Elite Transport Service ApS

Bispehusene 31

2620 Albertslund


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2019
Hassan ben Rehman
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElite Transport Service ApS
Bispehusene 31
2620 Albertslund
CVR-nr:38008196
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

 

Ledelsesberetning


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er at drive Transport.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 286.950
Eksterne omkostninger -151.521
Bruttoresultat 135.429
Personaleomkostninger -98.000 -398.877
Resultat af ordinær primær drift 37.429 -213.625
Øvrige finansielle omkostninger -8.001
Ordinært resultat før skat 29.428 -243.415
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 29.428 -243.415
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 29.428 -243.415
I alt 29.428 -243.415

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.800
Tilgodehavender i alt 16.800 15.234
Likvide beholdninger 50.000 154.538
Omsætningsaktiver i alt 66.800 169.772
Aktiver i alt 66.800 169.772

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Andre reserver -29.428
Overført resultat 29.428 -243.415
Egenkapital i alt 50.000 -193.415
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.800 141.863
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 221.324
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.800 363.187
Gældsforpligtelser i alt 16.800 363.187
Passiver i alt 66.800 169.772

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/09/2016 31/12/2017 Ingen bistand Hassan B Rehman Bispehusene 31 2620 Albertslund true false false true 380081962018-01-012018-12-31 380081962016-09-012017-12-31 380081962018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 380081962016-09-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 380081962018-12-31 380081962017-12-31 iso4217:DKK