• Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 443' 367'
  Personaleomkostninger -523' -436'
  Af- og nedskrivninger -73' -73'
  Driftsresultat -153' -142'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 26.138' 10.937'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.868' 1.550'
  Andre finansielle indtægter 1.323' 1.990'
  Andre finansielle omkostninger -645' -352'
  Resultat før skat 28.532' 13.983'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 28.532' 13.983'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 218' 291'
  Materielle anlægsaktiver 218' 291'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 73.805' 48.561'
  Finansielle anlægsaktiver 90.784' 64.026'
  Anlægsaktiver 91.002' 64.317'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 111' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 52.231' 59.294'
  Andre tilgodehavender 1.735' 1.126'
  Tilgodehavender 55.388' 62.015'
  Værdipapirer og kapitalandele 0' 3.081'
  Likvide beholdninger 3.741' 269'
  Omsætningsaktiver 59.129' 65.366'
  Aktiver I alt 150.131' 129.683'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.000' 10.000'
  Overført overskud eller underskud 69.816' 69.893'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000' 0'
  Egenkapital 116.866' 102.992'
  Kortfristet gæld til banker 0' 7.817'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.373' 490'
  Gæld til associerede virksomheder 1.085' 190'
  Anden gæld 1.276' 4.319'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.733' 12.816'
  Gældsforpligtelser 4.733' 12.816'
  Passiver I alt 150.131' 129.683'
  Likviditetsgrad
  1.249%
  (2019: 510%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2019: 90%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 367' 460'
  Personaleomkostninger -436' -411'
  Af- og nedskrivninger -73' -130'
  Driftsresultat -142' -81'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.937' 7.352'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.550' 1.612'
  Andre finansielle indtægter 1.990' 1.473'
  Andre finansielle omkostninger -352' -1.109'
  Resultat før skat 13.983' 9.248'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 13.983' 9.248'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 291' 363'
  Materielle anlægsaktiver 291' 363'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 48.561' 38.387'
  Finansielle anlægsaktiver 64.026' 52.302'
  Anlægsaktiver 64.317' 52.666'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 59.294' 53.468'
  Andre tilgodehavender 1.126' 1.941'
  Tilgodehavender 62.015' 57.225'
  Værdipapirer og kapitalandele 3.081' 5.324'
  Likvide beholdninger 269' 2.231'
  Omsætningsaktiver 65.366' 64.780'
  Aktiver I alt 129.683' 117.446'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.000' 10.000'
  Overført overskud eller underskud 69.893' 67.779'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 108'
  Egenkapital 102.992' 90.657'
  Kortfristet gæld til banker 7.817' 4.174'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 490' 439'
  Gæld til associerede virksomheder 190' 160'
  Anden gæld 4.319' 9.680'
  Kortfristet gældsforpligtelser 12.816' 14.454'
  Gældsforpligtelser 12.816' 14.454'
  Passiver I alt 129.683' 117.446'
  Likviditetsgrad
  510%
  (2018: 448%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2018: 88%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 460' 425'
  Personaleomkostninger -411' -145'
  Af- og nedskrivninger -130' -13'
  Driftsresultat -81' 267'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 7.352' 5.677'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.612' 89'
  Andre finansielle indtægter 1.473' 1.855'
  Andre finansielle omkostninger -1.109' -102'
  Resultat før skat 9.248' 7.787'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 9.248' 7.787'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 363' 238'
  Materielle anlægsaktiver 363' 238'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 38.387' 33.125'
  Finansielle anlægsaktiver 52.302' 35.034'
  Anlægsaktiver 52.666' 35.271'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 9'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 53.468' 40.564'
  Andre tilgodehavender 1.941' 2.008'
  Tilgodehavender 57.225' 44.721'
  Værdipapirer og kapitalandele 5.324' 4.452'
  Likvide beholdninger 2.231' 10.834'
  Omsætningsaktiver 64.780' 60.006'
  Aktiver I alt 117.446' 95.278'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.000' 10.000'
  Overført overskud eller underskud 67.779' 65.044'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 108' 106'
  Egenkapital 90.657' 83.070'
  Kortfristet gæld til banker 4.174' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 65'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 439' 211'
  Gæld til associerede virksomheder 160' 3'
  Anden gæld 9.680' 4.342'
  Kortfristet gældsforpligtelser 14.454' 4.621'
  Gældsforpligtelser 14.454' 4.621'
  Passiver I alt 117.446' 95.278'
  Likviditetsgrad
  448%
  (2017: 1.299%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  88%
  (2017: 95%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 425' -68'
  Personaleomkostninger -145' 0'
  Af- og nedskrivninger -13' -
  Driftsresultat 267' -68'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.677' 5.449'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 89' 531'
  Andre finansielle indtægter 1.855' 1.721'
  Andre finansielle omkostninger -102' -324'
  Resultat før skat 7.787' 7.308'
  Skat af årets resultat 0' 56'
  Årets resultat I alt 7.787' 7.364'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 238' -
  Materielle anlægsaktiver 238' -
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 33.125' 24.301'
  Finansielle anlægsaktiver 35.034' 27.246'
  Anlægsaktiver 35.271' 27.246'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 40.564' 45.717'
  Andre tilgodehavender 2.008' 1.480'
  Tilgodehavender 44.721' 49.737'
  Værdipapirer og kapitalandele 4.452' 7.926'
  Likvide beholdninger 10.834' 1.948'
  Omsætningsaktiver 60.006' 59.611'
  Aktiver I alt 95.278' 86.857'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.000' 10.000'
  Overført overskud eller underskud 65.044' 61.075'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 106' 200'
  Egenkapital 83.070' 75.806'
  Kortfristet gæld til banker 0' 546'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 65' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 211' 416'
  Gæld til associerede virksomheder 3' -
  Anden gæld 4.342' 2.826'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.621' 3.787'
  Gældsforpligtelser 4.621' 3.787'
  Passiver I alt 95.278' 86.857'
  Likviditetsgrad
  1.299%
  (2016: 1.574%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  95%
  (2016: 96%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -68' -17'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat -68' -17'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.449' 203'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 531' 7.711'
  Andre finansielle indtægter 1.721' 659'
  Andre finansielle omkostninger -324' -2.052'
  Resultat før skat 7.308' 6.504'
  Skat af årets resultat 56' 10'
  Årets resultat I alt 7.364' 6.514'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 24.301' 13.207'
  Finansielle anlægsaktiver 27.246' 16.468'
  Anlægsaktiver 27.246' 16.468'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 45.717' 34.351'
  Andre tilgodehavender 1.480' 0'
  Tilgodehavender 49.737' 34.424'
  Værdipapirer og kapitalandele 7.926' 8.753'
  Likvide beholdninger 1.948' 14.385'
  Omsætningsaktiver 59.611' 57.562'
  Aktiver I alt 86.857' 74.029'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 10.000' 200'
  Overført overskud eller underskud 61.075' 61.941'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 200' 100'
  Egenkapital 75.806' 69.293'
  Kortfristet gæld til banker 546' 6'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 416' 696'
  Anden gæld 2.826' 4.035'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.787' 4.737'
  Gældsforpligtelser 3.787' 4.737'
  Passiver I alt 86.857' 74.029'
  Likviditetsgrad
  1.574%
  (2015: 1.782%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2015: 96%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -17' -28'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat -17' -28'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 203' 1.760'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 7.711' -
  Andre finansielle indtægter 659' 430'
  Andre finansielle omkostninger -2.052' -9.587'
  Resultat før skat 6.504' 23.506'
  Skat af årets resultat 10' 764'
  Årets resultat I alt 6.514' 24.270'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.207' 13.207'
  Finansielle anlægsaktiver 16.468' 16.468'
  Anlægsaktiver 16.468' 16.468'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 34.351' 34.351'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavender 34.424' 34.424'
  Værdipapirer og kapitalandele 8.753' 8.753'
  Likvide beholdninger 14.385' 14.385'
  Omsætningsaktiver 57.562' 57.562'
  Aktiver I alt 74.029' 74.029'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 200' 200'
  Overført overskud eller underskud 61.941' 61.941'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100' 100'
  Egenkapital 69.293' 69.293'
  Kortfristet gæld til banker 6' 6'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 696' 696'
  Anden gæld 4.035' 4.035'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.737' 4.737'
  Gældsforpligtelser 4.737' 4.737'
  Passiver I alt 74.029' 74.029'
  Likviditetsgrad
  1.782%
  (2014-15: 1.215%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014-15: 0%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2014-15: 94%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2014 - 30.09.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -28' -36'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat -28' -36'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.760' 4.942'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 430' 649'
  Andre finansielle omkostninger -9.587' -2.810'
  Resultat før skat 23.506' 12.013'
  Skat af årets resultat 764' 887'
  Årets resultat I alt 24.270' 12.900'

  Balance pr. 30.09.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.207' 9.159'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver 16.468' 58.319'
  Anlægsaktiver 16.468' 58.319'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 34.351' 2.150'
  Andre tilgodehavender 0' 275'
  Tilgodehavender 34.424' 3.332'
  Værdipapirer og kapitalandele 8.753' 3.728'
  Likvide beholdninger 14.385' 410'
  Omsætningsaktiver 57.562' 7.470'
  Aktiver I alt 74.029' 65.789'

  Balance pr. 30.09.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 200' 200'
  Overført overskud eller underskud 61.941' 10.182'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100' 100'
  Egenkapital 69.293' 45.123'
  Kortfristet gæld til banker 6' 1.696'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 696' 1.157'
  Anden gæld 4.035' 17.813'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.737' 20.666'
  Gældsforpligtelser 4.737' 20.666'
  Passiver I alt 74.029' 65.789'
  Likviditetsgrad
  1.215%
  (2013-14: 36%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2013-14: 0%)
  Soliditetsgrad
  94%
  (2013-14: 69%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2013 - 30.09.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -36'
  Personaleomkostninger 0'
  Af- og nedskrivninger 0'
  Driftsresultat -36'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.942'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Andre finansielle indtægter 649'
  Andre finansielle omkostninger -2.810'
  Resultat før skat 12.013'
  Skat af årets resultat 887'
  Årets resultat I alt 12.900'

  Balance pr. 30.09.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9.159'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Finansielle anlægsaktiver 58.319'
  Anlægsaktiver 58.319'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 2.150'
  Andre tilgodehavender 275'
  Tilgodehavender 3.332'
  Værdipapirer og kapitalandele 3.728'
  Likvide beholdninger 410'
  Omsætningsaktiver 7.470'
  Aktiver I alt 65.789'

  Balance pr. 30.09.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 200'
  Overført overskud eller underskud 10.182'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100'
  Egenkapital 45.123'
  Kortfristet gæld til banker 1.696'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.157'
  Anden gæld 17.813'
  Kortfristet gældsforpligtelser 20.666'
  Gældsforpligtelser 20.666'
  Passiver I alt 65.789'
  Likviditetsgrad
  36%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  69%
Datakilde
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.