Fleeki IVS

Rådhusvej 10 2 tv

2920 Charlottenlund


Årsrapport

10. marts 2019 - 31. januar 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/09/2020
Olivia Tabel
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFleeki IVS
Rådhusvej 10 2 tv
2920 Charlottenlund
CVR-nr:40331573
Regnskabsår:10/03/2019 - 31/01/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2019. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.
Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for
forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at
bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelseLedelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Charlottenlund, den 20/08/2020

Direktion
Olivia Linder Tabel
Adm. Direktør
Tobias Nicolaj Juel Mohr
Direktør
Mathias Roikjær
Direktør
Peter Stefaniak
DirektørBestyrelse
Olivia Linder Tabel
Formand
Tobias Nicolaj Juel Mohr
Bestyrelsesmedlem
Mathias Roikjær
Bestyrelsesmedlem
Peter Stefaniak
Bestyrelsesmedlem

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er udvikling, samt drift af et socialt medie.
Usædvanlige forhold
Der har i regnskabsåret 2019 ikke været usædvanlige forhold.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.
Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold
Selskabet resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 0, og selskabets balance pr. 31. januar 2020
udviser en egenkapital på kr. 5000.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Resultatopgørelse 10. mar. 2019 - 31. jan. 2020

Note 2019/20 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. januar 2020

Aktiver

Note 2019/20 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0
Andre tilgodehavender 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 5.000
Omsætningsaktiver i alt 5.000
Aktiver i alt 5.000

Balance 31. januar 2020

Passiver

Note 2019/20 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5.000
Andre reserver 0
Overført resultat 0
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 5.000
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 0
Skyldig selskabsskat 0
Skyldig moms og afgifter 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 5.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Peter Stefaniak Dagmarsgade 28, 1. 69 2200 true false false true 403315732019-03-102020-01-31 403315732019-03-102020-01-310 403315732019-03-102020-01-311 403315732019-03-102020-01-312 403315732019-03-102020-01-313 403315732019-03-102020-01-310 403315732019-03-102020-01-311 403315732019-03-102020-01-312 403315732019-03-102020-01-313 403315732019-03-102020-01-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 403315732019-03-102020-01-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 403315732019-03-102020-01-31fsa:RetainedEarningsMember 403315732020-01-31 iso4217:DKK