OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 112.064' 113.031'
  Personaleomkostninger -68.246' -68.983'
  Af- og nedskrivninger -23.034' -25.018'
  Driftsresultat 20.784' 19.030'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.386' 2.883'
  Andre finansielle indtægter 188' 91'
  Andre finansielle omkostninger -895' -1.290'
  Resultat før skat 23.464' 20.713'
  Skat af årets resultat -7.760' -7.264'
  Årets resultat I alt 15.704' 13.449'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 77.179' 94.922'
  Immaterielle anlægsaktiver 80.861' 102.859'
  Andre anlæg og driftsmidler 333' 590'
  Materielle anlægsaktiver 1.102' 1.782'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.013' 9.126'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.334' 1.403'
  Finansielle anlægsaktiver 11.346' 10.530'
  Anlægsaktiver 93.310' 115.171'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.929' 32.744'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 55.472' 57.627'
  Andre tilgodehavender 617' 201'
  Periodeafgrænsningsposter 1.650' 1.751'
  Tilgodehavender 83.219' 92.322'
  Omsætningsaktiver 83.219' 92.322'
  Aktiver I alt 176.528' 207.493'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 2.846' 5.580'
  Overført overskud eller underskud 22.637' 19.199'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 15.000' 12.500'
  Egenkapital 75.483' 72.278'
  Hensættelse til udskudt skat 345' 1.035'
  Hensatte forpligtelser 1.559' 2.190'
  Anden langfristet gæld 6.314' 2.093'
  Langfristede gældsforpligtelser 7.674' 12.413'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 20.263' 40.393'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.702' 5.774'
  Selskabsskat 0' 8.054'
  Anden gæld 22.572' 17.762'
  Periodeafgrænsningsposter 44.275' 48.628'
  Kortfristet gældsforpligtelser 91.813' 120.612'
  Gældsforpligtelser 99.487' 133.025'
  Passiver I alt 176.528' 207.493'
  Likviditetsgrad
  91%
  (2019: 77%)
  Afkastningsgrad
  12%
  (2019: 9%)
  Soliditetsgrad
  43%
  (2019: 35%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 113.031' 109.774'
  Personaleomkostninger -68.983' -69.263'
  Af- og nedskrivninger -25.018' -28.204'
  Andre driftsomkostninger - 804'
  Driftsresultat 19.030' 13.112'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.883' 4.933'
  Andre finansielle indtægter 91' 127'
  Andre finansielle omkostninger -1.290' -1.571'
  Resultat før skat 20.713' 16.601'
  Skat af årets resultat -7.264' -5.875'
  Årets resultat I alt 13.449' 10.726'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 94.922' 112.665'
  Immaterielle anlægsaktiver 102.859' 125.604'
  Andre anlæg og driftsmidler 590' 922'
  Materielle anlægsaktiver 1.782' 2.599'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9.126' 11.244'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.403' 1.386'
  Finansielle anlægsaktiver 10.530' 12.629'
  Anlægsaktiver 115.171' 140.832'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.744' 29.642'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 57.627' 31.402'
  Andre tilgodehavender 201' 111'
  Periodeafgrænsningsposter 1.751' 1.062'
  Tilgodehavender 92.322' 62.341'
  Omsætningsaktiver 92.322' 62.341'
  Aktiver I alt 207.493' 203.173'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 5.580' 8.106'
  Overført overskud eller underskud 19.199' 15.723'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 12.500' 15.000'
  Egenkapital 72.278' 73.829'
  Hensættelse til udskudt skat 1.035' 1.824'
  Hensatte forpligtelser 2.190' 2.867'
  Langfristet selskabsskat - 0'
  Anden langfristet gæld 2.093' -
  Langfristede gældsforpligtelser 12.413' 21.760'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 40.393' 21.519'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.774' 11.292'
  Selskabsskat 8.054' 6.938'
  Anden gæld 17.762' 19.557'
  Periodeafgrænsningsposter 48.628' 45.410'
  Kortfristet gældsforpligtelser 120.612' 104.717'
  Gældsforpligtelser 133.025' 126.477'
  Passiver I alt 207.493' 203.173'
  Likviditetsgrad
  77%
  (2018: 60%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2018: 6%)
  Soliditetsgrad
  35%
  (2018: 36%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 109.774' 109.774'
  Personaleomkostninger -69.263' -69.263'
  Af- og nedskrivninger -28.204' -28.204'
  Andre driftsomkostninger 804' 804'
  Driftsresultat 13.112' 13.112'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.933' 4.933'
  Andre finansielle indtægter 127' 127'
  Andre finansielle omkostninger -1.571' -1.571'
  Resultat før skat 16.601' 16.601'
  Skat af årets resultat -5.875' -5.875'
  Årets resultat I alt 10.726' 10.726'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2018
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 112.665' 112.665'
  Immaterielle anlægsaktiver 125.604' 125.604'
  Andre anlæg og driftsmidler 922' 922'
  Materielle anlægsaktiver 2.599' 2.599'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.244' 11.244'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.386' 1.386'
  Finansielle anlægsaktiver 12.629' 12.629'
  Anlægsaktiver 140.832' 140.832'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.642' 29.642'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 31.402' 31.402'
  Andre tilgodehavender 111' 111'
  Periodeafgrænsningsposter 1.062' 1.062'
  Tilgodehavender 62.341' 62.341'
  Omsætningsaktiver 62.341' 62.341'
  Aktiver I alt 203.173' 203.173'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 8.106' 8.106'
  Overført overskud eller underskud 15.723' 15.723'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 15.000' 15.000'
  Egenkapital 73.829' 73.829'
  Hensættelse til udskudt skat 1.824' 1.824'
  Hensatte forpligtelser 2.867' 2.867'
  Langfristet selskabsskat 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 21.760' 21.760'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 21.519' 21.519'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.292' 11.292'
  Selskabsskat 6.938' 6.938'
  Anden gæld 19.557' 19.557'
  Periodeafgrænsningsposter 45.410' 45.410'
  Kortfristet gældsforpligtelser 104.717' 104.717'
  Gældsforpligtelser 126.477' 126.477'
  Passiver I alt 203.173' 203.173'
  Likviditetsgrad
  60%
  (2018: 60%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2018: 6%)
  Soliditetsgrad
  36%
  (2018: 36%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 109.774' 96.244'
  Personaleomkostninger -69.263' -62.265'
  Af- og nedskrivninger -28.204' -21.763'
  Andre driftsomkostninger 804' 1.573'
  Driftsresultat 13.112' 13.788'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.933' 3.579'
  Andre finansielle indtægter 127' 99'
  Andre finansielle omkostninger -1.571' -3.035'
  Resultat før skat 16.601' 14.431'
  Skat af årets resultat -5.875' -5.408'
  Årets resultat I alt 10.726' 9.023'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 112.665' 84.976'
  Immaterielle anlægsaktiver 125.604' 99.154'
  Andre anlæg og driftsmidler 922' 921'
  Materielle anlægsaktiver 2.599' 2.646'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.244' 68.628'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.386' 1.363'
  Finansielle anlægsaktiver 12.629' 69.992'
  Anlægsaktiver 140.832' 171.792'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.642' 29.370'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 31.402' 17.921'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 111' 17'
  Periodeafgrænsningsposter 1.062' 1.150'
  Tilgodehavender 62.341' 48.458'
  Omsætningsaktiver 62.341' 48.458'
  Aktiver I alt 203.173' 220.250'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 8.106' 12.237'
  Overført overskud eller underskud 15.723' 15.867'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 15.000' 10.000'
  Egenkapital 73.829' 73.104'
  Hensættelse til udskudt skat 1.824' 2.493'
  Hensatte forpligtelser 2.867' 3.416'
  Langfristet selskabsskat 0' 327'
  Langfristede gældsforpligtelser 21.760' 46.526'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 21.519' 18.976'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.292' 16.782'
  Selskabsskat 6.938' 3.306'
  Anden gæld 19.557' 16.182'
  Periodeafgrænsningsposter 45.410' 41.957'
  Kortfristet gældsforpligtelser 104.717' 97.204'
  Gældsforpligtelser 126.477' 143.730'
  Passiver I alt 203.173' 220.250'
  Likviditetsgrad
  60%
  (2017: 50%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2017: 6%)
  Soliditetsgrad
  36%
  (2017: 33%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 96.244' 73.733'
  Personaleomkostninger -62.265' -52.311'
  Af- og nedskrivninger -21.763' -11.486'
  Andre driftsomkostninger 1.573' -2.439'
  Driftsresultat 13.788' 7.498'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.579' -6.890'
  Andre finansielle indtægter 99' 153'
  Andre finansielle omkostninger -3.035' -4.051'
  Resultat før skat 14.431' -3.290'
  Skat af årets resultat -5.408' -2.152'
  Årets resultat I alt 9.023' -5.442'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 84.976' 5.558'
  Immaterielle anlægsaktiver 99.154' 14.842'
  Andre anlæg og driftsmidler 921' 368'
  Materielle anlægsaktiver 2.646' 829'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 68.628' 164.322'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.363' 813'
  Finansielle anlægsaktiver 69.992' 165.135'
  Anlægsaktiver 171.792' 180.806'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.370' 14.961'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 17.921' 2.203'
  Udskudt skat 0' 672'
  Andre tilgodehavender 17' 1'
  Periodeafgrænsningsposter 1.150' 972'
  Tilgodehavender 48.458' 18.808'
  Likvide beholdninger - 12.322'
  Omsætningsaktiver 48.458' 31.130'
  Aktiver I alt 220.250' 211.937'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 12.237' 5.034'
  Overført overskud eller underskud 15.867' 21.823'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000' -
  Egenkapital 73.104' 61.857'
  Hensættelse til udskudt skat 2.493' -
  Hensatte forpligtelser 3.416' 390'
  Langfristet selskabsskat 327' -
  Anden langfristet gæld - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 46.526' 58.537'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 18.976' 17.000'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.782' 9.267'
  Selskabsskat 3.306' 2.148'
  Anden gæld 16.182' 44.889'
  Periodeafgrænsningsposter 41.957' 17.850'
  Kortfristet gældsforpligtelser 97.204' 91.153'
  Gældsforpligtelser 143.730' 149.690'
  Passiver I alt 220.250' 211.937'
  Likviditetsgrad
  50%
  (2016: 34%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2016: 4%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2016: 29%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 73.733' 70.771'
  Personaleomkostninger -52.311' -53.144'
  Af- og nedskrivninger -11.486' -11.393'
  Andre driftsomkostninger -2.439' -331'
  Driftsresultat 7.498' 5.902'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -6.890' 1.845'
  Andre finansielle indtægter 153' 170'
  Andre finansielle omkostninger -4.051' -4.338'
  Resultat før skat -3.290' 3.579'
  Skat af årets resultat -2.152' -1.463'
  Årets resultat I alt -5.442' 2.116'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 5.558' 9.200'
  Immaterielle anlægsaktiver 14.842' 19.431'
  Andre anlæg og driftsmidler 368' 894'
  Materielle anlægsaktiver 829' 1.556'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 164.322' 84.578'
  Andre tilgodehavender - 886'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 813' -
  Finansielle anlægsaktiver 165.135' 85.464'
  Anlægsaktiver 180.806' 106.452'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.961' 15.610'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 2.203' 33.062'
  Udskudt skat 672' 945'
  Andre tilgodehavender 1' 12'
  Periodeafgrænsningsposter 972' 726'
  Tilgodehavender 18.808' 52.320'
  Likvide beholdninger 12.322' -
  Omsætningsaktiver 31.130' 52.320'
  Aktiver I alt 211.937' 158.771'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 35.000' 35.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger 5.034' -
  Overført overskud eller underskud 21.823' 17.298'
  Egenkapital 61.857' 52.298'
  Hensatte forpligtelser 390' 360'
  Anden langfristet gæld 0' 22.500'
  Langfristede gældsforpligtelser 58.537' 49.573'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 17.000' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.267' 7.476'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 14.740'
  Selskabsskat 2.148' -
  Anden gæld 44.889' 16.815'
  Periodeafgrænsningsposter 17.850' 17.509'
  Kortfristet gældsforpligtelser 91.153' 56.540'
  Gældsforpligtelser 149.690' 106.113'
  Passiver I alt 211.937' 158.771'
  Likviditetsgrad
  34%
  (2015: 93%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2015: 4%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2015: 33%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 70.771'
  Personaleomkostninger -53.144'
  Af- og nedskrivninger -11.393'
  Andre driftsomkostninger -331'
  Driftsresultat 5.902'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.845'
  Andre finansielle indtægter 170'
  Andre finansielle omkostninger -4.338'
  Resultat før skat 3.579'
  Skat af årets resultat -1.463'
  Årets resultat I alt 2.116'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Goodwill 9.200'
  Immaterielle anlægsaktiver 19.431'
  Andre anlæg og driftsmidler 894'
  Materielle anlægsaktiver 1.556'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 84.578'
  Andre tilgodehavender 886'
  Finansielle anlægsaktiver 85.464'
  Anlægsaktiver 106.452'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.610'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 33.062'
  Udskudt skat 945'
  Andre tilgodehavender 12'
  Periodeafgrænsningsposter 726'
  Tilgodehavender 52.320'
  Omsætningsaktiver 52.320'
  Aktiver I alt 158.771'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 35.000'
  Overført overskud eller underskud 17.298'
  Egenkapital 52.298'
  Hensatte forpligtelser 360'
  Anden langfristet gæld 22.500'
  Langfristede gældsforpligtelser 49.573'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.476'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 14.740'
  Anden gæld 16.815'
  Periodeafgrænsningsposter 17.509'
  Kortfristet gældsforpligtelser 56.540'
  Gældsforpligtelser 106.113'
  Passiver I alt 158.771'
  Likviditetsgrad
  93%
  Afkastningsgrad
  4%
  Soliditetsgrad
  33%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.