OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 23.504' 22.074'
  Driftsresultat 56.988' 81.085'
  Andre finansielle omkostninger -8.647' -8.853'
  Resultat før skat 48.341' 72.232'
  Skat af årets resultat -2.838' -2.802'
  Årets resultat I alt 45.503' 69.429'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 556.243' 521.535'
  Anlægsaktiver 556.243' 521.535'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39' 51'
  Andre tilgodehavender 951' 710'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0' 1.500'
  Periodeafgrænsningsposter 3.804' 2.610'
  Tilgodehavender 4.794' 4.871'
  Likvide beholdninger 11.656' 6.595'
  Omsætningsaktiver 16.449' 11.465'
  Aktiver I alt 572.692' 533.000'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 21.041'
  Overført overskud eller underskud 120.344' 74.841'
  Egenkapital 259.384' 213.881'
  Langfristet gæld til banker 12.175' 11.835'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 210.385' 224.988'
  Langfristede gældsforpligtelser 292.560' 306.824'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14.710' 2.925'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 250' 691'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.400' 1.400'
  Selskabsskat 1.918' 2.802'
  Anden gæld 2.398' 3.054'
  Periodeafgrænsningsposter 71' 1.424'
  Kortfristet gældsforpligtelser 20.748' 12.296'
  Gældsforpligtelser 313.308' 319.119'
  Passiver I alt 572.692' 533.000'
  Likviditetsgrad
  79%
  (2020: 93%)
  Afkastningsgrad
  10%
  (2020: 15%)
  Soliditetsgrad
  45%
  (2020: 40%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 22.074' 25.587'
  Driftsresultat 81.085' 29.262'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -8.853' -8.973'
  Resultat før skat 72.232' 20.289'
  Skat af årets resultat -2.802' -3.549'
  Årets resultat I alt 69.429' 16.740'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 521.535' 458.894'
  Anlægsaktiver 521.535' 458.894'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51' 1.828'
  Andre tilgodehavender 710' 1.702'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 1.500' 1.987'
  Periodeafgrænsningsposter 2.610' 4.060'
  Tilgodehavender 4.871' 9.576'
  Likvide beholdninger 6.595' 5.325'
  Omsætningsaktiver 11.465' 14.901'
  Aktiver I alt 533.000' 473.795'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 21.041'
  Overført overskud eller underskud 74.841' 5.412'
  Egenkapital 213.881' 144.452'
  Langfristet gæld til banker 11.835' 11.738'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 224.988' 227.744'
  Langfristede gældsforpligtelser 306.824' 315.482'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.925' 2.920'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 691' 924'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.400' 2.020'
  Selskabsskat 2.802' 3.403'
  Anden gæld 3.054' 4.394'
  Periodeafgrænsningsposter 1.424' 54'
  Kortfristet gældsforpligtelser 12.296' 13.861'
  Gældsforpligtelser 319.119' 329.343'
  Passiver I alt 533.000' 473.795'
  Likviditetsgrad
  93%
  (2019: 108%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2019: 6%)
  Soliditetsgrad
  40%
  (2019: 30%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 25.587' 17.650'
  Driftsresultat 29.262' 14.517'
  Andre finansielle indtægter 0' 19'
  Andre finansielle omkostninger -8.973' -8.743'
  Resultat før skat 20.289' 5.793'
  Skat af årets resultat -3.549' 4.716'
  Årets resultat I alt 16.740' 10.509'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 458.894' 435.250'
  Anlægsaktiver 458.894' 435.250'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.828' 347'
  Andre tilgodehavender 1.702' 1.813'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 1.987' 3.404'
  Periodeafgrænsningsposter 4.060' 4.270'
  Tilgodehavender 9.576' 9.834'
  Likvide beholdninger 5.325' 1.310'
  Omsætningsaktiver 14.901' 11.144'
  Aktiver I alt 473.795' 446.394'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 21.041'
  Overført overskud eller underskud 5.412' -11.329'
  Egenkapital 144.452' 127.711'
  Langfristet gæld til banker 11.738' 10.247'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 227.744' 230.479'
  Langfristede gældsforpligtelser 315.482' 310.726'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.920' 2.934'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 924' 1.121'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.020' 1.400'
  Selskabsskat 3.403' -
  Anden gæld 4.394' 1.086'
  Periodeafgrænsningsposter 54' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 13.861' 7.957'
  Gældsforpligtelser 329.343' 318.683'
  Passiver I alt 473.795' 446.394'
  Likviditetsgrad
  108%
  (2018: 140%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2018: 3%)
  Soliditetsgrad
  30%
  (2018: 29%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 17.650' 22.373'
  Driftsresultat 14.517' 24.160'
  Andre finansielle indtægter 19' 370'
  Andre finansielle omkostninger -8.743' -8.902'
  Resultat før skat 5.793' 15.628'
  Skat af årets resultat 4.716' 504'
  Årets resultat I alt 10.509' 16.131'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 435.250' 412.069'
  Anlægsaktiver 435.250' 412.069'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 347' 321'
  Andre tilgodehavender 1.813' 154'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 3.404' 2.776'
  Periodeafgrænsningsposter 4.270' 4.931'
  Tilgodehavender 9.834' 8.183'
  Likvide beholdninger 1.310' 19.010'
  Omsætningsaktiver 11.144' 27.193'
  Aktiver I alt 446.394' 439.263'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 21.041'
  Overført overskud eller underskud -11.329' -21.838'
  Egenkapital 127.711' 117.202'
  Langfristet gæld til banker 10.247' 10.270'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 230.479' 233.236'
  Langfristede gældsforpligtelser 310.726' 313.506'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.934' 2.909'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.121' 1.341'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.400' 1.400'
  Anden gæld 1.086' 2.904'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.957' 8.554'
  Gældsforpligtelser 318.683' 322.060'
  Passiver I alt 446.394' 439.263'
  Likviditetsgrad
  140%
  (2017: 318%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2017: 6%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2017: 27%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 22.373' -203'
  Driftsresultat 24.160' -
  Andre finansielle indtægter 370' 348'
  Andre finansielle omkostninger -8.902' -24.887'
  Resultat før skat 15.628' -24.742'
  Skat af årets resultat 504' 2.273'
  Årets resultat I alt 16.131' -22.469'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 412.069' 400.000'
  Anlægsaktiver 412.069' 400.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 321' 539'
  Andre tilgodehavender 154' 161'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 2.776' -
  Periodeafgrænsningsposter 4.931' 6.689'
  Tilgodehavender 8.183' 9.661'
  Likvide beholdninger 19.010' 1.662'
  Omsætningsaktiver 27.193' 11.323'
  Aktiver I alt 439.263' 411.323'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 21.041'
  Overført overskud eller underskud -21.838' -37.969'
  Egenkapital 117.202' 101.071'
  Langfristet gæld til banker 10.270' 10.332'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 233.236' -
  Langfristede gældsforpligtelser 313.506' 80.332'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.909' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.341' 1.592'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.400' 225.701'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 2.904' 2.576'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 51'
  Kortfristet gældsforpligtelser 8.554' 229.920'
  Gældsforpligtelser 322.060' 310.252'
  Passiver I alt 439.263' 411.323'
  Likviditetsgrad
  318%
  (2016: 5%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  27%
  (2016: 25%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 33.074'
  Andre eksterne omkostninger - -2.236'
  Bruttofortjeneste -203' 18.380'
  Andre finansielle indtægter 348' 323'
  Andre finansielle omkostninger -24.887' -28.663'
  Resultat før skat -24.742' -9.960'
  Skat af årets resultat 2.273' -2.203'
  Årets resultat I alt -22.469' -12.163'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 400.000' 395.000'
  Anlægsaktiver 400.000' 395.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 539' 2.776'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 161' 7.410'
  Periodeafgrænsningsposter 6.689' 480'
  Tilgodehavender 9.661' 10.666'
  Likvide beholdninger 1.662' 49.989'
  Omsætningsaktiver 11.323' 60.655'
  Aktiver I alt 411.323' 455.655'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 21.041' 11.040'
  Overført overskud eller underskud -37.969' -15.500'
  Egenkapital 101.071' -4.460'
  Langfristet gæld til banker 10.332' -
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 80.332' 228.164'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder - 440'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.592' 4.918'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 225.701' 37.791'
  Selskabsskat 0' 1.075'
  Anden gæld 2.576' 1.611'
  Periodeafgrænsningsposter 51' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 229.920' 231.951'
  Gældsforpligtelser 310.252' 460.115'
  Passiver I alt 411.323' 455.655'
  Likviditetsgrad
  5%
  (2015: 26%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  25%
  (2015: -1%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 33.074' 33.008'
  Andre eksterne omkostninger -2.236' -6.698'
  Bruttofortjeneste 18.380' -
  Andre finansielle indtægter 323' 10'
  Andre finansielle omkostninger -28.663' -7.344'
  Resultat før skat -9.960' 7.517'
  Skat af årets resultat -2.203' -2.443'
  Årets resultat I alt -12.163' 5.074'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 395.000' 374.512'
  Anlægsaktiver 395.000' 374.512'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.776' 2.333'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Udskudt skat 0' 1.128'
  Andre tilgodehavender 7.410' 1.493'
  Periodeafgrænsningsposter 480' 1.482'
  Tilgodehavender 10.666' 6.436'
  Likvide beholdninger 49.989' 11.035'
  Omsætningsaktiver 60.655' 17.471'
  Aktiver I alt 455.655' 391.983'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 11.040' 11.040'
  Overført overskud eller underskud -15.500' -3.337'
  Egenkapital -4.460' 7.703'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 201.937'
  Langfristede gældsforpligtelser 228.164' 373.828'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 440' 658'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.918' 2.702'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 37.791' 3.096'
  Selskabsskat 1.075' 2.788'
  Anden gæld 1.611' 1.208'
  Kortfristet gældsforpligtelser 231.951' 10.452'
  Gældsforpligtelser 460.115' 384.280'
  Passiver I alt 455.655' 391.983'
  Likviditetsgrad
  26%
  (2014: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: 0%)
  Soliditetsgrad
  -1%
  (2014: 0%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 33.008'
  Andre eksterne omkostninger -6.698'
  Andre finansielle indtægter 10'
  Andre finansielle omkostninger -7.344'
  Resultat før skat 7.517'
  Skat af årets resultat -2.443'
  Årets resultat I alt 5.074'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 374.512'
  Anlægsaktiver 374.512'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.333'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Udskudt skat 1.128'
  Andre tilgodehavender 1.493'
  Periodeafgrænsningsposter 1.482'
  Tilgodehavender 6.436'
  Likvide beholdninger 11.035'
  Omsætningsaktiver 17.471'
  Aktiver I alt 391.983'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 11.040'
  Overført overskud eller underskud -3.337'
  Egenkapital 7.703'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 201.937'
  Langfristede gældsforpligtelser 373.828'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 658'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.702'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.096'
  Selskabsskat 2.788'
  Anden gæld 1.208'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.452'
  Gældsforpligtelser 384.280'
  Passiver I alt 391.983'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.