Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Nordvig Ejendomme A/S

CVR: 20783486 A/S Stiftet 01.01.1998 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
 • Årsregnskab for 2019-20 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2019 - 30.06.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 10.254' 9.716'
  Personaleomkostninger -1.572' -1.602'
  Af- og nedskrivninger -267' -89'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.571' -9'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 316' 1.981'
  Andre finansielle indtægter 198' 34'
  Andre finansielle omkostninger -2.049' -2.256'
  Resultat før skat 23.810' 10.407'
  Skat af årets resultat -5.118' -1.797'
  Årets resultat I alt 18.692' 8.610'

  Balance pr. 30.06.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 6.321' 3.938'
  Andre anlæg og driftsmidler 199' 211'
  Materielle anlægsaktiver 199' 211'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.357' 176'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 405' 2.041'
  Anlægsaktiver 246.881' 226.517'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.117' 6.608'
  Andre tilgodehavender 20' 313'
  Likvide beholdninger 55' 20'
  Omsætningsaktiver 14.098' 12.758'
  Aktiver I alt 260.979' 239.275'

  Balance pr. 30.06.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 7.000' 7.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.860' 1.973'
  Overført overskud eller underskud 67.170' 52.983'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000' 2.000'
  Egenkapital 80.030' 63.955'
  Hensættelse til udskudt skat 23.458' 19.250'
  Hensatte forpligtelser 23.458' 19.250'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 125.009' 123.783'
  Anden langfristet gæld 166' -
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.902' 1.763'
  Kortfristet gæld til banker 6.689' 15.484'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 80' 201'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 11.992' 4.051'
  Selskabsskat 735' 772'
  Anden gæld 8.001' 7.269'
  Passiver I alt 260.979' 239.275'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  31%
  (2018-19: 27%)
 • Årsregnskab for 2018-19 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2018 - 30.06.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 9.716' 8.697'
  Personaleomkostninger -1.602' -1.464'
  Af- og nedskrivninger -89' -74'
  Driftsresultat - 16.261'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -9' -
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.981' -
  Andre finansielle indtægter 34' 75'
  Andre finansielle omkostninger -2.256' -2.776'
  Resultat før skat 10.407' 13.561'
  Skat af årets resultat -1.797' -2.937'
  Årets resultat I alt 8.610' 10.624'

  Balance pr. 30.06.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 3.938' 3.953'
  Andre anlæg og driftsmidler 211' 130'
  Materielle anlægsaktiver 211' 130'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 176' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 2.041' 75'
  Anlægsaktiver 226.517' 220.157'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 6.608' 504'
  Andre tilgodehavender 313' 284'
  Likvide beholdninger 20' 89'
  Omsætningsaktiver 12.758' 7.022'
  Aktiver I alt 239.275' 227.179'

  Balance pr. 30.06.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 7.000' 7.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.973' -
  Overført overskud eller underskud 52.983' 49.364'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000' 0'
  Egenkapital 63.955' 56.364'
  Hensættelse til udskudt skat 19.250' 18.512'
  Hensatte forpligtelser 19.250' 18.512'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 123.783' 127.807'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.763' 1.402'
  Kortfristet gæld til banker 15.484' 10.336'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 201' 246'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 4.051' 3.156'
  Selskabsskat 772' 879'
  Anden gæld 7.269' 5.991'
  Passiver I alt 239.275' 227.179'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 7%)
  Soliditetsgrad
  27%
  (2017-18: 25%)
 • Årsregnskab for 2017-18 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2017 - 30.06.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter - 268'
  Bruttofortjeneste 8.697' 6.547'
  Personaleomkostninger -1.464' -1.004'
  Af- og nedskrivninger -74' -1.074'
  Andre driftsomkostninger - 34'
  Driftsresultat 16.261' -
  Andre finansielle indtægter 75' 69'
  Andre finansielle omkostninger -2.776' -2.470'
  Resultat før skat 13.561' 11.573'
  Skat af årets resultat -2.937' -2.513'
  Årets resultat I alt 10.624' 9.061'

  Balance pr. 30.06.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 3.953' 3.967'
  Andre anlæg og driftsmidler 130' 209'
  Materielle anlægsaktiver 130' 209'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 75' -
  Anlægsaktiver 220.157' 193.851'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 101'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 504' 10.615'
  Andre tilgodehavender 284' 124'
  Likvide beholdninger 89' 872'
  Omsætningsaktiver 7.022' 11.712'
  Aktiver I alt 227.179' 205.563'

  Balance pr. 30.06.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 7.000' 7.000'
  Overført overskud eller underskud 49.364' 38.153'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' -
  Egenkapital 56.364' 53.653'
  Hensættelse til udskudt skat 18.512' 16.288'
  Hensatte forpligtelser 18.512' 16.288'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 127.807' 124.041'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.402' 1.230'
  Kortfristet gæld til banker 10.336' 300'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 246' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.156' 8'
  Selskabsskat 879' 1.071'
  Anden gæld 5.991' 6.786'
  Passiver I alt 227.179' 205.563'
  Afkastningsgrad
  7%
  (2016-17: 0%)
  Soliditetsgrad
  25%
  (2016-17: 26%)
 • Årsregnskab for 2016-17 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2016 - 30.06.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 268' 152'
  Bruttofortjeneste 6.547' 5.794'
  Personaleomkostninger -1.004' -646'
  Af- og nedskrivninger -1.074' -30'
  Andre driftsomkostninger 34' -154'
  Andre finansielle indtægter 69' 76'
  Andre finansielle omkostninger -2.470' -2.556'
  Resultat før skat 11.573' 7.181'
  Skat af årets resultat -2.513' -876'
  Årets resultat I alt 9.061' 6.306'

  Balance pr. 30.06.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 3.967' 4.981'
  Andre anlæg og driftsmidler 209' 53'
  Materielle anlægsaktiver 209' 53'
  Anlægsaktiver 193.851' 152.183'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 101' 2.589'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 10.615' 432'
  Andre tilgodehavender 124' 55'
  Likvide beholdninger 872' 8'
  Omsætningsaktiver 11.712' 3.084'
  Aktiver I alt 205.563' 155.267'

  Balance pr. 30.06.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 7.000' 6.000'
  Overført overskud eller underskud 38.153' 26.477'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 53.653' 32.477'
  Hensættelse til udskudt skat 16.288' 11.722'
  Hensatte forpligtelser 16.288' 11.722'
  Langfristet gæld til banker - 1.705'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 124.041' 87.604'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.230' 955'
  Kortfristet gæld til banker 300' 5.048'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8' 6.519'
  Selskabsskat 1.071' 153'
  Anden gæld 6.786' 9.084'
  Passiver I alt 205.563' 155.267'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 0%)
  Soliditetsgrad
  26%
  (2015-16: 21%)
 • Årsregnskab for 2015-16 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2015 - 30.06.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 152' 81'
  Bruttofortjeneste 5.794' 4.666'
  Personaleomkostninger -646' -777'
  Af- og nedskrivninger -30' -14'
  Andre driftsomkostninger -154' 93'
  Driftsresultat - 4.969'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 1.037'
  Andre finansielle indtægter 76' 30'
  Andre finansielle omkostninger -2.556' -829'
  Resultat før skat 7.181' 4.405'
  Skat af årets resultat -876' -34'
  Årets resultat I alt 6.306' 4.371'

  Balance pr. 30.06.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 4.981' -
  Andre anlæg og driftsmidler 53' 19'
  Materielle anlægsaktiver 53' 19'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 3.447'
  Anlægsaktiver 152.183' 117.760'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.589' 44'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 432' 512'
  Andre tilgodehavender 55' 136'
  Likvide beholdninger 8' 8'
  Omsætningsaktiver 3.084' 700'
  Aktiver I alt 155.267' 118.460'

  Balance pr. 30.06.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 1.037'
  Overført overskud eller underskud 26.477' 40.959'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 32.477' 46.996'
  Hensættelse til udskudt skat 11.722' 10.639'
  Hensatte forpligtelser 11.722' 10.639'
  Langfristet gæld til banker 1.705' 1.000'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 87.604' 56.812'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 955' 584'
  Kortfristet gæld til banker 5.048' 1.015'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 6.519' 431'
  Selskabsskat 153' 474'
  Anden gæld 9.084' 508'
  Passiver I alt 155.267' 118.460'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014-15: 4%)
  Soliditetsgrad
  21%
  (2014-15: 40%)
 • Årsregnskab for 2014-15 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2014 - 30.06.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 81' 570'
  Bruttofortjeneste 4.666' 4.099'
  Personaleomkostninger -777' -1.371'
  Af- og nedskrivninger -14' -17'
  Andre driftsomkostninger 93' 99'
  Driftsresultat 4.969' 10.770'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.037' -
  Andre finansielle indtægter 30' 21'
  Andre finansielle omkostninger -829' -910'
  Resultat før skat 4.405' 8.965'
  Skat af årets resultat -34' -1.687'
  Årets resultat I alt 4.371' 7.278'

  Balance pr. 30.06.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 19' 36'
  Materielle anlægsaktiver 19' 36'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.447' -
  Anlægsaktiver 117.760' 110.481'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44' 16'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 512' 939'
  Andre tilgodehavender 136' 307'
  Likvide beholdninger 8' 39'
  Omsætningsaktiver 700' 1.301'
  Aktiver I alt 118.460' 111.782'

  Balance pr. 30.06.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.037' -
  Overført overskud eller underskud 40.959' 37.625'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 46.996' 42.625'
  Hensættelse til udskudt skat 10.639' 11.080'
  Hensatte forpligtelser 10.639' 11.080'
  Langfristet gæld til banker 1.000' 928'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 56.812' 56.027'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 584' 499'
  Kortfristet gæld til banker 1.015' 4'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 431' -
  Selskabsskat 474' 228'
  Anden gæld 508' 391'
  Passiver I alt 118.460' 111.782'
  Afkastningsgrad
  4%
  (2013-14: 10%)
  Soliditetsgrad
  40%
  (2013-14: 38%)
 • Årsregnskab for 2013-14 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2013 - 30.06.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Andre driftsindtægter 570'
  Bruttofortjeneste 4.099'
  Personaleomkostninger -1.371'
  Af- og nedskrivninger -17'
  Andre driftsomkostninger 99'
  Driftsresultat 10.770'
  Andre finansielle indtægter 21'
  Andre finansielle omkostninger -910'
  Resultat før skat 8.965'
  Skat af årets resultat -1.687'
  Årets resultat I alt 7.278'

  Balance pr. 30.06.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 36'
  Materielle anlægsaktiver 36'
  Anlægsaktiver 110.481'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 939'
  Andre tilgodehavender 307'
  Likvide beholdninger 39'
  Omsætningsaktiver 1.301'
  Aktiver I alt 111.782'

  Balance pr. 30.06.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 5.000'
  Overført overskud eller underskud 37.625'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0'
  Egenkapital 42.625'
  Hensættelse til udskudt skat 11.080'
  Hensatte forpligtelser 11.080'
  Langfristet gæld til banker 928'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 56.027'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 499'
  Kortfristet gæld til banker 4'
  Selskabsskat 228'
  Anden gæld 391'
  Passiver I alt 111.782'
  Afkastningsgrad
  10%
  Soliditetsgrad
  38%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.