Huset Malmberg Aps

Førslev Skolevej 4

4690 Haslev


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/03/2018
Jeanette Louise Dahlgren Malmberg
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHuset Malmberg Aps
Førslev Skolevej 4
4690 Haslev
CVR-nr:37540080
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorREVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
Zinnsgade 7
2100 København Ø
DK Danmark
CVR-nr:83005815
P-enhed:1002661120

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Huset Malmberg ApS        
        
        
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.        
        
        
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver        
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.        
        
        
Det foreslås, at revisionen af selskabets årsregnskaber for de kommende år fravælges. Under         
henvisning til Årsregnskabsloven, erklærer ledelsen, at selskabet opfylder betingelserne         
herfor.        
        
Revision af selskabets årsregnskab er fravalgt for det kommende år.        
        
        
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Haslev, den 14/03/2018

Direktion
Jeanette Louise Dahlgren MalmbergRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Assistance erklæring til ledelsen i Huset Malmberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Huset Malmberg ApS for året 1. januar - 31. december
2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansiel-
le oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante be-
stemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende in-
tegritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sik-
kerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de op-
lysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen
revisions-eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.København, 14/03/2018Gregers Holm-Nielsen , mne5845
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
CVR: 83005815

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed ved personlig coaching og dermed beslægtet virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret har ikke været påvirket af udsædvanlige forhold.        
        
Selskabets aktivitetsniveau har været i overensstemmelse med det forventede.        
        
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2018.        
        
Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil        
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.      


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdi-        
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle        
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.         
        
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde        
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.        
        
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil         
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.        
        
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og        
forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor.        
        
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes         
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris         
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen        
mellem kostpris og nominelt beløb.        
        
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-        
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. 


Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste        
        
Bruttofortjenesten består af salg som er indtjent i regnskabsåret reduceret med direkte         
omkostninger samt andre eksterne omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,         
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.        
        
Ledelsen har i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser af konkurrencemæssige hensyn        
valgt at vise bruttofortjenesten i resultatopgørelsen.        
         
Andre driftsindtægter og - omkostninger        
        
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold        
til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Finansielle poster                
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører         
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, finansielle omkost-        
ninger ved finansiel leasing, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under aconto-        
skatteordningen mv.        
        
Skat af årets resultat        
        
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-         
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del        
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 


Balance

   
Tilgodehavender        
        
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien         
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.        
        
Værdipapirer        
        
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver er optaget til dagspris.        
        
Udbytte        
        
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.         
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalfor-        
samlingen.        
        
Skyldig skat og udskudt skat        
        
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat        
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt         
for betalte acontoskatter.        
        
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem        
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f.eks vedrørende        
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles         
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.        
        
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,         
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-        
tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske          
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.        
        
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens         
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring        
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For         
indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 

Gældsforpligtelser        
        
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 766.261 346.029
Personaleomkostninger 1 -760.072 -280.504
Resultat af ordinær primær drift 6.189 65.525
Øvrige finansielle omkostninger -501 -9
Ordinært resultat før skat 5.688 65.516
Skat af årets resultat 2 -1.836 -15.400
Årets resultat 3.852 50.116
Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for iværksætterselskab 0 49.999
Overført resultat 3.852 117
I alt 3.852 50.116

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.445 30.000
Igangværende arbejder for fremmed regning 24.500 24.500
Andre tilgodehavender 40.490 0
Tilgodehavender i alt 75.435 54.500
Likvide beholdninger 138.167 83.054
Omsætningsaktiver i alt 213.602 137.554
Aktiver i alt 213.602 137.554

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 1
Andre reserver 0 49.999
Overført resultat 3.969 117
Egenkapital i alt 53.969 50.117
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.800 15.000
Skyldig selskabsskat 1.973 15.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 143.860 57.037
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 159.633 87.437
Gældsforpligtelser i alt 159.633 87.437
Passiver i alt 213.602 137.554

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 675.953 235.488
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 84.119 45.016
  760.072 280.5040

2. Skat af årets resultat

  2016 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 1.973 15.400
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år -137 0
  1.836 15.400

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti eller eventualforpligtelser.

false false false true 11/03/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed statsautoriseret revisor Gregers Holm-Nielsen Zinnsgade 7 2100 København Ø 375400802017-01-012017-12-31 375400802017-01-012017-12-311 375400802017-01-012017-12-310 375400802016-03-112016-12-31 375400802017-01-012017-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 375400802016-03-112016-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 375400802017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802016-03-112016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802017-12-31 375400802016-12-31 iso4217:DKK