Stampe Invest ApS

Nygårdparken 43

7400 Herning


Årsrapport

16. juni 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/01/2017
Hanne Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenStampe Invest ApS
Nygårdparken 43
7400 Herning
Telefonnummer:97473839
e-mailadresse:bent-stampe@fiberpost.dk
CVR-nr:37802379
Regnskabsår:16/06/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseHandelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Regnskabet anses for aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser.

 

Selskabet er ikke omfattet af rebvisionspligten efter Årsregnskabsloven.

 

 

 

 


Gjellerup, den 07/01/2017

Direktion
Bent Stampe Thomsen
direktørLedelsesberetning

STAMPE INVEST ApS
Ledelsens beretning for regnskabsåret 2016 aflagt ved den første generalforsamling 21. januar 2017:

 

Efter selskabets etablering den 16. juni 2016  med en anpartskapital på kr. 50.000,- samt optagelse af et konvertibelt lån hos på kr. 550.000,- hos hovedanpartshaveren Bent Stampe Thomsen, har selskabet foretaget følgende investeringer:

 

1) Til Taasinge Elementer A/S er der ydet et ansvarligt lån kr. 300.000,- til 8,15 % p.a. Der er endvidere købt nominelt

      kr. 85.700 aktier i selskabet til en pris af kr. 1,00.
2) Til Palsgaard Spær A/S er der ydet et ansvarligt lån på kr. 300.000 til 8,15 % p. a. Der er endvidere købt nominelt

    kr. 342.800,- akter til en pris af kr. 1,00.

 

Ved afslutning af 1. regnskabsår pr. 31.12.2016 udviser selskabet et overskud før skat på kr. 8.348,00, hvilket svarer til forventningen for året.

 

Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for året.

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke er foretaget revision af årets regnskab jvf. Årsregnskabslovens bestemmelser vedr. mindre selskaber med en balance under 4 mio., en omsætning under 8 mio. og færre end 12 ansatte.

 

Næste års resultat forventes at blive på.kr. 29.000,-.

 

Gjellerup, den 7. januar 2017.

 

…………………………………..
Bent Stampe Thomsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


Resultatopgørelse 16. jun 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -5.672
Bruttoresultat -5.672
Resultat af ordinær primær drift -5.672
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 25.020
Øvrige finansielle omkostninger -11.000
Ordinært resultat før skat 8.348
Skat af årets resultat -1.836
Årets resultat 6.512
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 6.512
I alt 6.512

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 615.812
Finansielle anlægsaktiver i alt 615.812
Anlægsaktiver i alt 615.812
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 1.850
Tilgodehavender i alt 1.850
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 11.686
Omsætningsaktiver i alt 13.536
Aktiver i alt 629.348

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Andre reserver 0
Overført resultat 6.511
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 56.511
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Skyldig selskabsskat 1.837
Ansvarlig lånekapital 550.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 21.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 572.837
Gældsforpligtelser i alt 572.837
Passiver i alt 629.348

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true Ingen bistand Bent Stampe Thomsen Nygårdparken 43, Gjellerup 7400 true false false false 378023792016-06-162016-12-31 378023792016-06-162016-12-310 378023792016-06-162016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 378023792016-06-162016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 378023792016-06-162016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378023792016-12-31 iso4217:DKK