Driftsselskabet Øresund ApS

Strandvejen 343

2930 Klampenborg


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/12/2019
Peter Jørgen Hæstrup
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDriftsselskabet Øresund ApS
Strandvejen 343
2930 Klampenborg
CVR-nr:38840673
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er at drive restaurantionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2018/19 udgør -125.429 kr. Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 41.155 -55.553
Personaleomkostninger -165.410 -512.930
Resultat af ordinær primær drift -124.255 -568.483
Øvrige finansielle omkostninger -1.174 -3.168
Ordinært resultat før skat -125.429 -571.651
Skat af årets resultat 0 125.154
Årets resultat -125.429 -446.497
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -125.429 -446.497
I alt -125.429 -446.497

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 60.000 60.000
Varebeholdninger i alt 60.000 60.000
Udskudte skatteaktiver 125.154 125.154
Andre tilgodehavender 98.400 98.400
Tilgodehavender i alt 223.554 223.554
Likvide beholdninger 59.410 48.492
Omsætningsaktiver i alt 342.964 332.046
Aktiver i alt 342.964 332.046

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -572.926 -446.497
Egenkapital i alt -522.926 -396.497
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.962 40.190
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 807.928 688.353
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 865.890 728.543
Gældsforpligtelser i alt 865.890 728.543
Passiver i alt 342.964 332.046

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 08/08/2017 30/06/2018 Ingen bistand Peter Hæstrup Jægersborg Alle 182 2820 Gentofte true false false true 388406732018-07-012019-06-30 388406732017-08-082018-06-30 388406732018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 388406732017-08-082018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 388406732019-06-30 388406732018-06-30 iso4217:DKK