Their Story ApS

Hjelmensgade 1, 2

8000 Aarhus C


Årsrapport

11. december 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/05/2019
Anne Christine Tæstensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTheir Story ApS
Hjelmensgade 1, 2
8000 Aarhus C
e-mailadresse:act@actconsultancy.dk
CVR-nr:39154897
Regnskabsår:11/12/2017 - 31/12/2018

Resultatopgørelse 11. dec. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 41.561
Eksterne omkostninger -76.995
Bruttoresultat -35.434
Resultat af ordinær primær drift -35.434
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat -35.434
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -35.434
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -35.434
I alt -35.434

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 86.675
Varebeholdninger i alt 1 86.675
Likvide beholdninger 2 12.260
Omsætningsaktiver i alt 98.935
Aktiver i alt 98.935

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 71.250
Overført resultat -35.434
Egenkapital i alt 35.816
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 60.053
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 3.066
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4 63.119
Gældsforpligtelser i alt 63.119
Passiver i alt 98.935

Noter

1. Varebeholdninger i alt

 Varebeholdning indkøb 44.679 kr

Aktiverede salgsomkostninger: 42.000 kr

2. Likvide beholdninger

Bankbeholdning

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Indskud fra anpartshavere nes 23.750 kr hver 71250 kr.
   
   
   
   

4. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gæld til associerede selskaber er mellemregningg med anpartshaverne

Anne: 47.553 kr

Britta: 250 kr

Rikke: 12250 kr

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Torkil Loftager Jørgensgaardvej 41 6240 Løgumkloster true false false true 391548972017-12-112018-12-31 391548972017-12-112018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391548972018-12-31 iso4217:DKK