OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Resultatopgørelse 01.10.2020 - 30.09.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.199' 1.562'
  Andre eksterne omkostninger -795' -672'
  Bruttofortjeneste 404' 890'
  Personaleomkostninger -559' -539'
  Af- og nedskrivninger -23' -
  Driftsresultat -217' 315'
  Andre finansielle indtægter 565' -
  Andre finansielle omkostninger -7' -4'
  Resultat før skat 341' 311'
  Skat af årets resultat -75' -68'
  Årets resultat I alt 266' 243'

  Balance pr. 30.09.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 12'
  Immaterielle anlægsaktiver - 12'
  Andre anlæg og driftsmidler 33' 20'
  Materielle anlægsaktiver 33' 20'
  Anlægsaktiver 33' 32'
  Fremstillede varer og handelsvarer 35' 28'
  Varebeholdninger 35' 28'
  Andre tilgodehavender - 29'
  Tilgodehavender - 29'
  Likvide beholdninger 640' 659'
  Omsætningsaktiver 675' 716'
  Aktiver I alt 708' 748'

  Balance pr. 30.09.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 10' 10'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 266' 240'
  Egenkapital 456' 430'
  Langfristet selskabsskat - 93'
  Langfristede gældsforpligtelser - 93'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8' 22'
  Selskabsskat 146' -
  Anden gæld 53' 105'
  Kortfristet gældsforpligtelser 252' 226'
  Gældsforpligtelser 252' 318'
  Passiver I alt 708' 748'
  Likviditetsgrad
  268%
  (2019-20: 317%)
  Afkastningsgrad
  -31%
  (2019-20: 42%)
  Soliditetsgrad
  64%
  (2019-20: 57%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2019 - 30.09.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.562' 1.241'
  Andre eksterne omkostninger -672' -451'
  Bruttofortjeneste 890' 790'
  Personaleomkostninger -539' -656'
  Driftsresultat 315' 134'
  Andre finansielle omkostninger -4' 0'
  Resultat før skat 311' 134'
  Skat af årets resultat -68' -29'
  Årets resultat I alt 243' 104'

  Balance pr. 30.09.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 12' 12'
  Immaterielle anlægsaktiver 12' 12'
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 20'
  Materielle anlægsaktiver 20' 20'
  Anlægsaktiver 32' 32'
  Fremstillede varer og handelsvarer 28' 35'
  Varebeholdninger 28' 35'
  Andre tilgodehavender 29' 14'
  Tilgodehavender 29' 14'
  Likvide beholdninger 659' 339'
  Omsætningsaktiver 716' 388'
  Aktiver I alt 748' 421'

  Balance pr. 30.09.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 10' 7'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 240' 100'
  Egenkapital 430' 287'
  Langfristet selskabsskat 93' 26'
  Langfristede gældsforpligtelser 93' 26'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 22' 3'
  Anden gæld 105' 104'
  Kortfristet gældsforpligtelser 226' 107'
  Gældsforpligtelser 318' 133'
  Passiver I alt 748' 421'
  Likviditetsgrad
  317%
  (2018-19: 362%)
  Afkastningsgrad
  42%
  (2018-19: 32%)
  Soliditetsgrad
  57%
  (2018-19: 68%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2018 - 30.09.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.241' 1.887'
  Andre eksterne omkostninger -451' -1.181'
  Bruttofortjeneste 790' 706'
  Personaleomkostninger -656' -703'
  Driftsresultat 134' 2'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver - 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 134' 2'
  Skat af årets resultat -29' -1'
  Årets resultat I alt 104' 2'

  Balance pr. 30.09.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 12' 12'
  Immaterielle anlægsaktiver 12' 12'
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 20'
  Materielle anlægsaktiver 20' 20'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver 32' 32'
  Fremstillede varer og handelsvarer 35' 24'
  Varebeholdninger 35' 24'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 19'
  Andre tilgodehavender 14' -
  Tilgodehavender 14' 19'
  Værdipapirer og kapitalandele - 0'
  Likvide beholdninger 339' 226'
  Omsætningsaktiver 388' 269'
  Aktiver I alt 421' 302'

  Balance pr. 30.09.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 7' 3'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100' 0'
  Egenkapital 287' 183'
  Langfristet selskabsskat 26' 14'
  Langfristede gældsforpligtelser 26' 14'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3' 18'
  Anden gæld 104' 87'
  Kortfristet gældsforpligtelser 107' 105'
  Gældsforpligtelser 133' 119'
  Passiver I alt 421' 302'
  Likviditetsgrad
  362%
  (2017-18: 257%)
  Afkastningsgrad
  32%
  (2017-18: 1%)
  Soliditetsgrad
  68%
  (2017-18: 61%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2017 - 30.09.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.887' 1.418'
  Andre eksterne omkostninger -1.181' -582'
  Bruttofortjeneste 706' 836'
  Personaleomkostninger -703' -773'
  Af- og nedskrivninger - -2'
  Driftsresultat 2' 61'
  Andre finansielle indtægter 0' -
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0' -
  Andre finansielle omkostninger 0' -
  Resultat før skat 2' 61'
  Skat af årets resultat -1' -13'
  Årets resultat I alt 2' 47'

  Balance pr. 30.09.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 12' 12'
  Immaterielle anlægsaktiver 12' 12'
  Grunde og bygninger 0' -
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 20'
  Materielle anlægsaktiver 20' 20'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' -
  Finansielle anlægsaktiver 0' -
  Anlægsaktiver 32' 32'
  Fremstillede varer og handelsvarer 24' 30'
  Varebeholdninger 24' 30'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19' 45'
  Tilgodehavender 19' 45'
  Værdipapirer og kapitalandele 0' -
  Likvide beholdninger 226' 270'
  Omsætningsaktiver 269' 346'
  Aktiver I alt 302' 378'

  Balance pr. 30.09.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 3' 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 47'
  Egenkapital 183' 227'
  Langfristet selskabsskat 14' -
  Langfristede gældsforpligtelser 14' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 18' 27'
  Selskabsskat - 13'
  Anden gæld 87' 64'
  Kortfristet gældsforpligtelser 105' 151'
  Gældsforpligtelser 119' 151'
  Passiver I alt 302' 378'
  Likviditetsgrad
  257%
  (2016-17: 229%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2016-17: 16%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2016-17: 60%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 12.05.2016 - 30.09.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 1.418'
  Andre eksterne omkostninger -582'
  Bruttofortjeneste 836'
  Personaleomkostninger -773'
  Af- og nedskrivninger -2'
  Driftsresultat 61'
  Resultat før skat 61'
  Skat af årets resultat -13'
  Årets resultat I alt 47'

  Balance pr. 30.09.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Goodwill 12'
  Immaterielle anlægsaktiver 12'
  Andre anlæg og driftsmidler 20'
  Materielle anlægsaktiver 20'
  Anlægsaktiver 32'
  Fremstillede varer og handelsvarer 30'
  Varebeholdninger 30'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45'
  Tilgodehavender 45'
  Likvide beholdninger 270'
  Omsætningsaktiver 346'
  Aktiver I alt 378'

  Balance pr. 30.09.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 50'
  Overført overskud eller underskud 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 47'
  Egenkapital 227'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 27'
  Selskabsskat 13'
  Anden gæld 64'
  Kortfristet gældsforpligtelser 151'
  Gældsforpligtelser 151'
  Passiver I alt 378'
  Likviditetsgrad
  229%
  Afkastningsgrad
  16%
  Soliditetsgrad
  60%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.