OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -118' -289'
  Bruttofortjeneste -118' -289'
  Personaleomkostninger -75' -
  Driftsresultat -193' -289'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 49.204' 27.995'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 7.306' 5.827'
  Andre finansielle indtægter 1.192' 983'
  Andre finansielle omkostninger -1.660' -687'
  Resultat før skat 55.849' 33.829'
  Skat af årets resultat 164' -58'
  Årets resultat I alt 56.014' 33.771'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 224.811' 133.530'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 20.563' 15.754'
  Finansielle anlægsaktiver 247.934' 151.629'
  Anlægsaktiver 247.934' 151.629'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.500' -
  Andre tilgodehavender 8.820' 4.960'
  Tilgodehavender 16.497' 16.174'
  Likvide beholdninger 1.766' 17'
  Omsætningsaktiver 18.263' 16.191'
  Aktiver I alt 266.197' 167.820'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 112.384' 73.058'
  Overført overskud eller underskud 96.469' 79.779'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 3.000'
  Egenkapital 209.854' 156.837'
  Anden langfristet gæld - 1.618'
  Langfristede gældsforpligtelser 48.780' 1.618'
  Kortfristet gæld til banker - 4.327'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 27' 17'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Anden gæld 2.037' 5.021'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.563' 9.365'
  Gældsforpligtelser 56.343' 10.983'
  Passiver I alt 266.197' 167.820'
  Likviditetsgrad
  241%
  (2020: 173%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  79%
  (2020: 93%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -289' -13'
  Bruttofortjeneste -289' -
  Driftsresultat -289' -
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 27.995' 20.384'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 5.827' 4.466'
  Andre finansielle indtægter 983' 1.292'
  Andre finansielle omkostninger -687' -740'
  Resultat før skat 33.829' 25.388'
  Skat af årets resultat -58' -118'
  Årets resultat I alt 33.771' 25.270'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 133.530' 114.534'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0' 3.000'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 15.754' 12.420'
  Finansielle anlægsaktiver 151.629' 132.246'
  Anlægsaktiver 151.629' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 12.269'
  Andre tilgodehavender 4.960' 5.166'
  Tilgodehavender 16.174' 17.435'
  Likvide beholdninger 17' 0'
  Omsætningsaktiver 16.191' -
  Aktiver I alt 167.820' 149.680'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 73.058' 51.562'
  Overført overskud eller underskud 79.779' 70.680'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000' 1.000'
  Egenkapital 156.837' 124.242'
  Anden langfristet gæld 1.618' -
  Langfristede gældsforpligtelser 1.618' -
  Kortfristet gæld til banker 4.327' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17' 13'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 8.449'
  Anden gæld 5.021' 8.579'
  Kortfristet gældsforpligtelser 9.365' -
  Gældsforpligtelser 10.983' -
  Passiver I alt 167.820' 149.680'
  Likviditetsgrad
  173%
  (2019: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  93%
  (2019: 0%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -13' -234'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 20.384' 13.799'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 4.466' 3.402'
  Andre finansielle indtægter 1.292' 626'
  Andre finansielle omkostninger -740' -814'
  Resultat før skat 25.388' 16.779'
  Skat af årets resultat -118' 46'
  Årets resultat I alt 25.270' 16.825'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 114.534' 92.068'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.000' 7.027'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 12.420' 8.943'
  Finansielle anlægsaktiver 132.246' 109.984'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 12.269' 12'
  Andre tilgodehavender 5.166' 4.920'
  Tilgodehavender 17.435' 5.010'
  Likvide beholdninger 0' 18'
  Aktiver I alt 149.680' 115.012'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 51.562' 39.094'
  Overført overskud eller underskud 70.680' 58.867'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000' 6.000'
  Egenkapital 124.242' 104.961'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 13' 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.449' 2.418'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 8.579' 981'
  Passiver I alt 149.680' 115.012'
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -234' -34'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.799' 11.216'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 3.402' 1.824'
  Andre finansielle indtægter 626' 1.116'
  Andre finansielle omkostninger -814' -356'
  Resultat før skat 16.779' 13.766'
  Skat af årets resultat 46' -159'
  Årets resultat I alt 16.825' 13.607'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 92.068' 79.355'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.027' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 8.943' 6.527'
  Finansielle anlægsaktiver 109.984' 93.021'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 12' 3.292'
  Andre tilgodehavender 4.920' 4.685'
  Tilgodehavender 5.010' 7.977'
  Likvide beholdninger 18' 914'
  Aktiver I alt 115.012' 101.913'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 39.094' 33.430'
  Overført overskud eller underskud 58.867' 53.974'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 6.000' 8.000'
  Egenkapital 104.961' 96.404'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 25' 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.418' 2.044'
  Selskabsskat 0' 132'
  Anden gæld 981' 1'
  Passiver I alt 115.012' 101.913'
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -34' -44'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.216' 14.929'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.824' 1.458'
  Andre finansielle indtægter 1.116' 217'
  Andre finansielle omkostninger -356' -508'
  Resultat før skat 13.766' 16.052'
  Skat af årets resultat -159' 70'
  Årets resultat I alt 13.607' 16.122'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 79.355' 72.143'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 6.527' 4.684'
  Finansielle anlægsaktiver 93.021' 94.190'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 3.292' -
  Andre tilgodehavender 4.685' 51'
  Tilgodehavender 7.977' 647'
  Likvide beholdninger 914' 23'
  Aktiver I alt 101.913' 94.860'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 33.430' 30.052'
  Overført overskud eller underskud 53.974' 51.726'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.000' 500'
  Egenkapital 96.404' 83.278'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 25' 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.044' 8.357'
  Selskabsskat 132' 0'
  Anden gæld 1' 5'
  Passiver I alt 101.913' 94.860'
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -44' -53'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 14.929' 6.310'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.458' 586'
  Andre finansielle indtægter 217' 2.262'
  Andre finansielle omkostninger -508' -93'
  Resultat før skat 16.052' 9.013'
  Skat af årets resultat 70' -499'
  Årets resultat I alt 16.122' 8.514'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 72.143' 72.143'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 4.684' 3.210'
  Finansielle anlægsaktiver 94.190' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 51' 51'
  Tilgodehavender 647' 551'
  Likvide beholdninger 23' 30'
  Aktiver I alt 94.860' 82.108'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' -
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 30.052' 33.482'
  Overført overskud eller underskud 51.726' 36.526'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500' 500'
  Egenkapital 83.278' 71.508'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 25' 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.357' 8.205'
  Selskabsskat 0' 474'
  Anden gæld 5' 199'
  Gældsforpligtelser - 10.600'
  Passiver I alt 94.860' 82.108'
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -53' -47'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 6.310' 4.836'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 586' 220'
  Andre finansielle indtægter 2.262' 745'
  Andre finansielle omkostninger -93' -55'
  Resultat før skat 9.013' 5.700'
  Skat af årets resultat -499' -161'
  Årets resultat I alt 8.514' 5.540'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 72.143' 47.184'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 3.210' 5.814'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' -
  Andre tilgodehavender 51' -
  Tilgodehavender 551' -
  Likvide beholdninger 30' 81'
  Aktiver I alt 82.108' 63.588'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 33.482' 25.910'
  Overført overskud eller underskud 36.526' 34.622'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500' 500'
  Egenkapital 71.508' 62.031'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 25' 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.205' 1.051'
  Selskabsskat 474' 147'
  Anden gæld 199' 263'
  Gældsforpligtelser 10.600' 1.556'
  Passiver I alt 82.108' 63.588'
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre eksterne omkostninger -47'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.836'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 220'
  Andre finansielle indtægter 745'
  Andre finansielle omkostninger -55'
  Resultat før skat 5.700'
  Skat af årets resultat -161'
  Årets resultat I alt 5.540'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 47.184'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 5.814'
  Likvide beholdninger 81'
  Aktiver I alt 63.588'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 25.910'
  Overført overskud eller underskud 34.622'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500'
  Egenkapital 62.031'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 25'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.051'
  Selskabsskat 147'
  Anden gæld 263'
  Gældsforpligtelser 1.556'
  Passiver I alt 63.588'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.