SLL 10 IVS

Kongevejen 135A

2830 Virum


Årsrapport

1. april 2019 - 31. marts 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/05/2020
Stine Falck
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSLL 10 IVS
Kongevejen 135A
2830 Virum
CVR-nr:39530899
Regnskabsår:01/04/2019 - 31/03/2020

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed med tilslutning til Dantaxi 4 x 48's kørselskontor.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 0. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der har i den efterfølgende periode ikke været begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. apr. 2019 - 31. mar. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. marts 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Andre tilgodehavender 1.000 1.000
Tilgodehavender i alt 1.000 1.000
Omsætningsaktiver i alt 1.000 1.000
Aktiver i alt 1.000 1.000

Balance 31. marts 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.000 1.000
Egenkapital i alt 1.000 1.000
Passiver i alt 1.000 1.000

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte 0
true false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/04/2018 31/03/2019 Ingen bistand Charlotte Rolander Kongevejen 135 2830 Virum 395308992019-04-012020-03-31 395308992018-04-302019-03-31 395308992019-04-012020-03-31fsa:RetainedEarningsMember 395308992018-04-302019-03-31fsa:RetainedEarningsMember 395308992020-03-31 395308992019-03-31 iso4217:DKK