OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 8.840' 8.403'
  Andre driftsindtægter 274' 171'
  Bruttofortjeneste 6.263' 5.760'
  Af- og nedskrivninger - -3.140'
  Driftsresultat 2.170' 1.784'
  Andre finansielle omkostninger -231' -182'
  Resultat før skat 1.939' 1.602'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 1.939' 1.602'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 128' 195'
  Materielle anlægsaktiver 67.338' 63.750'
  Anlægsaktiver 67.338' 63.750'
  Råvarer og hjælpematerialer 206' 206'
  Varebeholdninger 206' 206'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 615' 316'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.657' 4.432'
  Andre tilgodehavender 1.169' 527'
  Tilgodehavender 3.441' 5.275'
  Likvide beholdninger 0' 1.345'
  Omsætningsaktiver - 6.826'
  Aktiver I alt 70.985' 70.576'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 43.539' 41.601'
  Egenkapital 48.539' 46.601'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.323' 12.753'
  Langfristede gældsforpligtelser 17.303' 16.216'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 883'
  Kortfristet gæld til banker 3.347' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 78' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 426' 452'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 336' 5.004'
  Anden gæld 174' 1.420'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.143' 7.759'
  Gældsforpligtelser 22.446' 23.975'
  Passiver I alt 70.985' 70.576'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2020: 88%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2020: 3%)
  Soliditetsgrad
  68%
  (2020: 66%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 8.403' 7.907'
  Andre driftsindtægter 171' 71'
  Bruttofortjeneste 5.760' 4.931'
  Af- og nedskrivninger -3.140' -3.139'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 1.784' 986'
  Andre finansielle omkostninger -182' -215'
  Resultat før skat 1.602' 771'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 1.602' 771'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 195' 268'
  Materielle anlægsaktiver 63.750' 63.384'
  Anlægsaktiver 63.750' 63.384'
  Råvarer og hjælpematerialer 206' 206'
  Varebeholdninger 206' 206'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316' 98'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 4.432' 4.156'
  Andre tilgodehavender 527' 1.114'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag - 0'
  Tilgodehavender 5.275' 5.368'
  Likvide beholdninger 1.345' 757'
  Omsætningsaktiver 6.826' 6.331'
  Aktiver I alt 70.576' 69.715'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 41.601' 39.999'
  Egenkapital 46.601' 44.999'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.753' 13.180'
  Langfristede gældsforpligtelser 16.216' 16.062'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 883' 825'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 452' 993'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 5.004' 6.241'
  Anden gæld 1.420' 595'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.759' 8.654'
  Gældsforpligtelser 23.975' 24.716'
  Passiver I alt 70.576' 69.715'
  Likviditetsgrad
  88%
  (2019: 73%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2019: 1%)
  Soliditetsgrad
  66%
  (2019: 65%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 7.907' 6.297'
  Andre driftsindtægter 71' 18'
  Bruttofortjeneste 4.931' 3.395'
  Af- og nedskrivninger -3.139' -2.726'
  Andre driftsomkostninger 0' -110'
  Driftsresultat 986' -1.176'
  Andre finansielle omkostninger -215' -200'
  Resultat før skat 771' -1.376'
  Skat af årets resultat 0' 3.298'
  Årets resultat I alt 771' 1.922'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 268' 341'
  Materielle anlægsaktiver 63.384' 62.588'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver 63.384' 62.588'
  Råvarer og hjælpematerialer 206' 206'
  Varebeholdninger 206' 206'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 98' 85'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 4.156' -
  Andre tilgodehavender 1.114' 1.190'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0' 622'
  Tilgodehavender 5.368' 1.897'
  Likvide beholdninger 757' 1.487'
  Omsætningsaktiver 6.331' 3.590'
  Aktiver I alt 69.715' 66.178'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 39.999' 39.228'
  Egenkapital 44.999' 44.228'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 13.180' 13.603'
  Langfristede gældsforpligtelser 16.062' 15.612'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 825' 490'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 993' 445'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 6.241' 4.983'
  Anden gæld 595' 420'
  Kortfristet gældsforpligtelser 8.654' 6.338'
  Gældsforpligtelser 24.716' 21.950'
  Passiver I alt 69.715' 66.178'
  Likviditetsgrad
  73%
  (2018: 57%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2018: -2%)
  Soliditetsgrad
  65%
  (2018: 67%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 6.297' 11.211'
  Andre driftsindtægter 18' 141'
  Bruttofortjeneste 3.395' 9.165'
  Af- og nedskrivninger -2.726' -2.635'
  Andre driftsomkostninger -110' -
  Driftsresultat -1.176' 5.619'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -200' -152'
  Resultat før skat -1.376' 5.467'
  Skat af årets resultat 3.298' -2.428'
  Årets resultat I alt 1.922' 3.039'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 341' 460'
  Materielle anlægsaktiver 62.588' 57.581'
  Andre tilgodehavender 0' 2.675'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 2.675'
  Anlægsaktiver 62.588' 60.256'
  Råvarer og hjælpematerialer 206' 538'
  Varebeholdninger 206' 538'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85' 53'
  Andre tilgodehavender 1.190' 1.783'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 622' -
  Tilgodehavender 1.897' 1.836'
  Likvide beholdninger 1.487' 258'
  Omsætningsaktiver 3.590' 2.632'
  Aktiver I alt 66.178' 62.888'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 39.228' 37.306'
  Egenkapital 44.228' 42.306'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 2.675'
  Hensatte forpligtelser 0' 2.675'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 13.603' 12.572'
  Langfristede gældsforpligtelser 15.612' 14.568'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 490' 430'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 445' 376'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 4.983' 2.052'
  Anden gæld 420' 102'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.338' 3.339'
  Gældsforpligtelser 21.950' 17.907'
  Passiver I alt 66.178' 62.888'
  Likviditetsgrad
  57%
  (2017: 79%)
  Afkastningsgrad
  -2%
  (2017: 9%)
  Soliditetsgrad
  67%
  (2017: 67%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 11.211' 8.348'
  Andre driftsindtægter 141' -
  Bruttofortjeneste 9.165' 6.163'
  Af- og nedskrivninger -2.635' -2.675'
  Driftsresultat 5.619' 2.101'
  Andre finansielle indtægter 0' 20'
  Andre finansielle omkostninger -152' -144'
  Resultat før skat 5.467' 1.977'
  Skat af årets resultat -2.428' -420'
  Årets resultat I alt 3.039' 1.557'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 460' 256'
  Materielle anlægsaktiver 57.581' 53.030'
  Andre tilgodehavender 2.675' -
  Finansielle anlægsaktiver 2.675' -
  Anlægsaktiver 60.256' 53.030'
  Råvarer og hjælpematerialer 538' 538'
  Varebeholdninger 538' 538'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 53' 218'
  Andre tilgodehavender 1.783' 1.094'
  Tilgodehavender 1.836' 1.312'
  Likvide beholdninger 258' 1.325'
  Omsætningsaktiver 2.632' 3.175'
  Aktiver I alt 62.888' 56.205'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 37.306' 34.267'
  Egenkapital 42.306' 39.267'
  Hensættelse til udskudt skat 2.675' 626'
  Hensatte forpligtelser 2.675' 626'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.572' 12.938'
  Langfristede gældsforpligtelser 14.568' 14.364'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 430' 394'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 376' 487'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.052' 286'
  Anden gæld 102' 194'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.339' 1.948'
  Gældsforpligtelser 17.907' 16.312'
  Passiver I alt 62.888' 56.205'
  Likviditetsgrad
  79%
  (2016: 163%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2016: 4%)
  Soliditetsgrad
  67%
  (2016: 70%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 8.348' 8.293'
  Bruttofortjeneste 6.163' 3.902'
  Af- og nedskrivninger -2.675' -
  Driftsresultat 2.101' 1.658'
  Andre finansielle indtægter 20' -
  Andre finansielle omkostninger -144' -121'
  Resultat før skat 1.977' 1.537'
  Skat af årets resultat -420' -338'
  Årets resultat I alt 1.557' 1.199'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.471'
  Andre anlæg og driftsmidler 256' 322'
  Materielle anlægsaktiver 53.030' 50.687'
  Anlægsaktiver 53.030' 50.687'
  Råvarer og hjælpematerialer 538' -
  Varebeholdninger 538' 520'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 218' 2.161'
  Andre tilgodehavender 1.094' 1.687'
  Tilgodehavender 1.312' 3.848'
  Likvide beholdninger 1.325' 0'
  Omsætningsaktiver 3.175' 4.368'
  Aktiver I alt 56.205' 55.055'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 34.267' 32.710'
  Egenkapital 39.267' 36.511'
  Hensættelse til udskudt skat 626' 794'
  Hensatte forpligtelser 626' 794'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.938' -
  Anden langfristet gæld - 1.355'
  Langfristede gældsforpligtelser 14.364' 10.199'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 394' 305'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 487' 2.464'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 286' 984'
  Anden gæld 194' 282'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.948' 6.352'
  Gældsforpligtelser 16.312' 16.551'
  Passiver I alt 56.205' 55.055'
  Likviditetsgrad
  163%
  (2015: 69%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2015: 3%)
  Soliditetsgrad
  70%
  (2015: 69%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 8.293' 7.248'
  Bruttofortjeneste 3.902' 2.656'
  Driftsresultat 1.658' 793'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -121' -221'
  Resultat før skat 1.537' 572'
  Skat af årets resultat -338' -456'
  Årets resultat I alt 1.199' 116'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 1.471' 1.419'
  Andre anlæg og driftsmidler 322' 409'
  Materielle anlægsaktiver 50.687' 46.511'
  Anlægsaktiver 50.687' 46.511'
  Varebeholdninger 520' 485'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.161' 70'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 1.687' 1.312'
  Tilgodehavender 3.848' 1.382'
  Likvide beholdninger 0' 742'
  Omsætningsaktiver 4.368' 2.609'
  Aktiver I alt 55.055' 49.120'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 32.710' 31.511'
  Egenkapital 36.511' 35.621'
  Hensættelse til udskudt skat 794' 456'
  Hensatte forpligtelser 794' 456'
  Anden langfristet gæld 1.355' 1.264'
  Langfristede gældsforpligtelser 10.199' 5.927'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 305' 220'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.464' 131'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 984' 5.683'
  Anden gæld 282' 192'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.352' 6.226'
  Gældsforpligtelser 16.551' 12.153'
  Passiver I alt 55.055' 49.120'
  Likviditetsgrad
  69%
  (2014: 42%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2014: 2%)
  Soliditetsgrad
  69%
  (2014: 74%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 7.248'
  Bruttofortjeneste 2.656'
  Driftsresultat 793'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -221'
  Resultat før skat 572'
  Skat af årets resultat -456'
  Årets resultat I alt 116'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 1.419'
  Andre anlæg og driftsmidler 409'
  Materielle anlægsaktiver 46.511'
  Anlægsaktiver 46.511'
  Varebeholdninger 485'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 1.312'
  Tilgodehavender 1.382'
  Likvide beholdninger 742'
  Omsætningsaktiver 2.609'
  Aktiver I alt 49.120'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 5.000'
  Overført overskud eller underskud 31.511'
  Egenkapital 35.621'
  Hensættelse til udskudt skat 456'
  Hensatte forpligtelser 456'
  Anden langfristet gæld 1.264'
  Langfristede gældsforpligtelser 5.927'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 220'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 131'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 5.683'
  Anden gæld 192'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.226'
  Gældsforpligtelser 12.153'
  Passiver I alt 49.120'
  Likviditetsgrad
  42%
  Afkastningsgrad
  2%
  Soliditetsgrad
  74%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.