PBSB Holdingselskab ApS

Bregnerødvej 130

3460 Birkerød


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/11/2018
Pelle Brix Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPBSB Holdingselskab ApS
Bregnerødvej 130
3460 Birkerød
e-mailadresse:brix@brix-burm.dk
CVR-nr:37834319
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2017/18 for PBSB Holdingselskab ApS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Resultatet for 2017/18 et overskud på kr. 0,00 foreslås overført til næste år. Selskabet opfylder de i årsregnskabslovens § 135 nævnte betingelser for at selskabets regnskab ikke er revideret, ligesom selskabets regnskab ikke skal revideres i det kommende år. Årsrapporten indstilles til til generalforsamlingens godkendelse. Allerød, den 21/11/2018 Direktion Pelle Brix Thomsen Ejer


Frederiksberg, den 21/11/2018

Direktion
Pelle Brix Thomsen
EjerLedelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i advokatanpartsselskabet Brix & Burm.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Der har ikke været usædvanlige forhold i årets løb, ligesom der ikke har været nogen usikkerhed ved indregning eller måling i øvrigt. Selskabet har en række aktiviteter som det forventes vil give betragtelige honorarer i det kommende regnskabsår, herunder en række sager som grundet de endnu ikke er afsluttet vil give selskabet et væsenligt øget indtægtsgrundlag.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt har påvirket selskabets finansielle stilling


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling teges hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelse Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. I bruttofortjenesten er modregnet edb-udgifter, administrative udgifter, likaleomkostninger og diverse omkostninger. Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter vedrørende pengeinstitutter og debitorer og -omkostninger samt tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta. Årets skat, som består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Balance Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider driftsmateriel og inventar 5 år. Aktiver med en kostpris på under kr.12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat Side 7 af 10 CVR-nr. 37834319 måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%. Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
I alt 0

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Likvide beholdninger 50.000 50.000
Omsætningsaktiver i alt 50.000 50.000
Aktiver i alt 50.000 50.000

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Egenkapital i alt 50.000 50.000
Passiver i alt 50.000 50.000
false false false false true 16/06/2016 30/06/2017 Ingen bistand Pelle Brix Thomsen Dronning Olgas Vej 2A, 2. Th. 2000 Frederolsberg 378343192017-07-012018-06-30 378343192017-07-012018-06-300 378343192016-06-162017-06-30 378343192018-06-30 378343192017-06-30 iso4217:DKK