OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre driftsindtægter 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 17.660'
  Andre finansielle indtægter 0' 2'
  Andre finansielle omkostninger -54' -3'
  Resultat før skat 14.290' 17.659'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 14.290' 17.659'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' -
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 671.371' 657.027'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 671.371' 657.027'
  Anlægsaktiver 671.371' 657.027'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 5.815' 2.815'
  Udskudt skat 0' -
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' -
  Tilgodehavender 5.815' 2.815'
  Likvide beholdninger 0' 247'
  Omsætningsaktiver - 3.062'
  Aktiver I alt 677.186' 660.089'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 126.034' 111.745'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.781'
  Egenkapital 671.316' 657.026'
  Hensættelse til udskudt skat 0' -
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' -
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker 2.806' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.002' 2.001'
  Anden gæld 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.870' 3.063'
  Gældsforpligtelser 5.870' 3.063'
  Passiver I alt 677.186' 660.089'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2020: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2020: 100%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' -
  Andre driftsindtægter 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger 0' -
  Af- og nedskrivninger 0' -
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 17.660' 16.385'
  Andre finansielle indtægter 2' 0'
  Andre finansielle omkostninger -3' 0'
  Resultat før skat 17.659' 16.385'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 17.659' 16.385'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 657.027' 639.366'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 657.027' 639.366'
  Anlægsaktiver 657.027' 639.366'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 2.815' 1.753'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0' -
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 2.815' 2.815'
  Likvide beholdninger 247' 248'
  Omsætningsaktiver 3.062' 3.063'
  Aktiver I alt 660.089' 642.429'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 111.745' 94.085'
  Overført overskud eller underskud 534.781' 534.782'
  Egenkapital 657.026' 622.317'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' -
  Anden langfristet gæld - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.001' 2.000'
  Anden gæld 0' 0'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.063' 3.062'
  Gældsforpligtelser 3.063' 3.062'
  Passiver I alt 660.089' 642.429'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2019: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2019: 100%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Andre driftsomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16.385' 29.315'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 16.385' 29.315'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 16.385' 29.315'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 639.366' 622.317'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 639.366' 622.317'
  Anlægsaktiver 639.366' 622.317'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.753' 0'
  Udskudt skat 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Tilgodehavender 2.815' 0'
  Likvide beholdninger 248' 2.000'
  Omsætningsaktiver 3.063' 2.000'
  Aktiver I alt 642.429' 624.317'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 94.085' 77.035'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.782'
  Egenkapital 622.317' 592.314'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.000' 2.000'
  Anden gæld 0' 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.062' 2.000'
  Gældsforpligtelser 3.062' 2.000'
  Passiver I alt 642.429' 624.317'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2018: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2018: 100%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 0'
  Andre driftsindtægter 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Andre driftsomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 29.315' 7.482'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 29.315' 7.482'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 29.315' 7.482'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 622.317' 592.314'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 622.317' 592.314'
  Anlægsaktiver 622.317' 592.314'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Udskudt skat 0' -
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0' 742'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 742'
  Likvide beholdninger 2.000' 0'
  Omsætningsaktiver 2.000' 742'
  Aktiver I alt 624.317' 593.056'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 77.035' 47.032'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.782'
  Egenkapital 592.314' 584.193'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.000' -
  Anden gæld 0' 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.000' 742'
  Gældsforpligtelser 2.000' 742'
  Passiver I alt 624.317' 593.056'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2017: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2017: 100%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre driftsindtægter 0' -
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Andre driftsomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 7.482' 12.420'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 7.482' 12.420'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 7.482' 12.420'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 592.314' 584.193'
  Andre tilgodehavender 0' -
  Finansielle anlægsaktiver 592.314' 584.193'
  Anlægsaktiver 592.314' 584.193'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 742' 1.606'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Tilgodehavender 742' 1.606'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 742' 1.606'
  Aktiver I alt 593.056' 585.799'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 47.032' 38.911'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.782'
  Egenkapital 584.193' 571.281'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Anden gæld 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 742' 1.606'
  Gældsforpligtelser 742' 0'
  Passiver I alt 593.056' 585.799'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2016: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2016: 100%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' -
  Andre driftsomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' -
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12.420' 10.988'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 12.420' 10.988'
  Skat af årets resultat 0' -
  Årets resultat I alt 12.420' 10.988'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 584.193' 571.281'
  Finansielle anlægsaktiver 584.193' 571.281'
  Anlægsaktiver 584.193' 571.281'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Udskudt skat 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 1.606' -
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Tilgodehavender 1.606' 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 1.606' 0'
  Aktiver I alt 585.799' 571.281'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 38.911' 25.999'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.782'
  Egenkapital 571.281' 559.958'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' -
  Anden gæld 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.606' 0'
  Gældsforpligtelser 0' 0'
  Passiver I alt 585.799' 571.281'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2015: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2015: 0%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre driftsomkostninger 0' -
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.988' 7.409'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 10.988' 7.409'
  Årets resultat I alt 10.988' 7.409'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 571.281' 559.958'
  Finansielle anlægsaktiver 571.281' 559.958'
  Anlægsaktiver 571.281' 559.958'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Udskudt skat 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 0' 0'
  Aktiver I alt 571.281' 559.958'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.500' 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 25.999' 14.676'
  Overført overskud eller underskud 534.782' 534.782'
  Egenkapital 559.958' 552.973'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Anden gæld 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 0' 0'
  Gældsforpligtelser 0' 0'
  Passiver I alt 571.281' 559.958'
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 0'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 7.409'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat 7.409'
  Årets resultat I alt 7.409'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 559.958'
  Finansielle anlægsaktiver 559.958'
  Anlægsaktiver 559.958'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Udskudt skat 0'
  Andre tilgodehavender 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0'
  Tilgodehavender 0'
  Likvide beholdninger 0'
  Omsætningsaktiver 0'
  Aktiver I alt 559.958'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 10.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 14.676'
  Overført overskud eller underskud 534.782'
  Egenkapital 552.973'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Anden langfristet gæld 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Anden gæld 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 0'
  Gældsforpligtelser 0'
  Passiver I alt 559.958'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.