DT7275 IVS

Finlandsvej 7

2800 Kongens Lyngby


Årsrapport

10. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/03/2020
Stine Falck
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDT7275 IVS
Finlandsvej 7
2800 Kongens Lyngby
CVR-nr:40169512
Regnskabsår:10/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed med tilslutning til Dantaxi 4 x 48's kørselskontor.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 0. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der har i den efterfølgende periode ikke været begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 10. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Bruttoresultat 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 1
Tilgodehavender i alt 1
Omsætningsaktiver i alt 1
Aktiver i alt 1

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Egenkapital i alt 1
Passiver i alt 1

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 0
true false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Charlotte Rolander Kongevejen 135 2830 Virum 401695122019-01-102019-12-31 401695122019-01-102019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 401695122019-12-31 iso4217:DKK