OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 26.816' 27.676'
  Personaleomkostninger -25' -50'
  Af- og nedskrivninger -181.752' -12.965'
  Driftsresultat -154.961' 14.661'
  Andre finansielle omkostninger -14.794' -16.890'
  Resultat før skat -169.755' -2.229'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -169.755' -2.229'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 561.473' 730.569'
  Materielle anlægsaktiver 561.473' 730.569'
  Anlægsaktiver 561.473' 730.569'
  Andre tilgodehavender 598' -
  Periodeafgrænsningsposter 9' 64'
  Tilgodehavender 607' 64'
  Likvide beholdninger - 0'
  Omsætningsaktiver 607' 64'
  Aktiver I alt 562.080' 730.633'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 275.000' 175.020'
  Overført overskud eller underskud -49.068' -54.333'
  Egenkapital 215.060' 101.302'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 225.662' 229.762'
  Langfristede gældsforpligtelser 225.662' 471.217'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.160' 5.506'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.408' 42.725'
  Anden gæld 10.872' 19.958'
  Kortfristet gældsforpligtelser 121.358' 158.114'
  Gældsforpligtelser 347.020' 629.331'
  Passiver I alt 562.080' 730.633'
  Likviditetsgrad
  1%
  (2020: 0%)
  Afkastningsgrad
  -28%
  (2020: 2%)
  Soliditetsgrad
  38%
  (2020: 14%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 27.676' 15.599'
  Personaleomkostninger -50' -175'
  Af- og nedskrivninger -12.965' -8.585'
  Driftsresultat 14.661' 6.839'
  Andre finansielle omkostninger -16.890' -22.784'
  Resultat før skat -2.229' -15.945'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -2.229' -15.945'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 730.569' 742.845'
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver 730.569' 742.845'
  Anlægsaktiver 730.569' 742.845'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 64' 136'
  Tilgodehavender 64' 136'
  Likvide beholdninger 0' 34.774'
  Omsætningsaktiver 64' 34.910'
  Aktiver I alt 730.633' 777.755'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 175.020' 175.020'
  Overført overskud eller underskud -54.333' -69.048'
  Egenkapital 101.302' 105.972'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 229.762' 233.887'
  Langfristede gældsforpligtelser 471.217' 490.295'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.506' 18.043'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 42.725' 141.867'
  Anden gæld 19.958' 17.442'
  Kortfristet gældsforpligtelser 158.114' 181.488'
  Gældsforpligtelser 629.331' 671.783'
  Passiver I alt 730.633' 777.755'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2019: 19%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2019: 1%)
  Soliditetsgrad
  14%
  (2019: 14%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger - -871'
  Bruttofortjeneste 15.599' -871'
  Personaleomkostninger -175' -175'
  Af- og nedskrivninger -8.585' -
  Driftsresultat 6.839' -1.046'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -22.784' -13.962'
  Resultat før skat -15.945' -15.008'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -15.945' -15.008'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 742.845' 643.135'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 21.309'
  Materielle anlægsaktiver 742.845' 664.444'
  Anlægsaktiver 742.845' 664.444'
  Andre tilgodehavender 0' 13.531'
  Periodeafgrænsningsposter 136' 37'
  Tilgodehavender 136' 13.568'
  Likvide beholdninger 34.774' 6.070'
  Omsætningsaktiver 34.910' 19.638'
  Aktiver I alt 777.755' 684.082'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 175.020' 175.020'
  Overført overskud eller underskud -69.048' -43.002'
  Egenkapital 105.972' 132.018'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 233.887' -
  Langfristede gældsforpligtelser 490.295' 246.631'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.043' 34.518'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 141.867' -
  Anden gæld 17.442' 6.861'
  Kortfristet gældsforpligtelser 181.488' 305.433'
  Gældsforpligtelser 671.783' 552.064'
  Passiver I alt 777.755' 684.082'
  Likviditetsgrad
  19%
  (2018: 6%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  14%
  (2018: 19%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -871' -1.285'
  Bruttofortjeneste -871' -1.285'
  Personaleomkostninger -175' -175'
  Driftsresultat -1.046' -1.460'
  Andre finansielle indtægter 0' 5'
  Andre finansielle omkostninger -13.962' -16.292'
  Resultat før skat -15.008' -17.747'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -15.008' -17.747'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 643.135' 429.205'
  Andre anlæg og driftsmidler 21.309' -
  Materielle anlægsaktiver 664.444' 429.205'
  Anlægsaktiver 664.444' 429.205'
  Andre tilgodehavender 13.531' 4.750'
  Periodeafgrænsningsposter 37' 1'
  Tilgodehavender 13.568' 4.751'
  Likvide beholdninger 6.070' 4.837'
  Omsætningsaktiver 19.638' 9.588'
  Aktiver I alt 684.082' 438.793'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 175.020' 108.350'
  Overført overskud eller underskud -43.002' -21.071'
  Egenkapital 132.018' 87.279'
  Langfristede gældsforpligtelser 246.631' 327.965'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 34.518' 23.549'
  Anden gæld 6.861' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 305.433' 23.549'
  Gældsforpligtelser 552.064' 351.514'
  Passiver I alt 684.082' 438.793'
  Likviditetsgrad
  6%
  (2017: 41%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  19%
  (2017: 20%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -1.285' -750'
  Bruttofortjeneste -1.285' -750'
  Personaleomkostninger -175' -175'
  Driftsresultat -1.460' -925'
  Andre finansielle indtægter 5' 1.703'
  Andre finansielle omkostninger -16.292' -4.102'
  Resultat før skat -17.747' -3.324'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -17.747' -3.324'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 429.205' 207.920'
  Materielle anlægsaktiver 429.205' 207.920'
  Anlægsaktiver 429.205' 207.920'
  Andre tilgodehavender 4.750' 5.678'
  Periodeafgrænsningsposter 1' 1'
  Tilgodehavender 4.751' 5.679'
  Likvide beholdninger 4.837' 14.806'
  Omsætningsaktiver 9.588' 20.485'
  Aktiver I alt 438.793' 228.405'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 108.350' 10.000'
  Overført overskud eller underskud -21.071' -3.324'
  Egenkapital 87.279' 6.676'
  Langfristede gældsforpligtelser 327.965' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.549' 20.764'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 98.490'
  Gæld til associerede virksomheder - 102.475'
  Kortfristet gældsforpligtelser 23.549' 221.729'
  Gældsforpligtelser 351.514' 221.729'
  Passiver I alt 438.793' 228.405'
  Likviditetsgrad
  41%
  (2015-16: 9%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 0%)
  Soliditetsgrad
  20%
  (2015-16: 3%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 16.12.2015 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Andre eksterne omkostninger -750'
  Bruttofortjeneste -750'
  Personaleomkostninger -175'
  Driftsresultat -925'
  Andre finansielle indtægter 1.703'
  Andre finansielle omkostninger -4.102'
  Resultat før skat -3.324'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt -3.324'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 207.920'
  Materielle anlægsaktiver 207.920'
  Anlægsaktiver 207.920'
  Andre tilgodehavender 5.678'
  Periodeafgrænsningsposter 1'
  Tilgodehavender 5.679'
  Likvide beholdninger 14.806'
  Omsætningsaktiver 20.485'
  Aktiver I alt 228.405'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 10.000'
  Overført overskud eller underskud -3.324'
  Egenkapital 6.676'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.764'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 98.490'
  Gæld til associerede virksomheder 102.475'
  Kortfristet gældsforpligtelser 221.729'
  Gældsforpligtelser 221.729'
  Passiver I alt 228.405'
  Likviditetsgrad
  9%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  3%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.