Aarhus Cosmetics IVS

Hjelmensgade 1, 2

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2018
Kristian Skipper-Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAarhus Cosmetics IVS
Hjelmensgade 1, 2
8000 Aarhus C
e-mailadresse:kskipperpedersen@hotmail.com
CVR-nr:37586064
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseJyske Bank
Østergade 4
8000 Aarhus C
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger -7.103 -5.923
Bruttoresultat -7.103 -5.923
Resultat af ordinær primær drift -7.103 -5.923
Ordinært resultat før skat -7.103 -5.923
Årets resultat -7.103 -5.923
Forslag til resultatdisponering
I alt -5.923

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Tilgodehavende skat 26
Andre tilgodehavender 399
Tilgodehavender i alt 425
Likvide beholdninger 1.549 11.052
Omsætningsaktiver i alt 1.974 11.052
Aktiver i alt 1.974 11.052

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 15.000 15.000
Overført resultat -13.026 -5.923
Egenkapital i alt 1.974 9.077
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.975
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.975
Gældsforpligtelser i alt 1.975
Passiver i alt 1.974 11.052
true false false false true 05/04/2016 31/12/2016 Ingen bistand Kristian Skipper-Pedersen Hjelmensgade 1, 2. sal 8000 Aarhus C 375860642017-01-012017-12-31 375860642016-04-052016-12-31 375860642017-12-31 375860642016-12-31 iso4217:DKK