OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 751' 736'
  Personaleomkostninger -716' -694'
  Af- og nedskrivninger 0' -10'
  Driftsresultat 35' 33'
  Andre finansielle indtægter 1.180' 671'
  Resultat før skat 1.215' 703'
  Skat af årets resultat 253' 158'
  Årets resultat I alt 961' 546'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Tilgodehavender 294' 4'
  Værdipapirer og kapitalandele 19.472' 22.245'
  Likvide beholdninger 3.660' 263'
  Omsætningsaktiver 23.372' 22.512'
  Aktiver I alt 23.372' 22.512'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 21.236' 20.781'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300' 500'
  Egenkapital 22.697' 21.826'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 406' 406'
  Selskabsskat 0' 62'
  Anden gæld 321' 219'
  Kortfristet gældsforpligtelser 672' 686'
  Gældsforpligtelser 672' 686'
  Passiver I alt 23.372' 22.512'
  Likviditetsgrad
  3.476%
  (2020: 3.282%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2020: 97%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 2.044'
  Andre driftsindtægter - 304'
  Andre eksterne omkostninger - -583'
  Bruttofortjeneste 736' 1.765'
  Personaleomkostninger -694' -1.167'
  Af- og nedskrivninger -10' -10'
  Driftsresultat 33' 588'
  Andre finansielle indtægter 671' 4.200'
  Resultat før skat 703' 4.788'
  Skat af årets resultat 158' 1.010'
  Årets resultat I alt 546' 3.778'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 0' 6.031'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 10'
  Materielle anlægsaktiver 0' 6.040'
  Anlægsaktiver 0' 6.040'
  Tilgodehavender 4' -
  Værdipapirer og kapitalandele 22.245' 15.142'
  Likvide beholdninger 263' 2.477'
  Omsætningsaktiver 22.512' 17.619'
  Aktiver I alt 22.512' 23.659'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 20.781' 17.002'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500' 500'
  Egenkapital 21.826' 21.780'
  Hensættelse til udskudt skat - -1'
  Hensatte forpligtelser - -1'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 106'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 406' 505'
  Selskabsskat 62' 844'
  Anden gæld 219' 425'
  Kortfristet gældsforpligtelser 686' 1.880'
  Gældsforpligtelser 686' 1.880'
  Passiver I alt 22.512' 23.659'
  Likviditetsgrad
  3.282%
  (2019: 937%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 2%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2019: 92%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 2.044' 1.709'
  Andre driftsindtægter 304' 737'
  Andre eksterne omkostninger -583' -372'
  Bruttofortjeneste 1.765' 2.074'
  Personaleomkostninger -1.167' -1.139'
  Af- og nedskrivninger -10' -33'
  Driftsresultat 588' 903'
  Andre finansielle indtægter 4.200' -194'
  Resultat før skat 4.788' 709'
  Skat af årets resultat 1.010' 185'
  Årets resultat I alt 3.778' 524'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 6.031' 14.220'
  Andre anlæg og driftsmidler 10' 19'
  Materielle anlægsaktiver 6.040' 14.240'
  Anlægsaktiver 6.040' 14.240'
  Værdipapirer og kapitalandele 15.142' 6.176'
  Likvide beholdninger 2.477' 1.506'
  Omsætningsaktiver 17.619' 7.682'
  Aktiver I alt 23.659' 21.921'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 17.002' 16.978'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500' 300'
  Egenkapital 21.780' 18.302'
  Hensættelse til udskudt skat -1' -1'
  Hensatte forpligtelser -1' -1'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 2.811'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 2.811'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 106' 451'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 505' 155'
  Selskabsskat 844' 2'
  Anden gæld 425' 104'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.880' 809'
  Gældsforpligtelser 1.880' 3.620'
  Passiver I alt 23.659' 21.921'
  Likviditetsgrad
  937%
  (2018: 950%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2018: 4%)
  Soliditetsgrad
  92%
  (2018: 83%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.709' 2.132'
  Andre driftsindtægter 737' 769'
  Andre eksterne omkostninger -372' -489'
  Bruttofortjeneste 2.074' 2.412'
  Personaleomkostninger -1.139' -604'
  Af- og nedskrivninger -33' -154'
  Driftsresultat 903' 1.654'
  Andre finansielle indtægter -194' 546'
  Resultat før skat 709' 2.200'
  Skat af årets resultat 185' -336'
  Årets resultat I alt 524' 1.864'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 14.220' 14.243'
  Andre anlæg og driftsmidler 19' 29'
  Materielle anlægsaktiver 14.240' 14.272'
  Anlægsaktiver 14.240' 14.272'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Tilgodehavender - 0'
  Værdipapirer og kapitalandele 6.176' 6.793'
  Likvide beholdninger 1.506' 1.206'
  Omsætningsaktiver 7.682' 7.999'
  Aktiver I alt 21.921' 22.271'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 16.978' 15.414'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300' 300'
  Egenkapital 18.302' 18.078'
  Hensættelse til udskudt skat -1' -3'
  Hensatte forpligtelser -1' -3'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 2.811' 2.908'
  Langfristede gældsforpligtelser 2.811' 2.908'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 451' 378'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 155' 338'
  Selskabsskat 2' 314'
  Anden gæld 104' 129'
  Kortfristet gældsforpligtelser 809' 1.288'
  Gældsforpligtelser 3.620' 4.196'
  Passiver I alt 21.921' 22.271'
  Likviditetsgrad
  950%
  (2017: 621%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2017: 7%)
  Soliditetsgrad
  83%
  (2017: 81%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 2.132' 2.335'
  Andre driftsindtægter 769' 472'
  Andre eksterne omkostninger -489' -437'
  Bruttofortjeneste 2.412' 2.369'
  Personaleomkostninger -604' -943'
  Af- og nedskrivninger -154' -156'
  Driftsresultat 1.654' 1.271'
  Andre finansielle indtægter 546' 599'
  Resultat før skat 2.200' 1.869'
  Skat af årets resultat -336' -348'
  Årets resultat I alt 1.864' 1.522'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 14.243' 14.388'
  Andre anlæg og driftsmidler 29' 39'
  Materielle anlægsaktiver 14.272' 14.426'
  Anlægsaktiver 14.272' 14.426'
  Andre tilgodehavender 0' 228'
  Tilgodehavender 0' 228'
  Værdipapirer og kapitalandele 6.793' 6.172'
  Likvide beholdninger 1.206' 9'
  Omsætningsaktiver 7.999' 6.409'
  Aktiver I alt 22.271' 20.835'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 15.414' 14.492'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300' 300'
  Egenkapital 18.078' 16.514'
  Hensættelse til udskudt skat -3' 4'
  Hensatte forpligtelser -3' 4'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 2.908' 3.100'
  Langfristede gældsforpligtelser 2.908' 3.100'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 378' 288'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 338' 255'
  Selskabsskat 314' 168'
  Anden gæld 129' 440'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.288' 1.218'
  Gældsforpligtelser 4.196' 4.317'
  Passiver I alt 22.271' 20.835'
  Likviditetsgrad
  621%
  (2016: 526%)
  Afkastningsgrad
  7%
  (2016: 6%)
  Soliditetsgrad
  81%
  (2016: 79%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 2.335' 1.905'
  Andre driftsindtægter 472' 466'
  Andre eksterne omkostninger -437' -397'
  Bruttofortjeneste 2.369' 1.975'
  Personaleomkostninger -943' -680'
  Af- og nedskrivninger -156' -79'
  Driftsresultat 1.271' 1.216'
  Andre finansielle indtægter 599' -376'
  Resultat før skat 1.869' 840'
  Skat af årets resultat -348' -301'
  Årets resultat I alt 1.522' 539'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 14.388' 8.432'
  Andre anlæg og driftsmidler 39' 2'
  Materielle anlægsaktiver 14.426' 8.434'
  Anlægsaktiver 14.426' 8.434'
  Andre tilgodehavender 228' 228'
  Tilgodehavender 228' 234'
  Værdipapirer og kapitalandele 6.172' 10.122'
  Likvide beholdninger 9' 422'
  Omsætningsaktiver 6.409' 10.779'
  Aktiver I alt 20.835' 19.213'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 14.492' 14.453'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 300' 500'
  Egenkapital 16.514' 15.492'
  Hensættelse til udskudt skat 4' 0'
  Hensatte forpligtelser 4' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.100' 3.098'
  Langfristede gældsforpligtelser 3.100' 3.098'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 288' 242'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 255' 2'
  Selskabsskat 168' 3'
  Anden gæld 440' 253'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.218' 623'
  Gældsforpligtelser 4.317' 3.721'
  Passiver I alt 20.835' 19.213'
  Likviditetsgrad
  526%
  (2015: 1.730%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2015: 6%)
  Soliditetsgrad
  79%
  (2015: 81%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.905' 1.995'
  Andre driftsindtægter 466' 496'
  Andre eksterne omkostninger -397' -815'
  Bruttofortjeneste 1.975' 1.675'
  Personaleomkostninger -680' 580'
  Af- og nedskrivninger -79' 160'
  Driftsresultat 1.216' 935'
  Andre finansielle indtægter -376' 499'
  Resultat før skat 840' 1.434'
  Skat af årets resultat -301' 435'
  Årets resultat I alt 539' 999'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 8.432' 8.432'
  Andre anlæg og driftsmidler 2' 215'
  Materielle anlægsaktiver 8.434' 8.647'
  Anlægsaktiver 8.434' 8.647'
  Andre tilgodehavender 228' 228'
  Tilgodehavender 234' 228'
  Værdipapirer og kapitalandele 10.122' 6.853'
  Likvide beholdninger 422' 3.857'
  Omsætningsaktiver 10.779' 10.937'
  Aktiver I alt 19.213' 19.584'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 14.453' 13.820'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500' 500'
  Egenkapital 15.492' 15.318'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 30'
  Hensatte forpligtelser 0' 30'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.098' 3.256'
  Langfristede gældsforpligtelser 3.098' 3.256'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 242' 211'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2' 101'
  Selskabsskat 3' 200'
  Anden gæld 253' 378'
  Kortfristet gældsforpligtelser 623' 980'
  Gældsforpligtelser 3.721' 4.236'
  Passiver I alt 19.213' 19.584'
  Likviditetsgrad
  1.730%
  (2014: 1.116%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2014: 5%)
  Soliditetsgrad
  81%
  (2014: 78%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 1.995'
  Andre driftsindtægter 496'
  Andre eksterne omkostninger -815'
  Bruttofortjeneste 1.675'
  Personaleomkostninger 580'
  Af- og nedskrivninger 160'
  Driftsresultat 935'
  Andre finansielle indtægter 499'
  Resultat før skat 1.434'
  Skat af årets resultat 435'
  Årets resultat I alt 999'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 8.432'
  Andre anlæg og driftsmidler 215'
  Materielle anlægsaktiver 8.647'
  Anlægsaktiver 8.647'
  Andre tilgodehavender 228'
  Tilgodehavender 228'
  Værdipapirer og kapitalandele 6.853'
  Likvide beholdninger 3.857'
  Omsætningsaktiver 10.937'
  Aktiver I alt 19.584'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud 13.820'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 500'
  Egenkapital 15.318'
  Hensættelse til udskudt skat 30'
  Hensatte forpligtelser 30'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.256'
  Langfristede gældsforpligtelser 3.256'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 211'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 101'
  Selskabsskat 200'
  Anden gæld 378'
  Kortfristet gældsforpligtelser 980'
  Gældsforpligtelser 4.236'
  Passiver I alt 19.584'
  Likviditetsgrad
  1.116%
  Afkastningsgrad
  5%
  Soliditetsgrad
  78%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.