OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 52.460' 53.337'
  Direkte omkostninger -2.623' -2.675'
  Andre driftsindtægter 3.000' 0'
  Andre eksterne omkostninger -14.611' -12.579'
  Personaleomkostninger -19.059' -16.097'
  Af- og nedskrivninger -1.693' -1.998'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 17.474' 19.988'
  Andre finansielle indtægter 238' 1'
  Andre finansielle omkostninger -9' -153'
  Resultat før skat 17.703' 19.836'
  Årets resultat I alt 18.312' 20.494'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 1.574' 1.889'
  Andre anlæg og driftsmidler 7.901' 3.534'
  Materielle anlægsaktiver 7.901' 3.554'
  Finansielle anlægsaktiver 1.988' 1.784'
  Anlægsaktiver 11.463' 7.207'
  Råvarer og hjælpematerialer 1.065' 657'
  Varebeholdninger 1.065' 657'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.000' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 16.427' 27.431'
  Udskudt skat 0' 406'
  Periodeafgrænsningsposter 58' 0'
  Tilgodehavender 19.485' 27.837'
  Likvide beholdninger 2.652' 783'
  Omsætningsaktiver 23.202' 29.277'
  Aktiver I alt 34.665' 36.484'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Overført overskud eller underskud 10.917' 5.805'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 13.200' 20.000'
  Egenkapital 27.117' 28.805'
  Hensættelse til udskudt skat 770' 0'
  Hensatte forpligtelser 770' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.491' 772'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Selskabsskat 3.508' 5.726'
  Anden gæld 1.779' 1.181'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.778' 7.679'
  Gældsforpligtelser 6.778' 7.679'
  Passiver I alt 34.665' 36.484'
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 53.337' 53.654'
  Direkte omkostninger -2.675' -2.683'
  Andre driftsindtægter 0' 41'
  Andre eksterne omkostninger -12.579' -14.905'
  Personaleomkostninger -16.097' -16.504'
  Af- og nedskrivninger -1.998' -2.410'
  Andre driftsomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat 19.988' 17.193'
  Andre finansielle indtægter 1' 147'
  Andre finansielle omkostninger -153' -356'
  Resultat før skat 19.836' 16.984'
  Årets resultat I alt 20.494' 14.809'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 1.889' 2.204'
  Andre anlæg og driftsmidler 3.534' 5.073'
  Materielle anlægsaktiver 3.554' 5.073'
  Finansielle anlægsaktiver 1.784' 1.931'
  Anlægsaktiver 7.207' 9.208'
  Råvarer og hjælpematerialer 657' 604'
  Varebeholdninger 657' 604'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 27.431' 24.059'
  Udskudt skat 406' -
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 43'
  Tilgodehavender 27.837' 24.102'
  Likvide beholdninger 783' 432'
  Omsætningsaktiver 29.277' 25.138'
  Aktiver I alt 36.484' 34.346'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Overført overskud eller underskud 5.805' 5.310'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 20.000' 18.600'
  Egenkapital 28.805' 26.910'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 64'
  Hensatte forpligtelser 0' 64'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 772' 584'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Selskabsskat 5.726' 5.933'
  Anden gæld 1.181' 855'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.679' 7.372'
  Gældsforpligtelser 7.679' 7.372'
  Passiver I alt 36.484' 34.346'
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 53.654'
  Direkte omkostninger -2.683'
  Andre driftsindtægter 41'
  Andre eksterne omkostninger -14.905'
  Personaleomkostninger -16.504'
  Af- og nedskrivninger -2.410'
  Andre driftsomkostninger 0'
  Driftsresultat 17.193'
  Andre finansielle indtægter 147'
  Andre finansielle omkostninger -356'
  Resultat før skat 16.984'
  Årets resultat I alt 14.809'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 2.204'
  Andre anlæg og driftsmidler 5.073'
  Materielle anlægsaktiver 5.073'
  Finansielle anlægsaktiver 1.931'
  Anlægsaktiver 9.208'
  Råvarer og hjælpematerialer 604'
  Varebeholdninger 604'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 24.059'
  Andre tilgodehavender 0'
  Periodeafgrænsningsposter 43'
  Tilgodehavender 24.102'
  Likvide beholdninger 432'
  Omsætningsaktiver 25.138'
  Aktiver I alt 34.346'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 3.000'
  Overført overskud eller underskud 5.310'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 18.600'
  Egenkapital 26.910'
  Hensættelse til udskudt skat 64'
  Hensatte forpligtelser 64'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 584'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0'
  Selskabsskat 5.933'
  Anden gæld 855'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.372'
  Gældsforpligtelser 7.372'
  Passiver I alt 34.346'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.