OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2020 - 30.09.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -153' -226'
  Personaleomkostninger -451' -451'
  Af- og nedskrivninger -66' -66'
  Driftsresultat -669' -742'
  Andre finansielle indtægter 823' 801'
  Andre finansielle omkostninger -9' -3'
  Resultat før skat 145' 56'
  Årets resultat I alt 145' 56'

  Balance pr. 30.09.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 66' 131'
  Materielle anlægsaktiver 66' 131'
  Anlægsaktiver 66' 131'
  Andre tilgodehavender 2' 0'
  Tilgodehavender 63' 48'
  Værdipapirer og kapitalandele 4.884' 4.847'
  Likvide beholdninger 102' 229'
  Omsætningsaktiver 5.049' 5.124'
  Aktiver I alt 5.114' 5.255'

  Balance pr. 30.09.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 4.187' 4.216'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 175' 150'
  Egenkapital 4.962' 4.966'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Anden gæld 153' 289'
  Kortfristet gældsforpligtelser 153' 289'
  Gældsforpligtelser 153' 289'
  Passiver I alt 5.114' 5.255'
  Likviditetsgrad
  3.308%
  (2019-20: 1.773%)
  Afkastningsgrad
  -13%
  (2019-20: -14%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2019-20: 95%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2019 - 30.09.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -226' -324'
  Personaleomkostninger -451' -517'
  Af- og nedskrivninger -66' -66'
  Driftsresultat -742' -906'
  Andre finansielle indtægter 801' 237'
  Andre finansielle omkostninger -3' -1'
  Resultat før skat 56' -670'
  Årets resultat I alt 56' -670'

  Balance pr. 30.09.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 131' 197'
  Materielle anlægsaktiver 131' 197'
  Anlægsaktiver 131' 197'
  Andre tilgodehavender 0' 1'
  Tilgodehavender 48' 47'
  Værdipapirer og kapitalandele 4.847' 5.002'
  Likvide beholdninger 229' 151'
  Omsætningsaktiver 5.124' 5.201'
  Aktiver I alt 5.255' 5.398'

  Balance pr. 30.09.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 4.216' 4.311'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 150' 250'
  Egenkapital 4.966' 5.161'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 9'
  Anden gæld 289' 228'
  Kortfristet gældsforpligtelser 289' 237'
  Gældsforpligtelser 289' 237'
  Passiver I alt 5.255' 5.398'
  Likviditetsgrad
  1.773%
  (2018-19: 2.191%)
  Afkastningsgrad
  -14%
  (2018-19: -17%)
  Soliditetsgrad
  95%
  (2018-19: 96%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2018 - 30.09.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -324' -287'
  Personaleomkostninger -517' -822'
  Af- og nedskrivninger -66' -86'
  Driftsresultat -906' -1.194'
  Andre finansielle indtægter 237' 394'
  Andre finansielle omkostninger -1' -5'
  Resultat før skat -670' -805'
  Årets resultat I alt -670' -805'

  Balance pr. 30.09.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 197' 262'
  Materielle anlægsaktiver 197' 262'
  Anlægsaktiver 197' 262'
  Andre tilgodehavender 1' 0'
  Tilgodehavender 47' 54'
  Værdipapirer og kapitalandele 5.002' 5.900'
  Likvide beholdninger 151' 81'
  Omsætningsaktiver 5.201' 6.035'
  Aktiver I alt 5.398' 6.298'

  Balance pr. 30.09.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 4.311' 5.231'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 250' 300'
  Egenkapital 5.161' 6.131'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9' 7'
  Anden gæld 228' 160'
  Kortfristet gældsforpligtelser 237' 167'
  Gældsforpligtelser 237' 167'
  Passiver I alt 5.398' 6.298'
  Likviditetsgrad
  2.191%
  (2017-18: 3.618%)
  Afkastningsgrad
  -17%
  (2017-18: -19%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2017-18: 97%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2017 - 30.09.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -287' -471'
  Personaleomkostninger -822' -863'
  Af- og nedskrivninger -86' -80'
  Driftsresultat -1.194' -1.414'
  Andre finansielle indtægter 394' 275'
  Andre finansielle omkostninger -5' 0'
  Resultat før skat -805' -1.139'
  Skat af årets resultat - 0'
  Årets resultat I alt -805' -1.139'

  Balance pr. 30.09.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 262' 20'
  Materielle anlægsaktiver 262' 20'
  Anlægsaktiver 262' 20'
  Andre tilgodehavender 0' 328'
  Tilgodehavender 54' 387'
  Værdipapirer og kapitalandele 5.900' 6.820'
  Likvide beholdninger 81' 44'
  Omsætningsaktiver 6.035' 7.251'
  Aktiver I alt 6.298' 7.271'

  Balance pr. 30.09.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 5.231' 6.336'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300' 225'
  Egenkapital 6.131' 7.161'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - -63'
  Langfristede gældsforpligtelser - -63'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7' -
  Anden gæld 160' 173'
  Kortfristet gældsforpligtelser 167' 173'
  Gældsforpligtelser 167' 110'
  Passiver I alt 6.298' 7.271'
  Likviditetsgrad
  3.618%
  (2016-17: 4.198%)
  Afkastningsgrad
  -19%
  (2016-17: -19%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2016-17: 98%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2016 - 30.09.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -471' -385'
  Personaleomkostninger -863' -932'
  Af- og nedskrivninger -80' -80'
  Driftsresultat -1.414' -1.397'
  Andre finansielle indtægter 275' 764'
  Andre finansielle omkostninger 0' -1'
  Resultat før skat -1.139' -634'
  Skat af årets resultat 0' -85'
  Årets resultat I alt -1.139' -719'

  Balance pr. 30.09.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 100'
  Materielle anlægsaktiver 20' 100'
  Anlægsaktiver 20' 100'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 328' 45'
  Tilgodehavender 387' 93'
  Værdipapirer og kapitalandele 6.820' 8.361'
  Likvide beholdninger 44' 607'
  Omsætningsaktiver 7.251' 9.060'
  Aktiver I alt 7.271' 9.160'

  Balance pr. 30.09.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 6.336' 7.700'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 225' 400'
  Egenkapital 7.161' 8.700'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter -63' -
  Langfristede gældsforpligtelser -63' -
  Anden gæld 173' 460'
  Kortfristet gældsforpligtelser 173' 460'
  Gældsforpligtelser 110' 460'
  Passiver I alt 7.271' 9.160'
  Likviditetsgrad
  4.198%
  (2015-16: 1.968%)
  Afkastningsgrad
  -19%
  (2015-16: -15%)
  Soliditetsgrad
  98%
  (2015-16: 95%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2015 - 30.09.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -385' -333'
  Personaleomkostninger -932' -1.043'
  Af- og nedskrivninger -80' -80'
  Driftsresultat -1.397' -1.455'
  Andre finansielle indtægter 764' 222'
  Andre finansielle omkostninger -1' -84'
  Resultat før skat -634' -1.317'
  Skat af årets resultat -85' 14'
  Årets resultat I alt -719' -1.303'

  Balance pr. 30.09.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 100' 179'
  Materielle anlægsaktiver 100' 179'
  Anlægsaktiver 100' 179'
  Udskudt skat 0' 17'
  Andre tilgodehavender 45' 45'
  Tilgodehavender 93' 166'
  Værdipapirer og kapitalandele 8.361' 8.236'
  Likvide beholdninger 607' 703'
  Omsætningsaktiver 9.060' 9.105'
  Aktiver I alt 9.160' 9.284'

  Balance pr. 30.09.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 7.700' 5.932'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 400' 350'
  Egenkapital 8.700' 6.882'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 2.222'
  Anden gæld 460' 180'
  Kortfristet gældsforpligtelser 460' 2.402'
  Gældsforpligtelser 460' 2.402'
  Passiver I alt 9.160' 9.284'
  Likviditetsgrad
  1.968%
  (2014-15: 379%)
  Afkastningsgrad
  -15%
  (2014-15: -16%)
  Soliditetsgrad
  95%
  (2014-15: 74%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2014 - 30.09.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -333' -141'
  Personaleomkostninger -1.043' -1.428'
  Af- og nedskrivninger -80' -130'
  Driftsresultat -1.455' -1.700'
  Andre finansielle indtægter 222' 1.285'
  Andre finansielle omkostninger -84' -98'
  Resultat før skat -1.317' -512'
  Skat af årets resultat 14' 23'
  Årets resultat I alt -1.303' -490'

  Balance pr. 30.09.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 179' 259'
  Materielle anlægsaktiver 179' 259'
  Anlægsaktiver 179' 259'
  Udskudt skat 17' 3'
  Andre tilgodehavender 45' 45'
  Tilgodehavender 166' 166'
  Værdipapirer og kapitalandele 8.236' 10.210'
  Likvide beholdninger 703' 101'
  Omsætningsaktiver 9.105' 10.477'
  Aktiver I alt 9.284' 10.735'

  Balance pr. 30.09.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 600' 600'
  Overført overskud eller underskud 5.932' 7.585'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 350' 300'
  Egenkapital 6.882' 8.485'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.222' 1.977'
  Anden gæld 180' 272'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.402' 2.250'
  Gældsforpligtelser 2.402' 2.250'
  Passiver I alt 9.284' 10.735'
  Likviditetsgrad
  379%
  (2013-14: 466%)
  Afkastningsgrad
  -16%
  (2013-14: -16%)
  Soliditetsgrad
  74%
  (2013-14: 79%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2013 - 30.09.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -141'
  Personaleomkostninger -1.428'
  Af- og nedskrivninger -130'
  Driftsresultat -1.700'
  Andre finansielle indtægter 1.285'
  Andre finansielle omkostninger -98'
  Resultat før skat -512'
  Skat af årets resultat 23'
  Årets resultat I alt -490'

  Balance pr. 30.09.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 259'
  Materielle anlægsaktiver 259'
  Anlægsaktiver 259'
  Udskudt skat 3'
  Andre tilgodehavender 45'
  Tilgodehavender 166'
  Værdipapirer og kapitalandele 10.210'
  Likvide beholdninger 101'
  Omsætningsaktiver 10.477'
  Aktiver I alt 10.735'

  Balance pr. 30.09.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 600'
  Overført overskud eller underskud 7.585'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300'
  Egenkapital 8.485'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.977'
  Anden gæld 272'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.250'
  Gældsforpligtelser 2.250'
  Passiver I alt 10.735'
  Likviditetsgrad
  466%
  Afkastningsgrad
  -16%
  Soliditetsgrad
  79%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.