skat 2.356' 627'
  Hensatte forpligtelser 2.356' 627'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 47.372' 52.925'
  Anden langfristet gæld 872' -
  Langfristede gældsforpligtelser 60.717' 63.366'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.770' 2.805'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 21' 537'
  Anden gæld 388' 864'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.179' 4.206'
  Gældsforpligtelser 63.896' 67.573'
  Passiver I alt 99.778' 95.595'
  Likviditetsgrad
  84%
  (2017: 50%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2017: 4%)
  Soliditetsgrad
  34%
  (2017: 29%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 11.04.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 2.773'
  Driftsresultat 4.145'
  Andre finansielle omkostninger -533'
  Resultat før skat 3.412'
  Skat af årets resultat -751'
  Årets resultat I alt 2.661'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 93.500'
  Anlægsaktiver 93.500'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Andre tilgodehavender 238'
  Tilgodehavender 238'
  Likvide beholdninger 1.857'
  Omsætningsaktiver 2.095'
  Aktiver I alt 95.595'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 50'
  Overført overskud eller underskud 27.786'
  Egenkapital 27.396'
  Hensættelse til udskudt skat 627'
  Hensatte forpligtelser 627'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 52.925'
  Langfristede gældsforpligtelser 63.366'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.805'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 537'
  Anden gæld 864'
  Periodeafgrænsningsposter 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.206'
  Gældsforpligtelser 67.573'
  Passiver I alt 95.595'
  Likviditetsgrad
  50%
  Afkastningsgrad
  4%
  Soliditetsgrad
  29%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.