OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 8.911' 8.802'
  Personaleomkostninger -6.676' -6.480'
  Af- og nedskrivninger -41' -30'
  Driftsresultat 2.194' 2.291'
  Andre finansielle indtægter 10' 0'
  Andre finansielle omkostninger -13' -13'
  Resultat før skat 2.191' 2.279'
  Skat af årets resultat -485' -502'
  Årets resultat I alt 1.706' 1.777'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 108' 149'
  Materielle anlægsaktiver 108' 149'
  Anlægsaktiver 108' 149'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.561' 1.702'
  Andre tilgodehavender 12' 726'
  Tilgodehavender 3.658' 2.545'
  Likvide beholdninger 1.109' 1.910'
  Omsætningsaktiver 4.767' 4.455'
  Aktiver I alt 4.875' 4.603'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 79' 123'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.750' 1.000'
  Egenkapital 2.329' 1.623'
  Hensættelse til udskudt skat 2' 4'
  Hensatte forpligtelser 2' 4'
  Anden langfristet gæld 0' 346'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 346'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.078' 256'
  Anden gæld 1.465' 2.375'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.543' 2.631'
  Gældsforpligtelser 2.543' 2.977'
  Passiver I alt 4.875' 4.603'
  Likviditetsgrad
  187%
  (2020: 169%)
  Afkastningsgrad
  45%
  (2020: 50%)
  Soliditetsgrad
  48%
  (2020: 35%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 8.802' 7.370'
  Personaleomkostninger -6.480' -5.890'
  Af- og nedskrivninger -30' -11'
  Driftsresultat 2.291' 1.469'
  Andre finansielle indtægter 0' -
  Andre finansielle omkostninger -13' -7'
  Resultat før skat 2.279' 1.463'
  Skat af årets resultat -502' -319'
  Årets resultat I alt 1.777' 1.143'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 149' 32'
  Materielle anlægsaktiver 149' 32'
  Anlægsaktiver 149' 32'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.702' 1.478'
  Andre tilgodehavender 726' 0'
  Tilgodehavender 2.545' 1.549'
  Likvide beholdninger 1.910' 2.179'
  Omsætningsaktiver 4.455' 3.728'
  Aktiver I alt 4.603' 3.759'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 123' 146'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000' 1.200'
  Egenkapital 1.623' 1.846'
  Hensættelse til udskudt skat 4' 1'
  Hensatte forpligtelser 4' 1'
  Anden langfristet gæld 346' 79'
  Langfristede gældsforpligtelser 346' 79'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 256' 261'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 2.375' 1.273'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 300'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.631' 1.834'
  Gældsforpligtelser 2.977' 1.912'
  Passiver I alt 4.603' 3.759'
  Likviditetsgrad
  169%
  (2019: 203%)
  Afkastningsgrad
  50%
  (2019: 39%)
  Soliditetsgrad
  35%
  (2019: 49%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 7.370' 7.732'
  Personaleomkostninger -5.890' -6.381'
  Af- og nedskrivninger -11' -10'
  Driftsresultat 1.469' 1.340'
  Andre finansielle omkostninger -7' -10'
  Resultat før skat 1.463' 1.330'
  Skat af årets resultat -319' -293'
  Årets resultat I alt 1.143' 1.037'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 32' 22'
  Materielle anlægsaktiver 32' 22'
  Anlægsaktiver 32' 22'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.478' 2.081'
  Andre tilgodehavender 0' 1'
  Tilgodehavender 1.549' 2.082'
  Likvide beholdninger 2.179' 1.673'
  Omsætningsaktiver 3.728' 3.755'
  Aktiver I alt 3.759' 3.777'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 146' 203'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200' 1.000'
  Egenkapital 1.846' 1.703'
  Hensættelse til udskudt skat 1' 1'
  Hensatte forpligtelser 1' 1'
  Anden langfristet gæld 79' -
  Langfristede gældsforpligtelser 79' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 261' 700'
  Selskabsskat 0' 8'
  Anden gæld 1.273' 1.366'
  Periodeafgrænsningsposter 300' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.834' 2.073'
  Gældsforpligtelser 1.912' 2.073'
  Passiver I alt 3.759' 3.777'
  Likviditetsgrad
  203%
  (2018: 181%)
  Afkastningsgrad
  39%
  (2018: 35%)
  Soliditetsgrad
  49%
  (2018: 45%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 7.732' 12.318'
  Personaleomkostninger -6.381' -10.107'
  Af- og nedskrivninger -10' -4'
  Driftsresultat 1.340' 2.207'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -10' -11'
  Resultat før skat 1.330' 2.197'
  Skat af årets resultat -293' -488'
  Årets resultat I alt 1.037' 1.708'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 22' 33'
  Materielle anlægsaktiver 22' 33'
  Anlægsaktiver 22' 33'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.081' 1.468'
  Andre tilgodehavender 1' 23'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 2.082' 1.704'
  Likvide beholdninger 1.673' 2.857'
  Omsætningsaktiver 3.755' 4.560'
  Aktiver I alt 3.777' 4.593'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 203' 166'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000' 800'
  Egenkapital 1.703' 1.466'
  Hensættelse til udskudt skat 1' 2'
  Hensatte forpligtelser 1' 2'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 700' 65'
  Selskabsskat 8' 0'
  Anden gæld 1.366' 3.061'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.073' 3.125'
  Gældsforpligtelser 2.073' 3.125'
  Passiver I alt 3.777' 4.593'
  Likviditetsgrad
  181%
  (2017: 146%)
  Afkastningsgrad
  35%
  (2017: 48%)
  Soliditetsgrad
  45%
  (2017: 32%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 12.318' 17.154'
  Personaleomkostninger -10.107' -13.025'
  Af- og nedskrivninger -4' -1'
  Driftsresultat 2.207' 4.128'
  Andre finansielle indtægter 0' 6'
  Andre finansielle omkostninger -11' -1'
  Resultat før skat 2.197' 4.133'
  Skat af årets resultat -488' -917'
  Årets resultat I alt 1.708' 3.217'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 33' 17'
  Materielle anlægsaktiver 33' 17'
  Anlægsaktiver 33' 17'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.468' 1.167'
  Andre tilgodehavender 23' 544'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 33'
  Tilgodehavender 1.704' 1.744'
  Likvide beholdninger 2.857' 3.189'
  Omsætningsaktiver 4.560' 4.932'
  Aktiver I alt 4.593' 4.950'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 166' 258'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 800' 1.980'
  Egenkapital 1.466' 2.738'
  Hensættelse til udskudt skat 2' 1'
  Hensatte forpligtelser 2' 1'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 65' 41'
  Selskabsskat 0' 80'
  Anden gæld 3.061' 2.091'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.125' 2.211'
  Gældsforpligtelser 3.125' 2.211'
  Passiver I alt 4.593' 4.950'
  Likviditetsgrad
  146%
  (2016: 223%)
  Afkastningsgrad
  48%
  (2016: 83%)
  Soliditetsgrad
  32%
  (2016: 55%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 17.154' 8.626'
  Personaleomkostninger -13.025' -6.014'
  Af- og nedskrivninger -1' -
  Driftsresultat 4.128' 2.613'
  Andre finansielle indtægter 6' -
  Andre finansielle omkostninger -1' -2'
  Resultat før skat 4.133' 2.611'
  Skat af årets resultat -917' -640'
  Årets resultat I alt 3.217' 1.971'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 17' -
  Materielle anlægsaktiver 17' -
  Anlægsaktiver 17' -
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.167' 1.722'
  Andre tilgodehavender 544' 390'
  Periodeafgrænsningsposter 33' -
  Tilgodehavender 1.744' 2.120'
  Likvide beholdninger 3.189' 2.060'
  Omsætningsaktiver 4.932' 4.181'
  Aktiver I alt 4.950' 4.181'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 258' 521'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.980' 1.000'
  Egenkapital 2.738' 2.021'
  Hensættelse til udskudt skat 1' -
  Hensatte forpligtelser 1' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 41' 63'
  Selskabsskat 80' -
  Anden gæld 2.091' 2.096'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.211' 2.160'
  Gældsforpligtelser 2.211' 2.160'
  Passiver I alt 4.950' 4.181'
  Likviditetsgrad
  223%
  (2014-15: 194%)
  Afkastningsgrad
  83%
  (2014-15: 62%)
  Soliditetsgrad
  55%
  (2014-15: 48%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 13.11.2014 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 8.626'
  Personaleomkostninger -6.014'
  Driftsresultat 2.613'
  Andre finansielle omkostninger -2'
  Resultat før skat 2.611'
  Skat af årets resultat -640'
  Årets resultat I alt 1.971'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.722'
  Andre tilgodehavender 390'
  Tilgodehavender 2.120'
  Likvide beholdninger 2.060'
  Omsætningsaktiver 4.181'
  Aktiver I alt 4.181'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud 521'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000'
  Egenkapital 2.021'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 63'
  Anden gæld 2.096'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.160'
  Gældsforpligtelser 2.160'
  Passiver I alt 4.181'
  Likviditetsgrad
  194%
  Afkastningsgrad
  62%
  Soliditetsgrad
  48%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.