Huset Malmberg IVS

Førslev Skolevej 4

4690 Haslev


Årsrapport

11. marts 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/03/2017
Jeanette Louise Dahlgren Malmberg
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHuset Malmberg IVS
Førslev Skolevej 4
4690 Haslev
CVR-nr:37540080
Regnskabsår:11/03/2016 - 31/12/2016
RevisorREVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
Zinnsgade 7
2100 København Ø
DK Danmark
CVR-nr:83005815
P-enhed:1002661120

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Huset Malmberg IVS        
        
        
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.        
        
        
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver        
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.        
        
        
Det foreslås, at revisionen af selskabets årsregnskaber for de kommende år fravælges. Under         
henvisning til Årsregnskabslovens § 9, stk 4 erklære ledelsen, at selskabet opfylder betingelserne         
herfor.        
        
Revision af selskabets årsregnskab er fravalgt for det kommende år.        
        
        
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Haslev, den 17/02/2017

Direktion
Jeanette Louise Dahlgren MalmbergRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Huset Malmberg IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Huset Malmberg IVS for året 11. marts - 31. decem-
ber 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansiel-
le oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante be-
stemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende in-
tegritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sik-
kerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de op-
lysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen
revisions-eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.København, 17/02/2017Gregers Holm-Nielsen
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 APS
CVR: 83005815

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed ved personlig coaching og dermed beslægtet virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret har ikke været påvirket af udsædvanlige forhold.        
        
Selskabets aktivitetsniveau har været i overensstemmelse med det forventede.        
        
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2017.        
        
Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil        
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.      


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdi-        
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle        
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.         
        
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde        
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.        
        
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil         
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.        
        
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og        
forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor.        
        
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes         
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris         
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen        
mellem kostpris og nominelt beløb.        
        
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-        
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. 


Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste        
        
Bruttofortjenesten består af salg som er indtjent i regnskabsåret reduceret med direkte         
omkostninger samt andre eksterne omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,         
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.        
        
Ledelsen har i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser af konkurrencemæssige hensyn        
valgt at vise bruttofortjenesten i resultatopgørelsen.        
         
 Andre driftsindtægter og - omkostninger        
        
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold        
til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger        
        
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,         
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.        
        
Finansielle poster        
        
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører         
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, finansielle omkost-        
ninger ved finansiel leasing, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under aconto-        
skatteordningen mv.        
        
Skat af årets resultat        
        
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-         
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del        
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


Balance
Materielle anlægsaktiver        
        
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmaterial og inventar         
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på bygninger der        
er sat til salg.         
        
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der         
afskrives ikke på grunde.        
        
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det        
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.        
        
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-         
tider:        
        
Indretning af lejede lokaler 5 år  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år   
        
Aktiver med en kostpris på under kr. 14 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatop-        
gørelsen i anskaffelsesåret.     

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem        
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.        
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.        
        
Tilgodehavender        
        
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien         
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.        
        
Værdipapirer        
        
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver er optaget til dagspris.        
        
Udbytte        
        
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.         
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalfor-        
samlingen.        
        
Skyldig skat og udskudt skat        
        
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat        
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt         
for betalte acontoskatter.        
        
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem        
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f.eks vedrørende        
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles         
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.        
        
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,         
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-        
tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske          
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.        
        
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens         
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring        
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For         
indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser        
        
Prioritetsgæld er valgt optaget til nominel restgæld efter undtagelsesbekendtgørelsen.        
        
Eventuelle nye optagelser vil efterfølgende blive indregnet til det modtagne provenu efter         
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle        
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af        
den effektive rente, således af forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes        
i resultatopgørelsen over låneperioden.         
        
Prioritesgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.        
For obligationsgæld svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende        
kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning        
af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.        
        
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 11. mar 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Bruttoresultat 346.029
Personaleomkostninger 1 -280.504
Resultat af ordinær primær drift 65.525
Øvrige finansielle omkostninger -9
Ordinært resultat før skat 65.516
Skat af årets resultat 2 -15.400
Årets resultat 50.116
Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for iværksætterselskab 49.999
Overført resultat 117
I alt 50.116

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.000
Igangværende arbejder for fremmed regning 24.500
Tilgodehavender i alt 54.500
Likvide beholdninger 83.054
Omsætningsaktiver i alt 137.554
Aktiver i alt 137.554

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Andre reserver 49.999
Overført resultat 117
Egenkapital i alt 50.117
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000
Skyldig selskabsskat 15.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 57.037
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 87.437
Gældsforpligtelser i alt 87.437
Passiver i alt 137.554

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 -
  kr. kr.
Løn og gager 235.488 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 45.016 0
  280.504 0

2. Skat af årets resultat

  2016 -
  kr. kr.
Aktuel skat 15.400 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  15.400 0

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti eller eventualforpligtelser.

false false false false true Andre erklæringer uden sikkerhed statsautoriseret revisor Gregers Holm-Nielsen Zinnsgade 7 2100 København Ø 375400802016-03-112016-12-31 375400802016-03-112016-12-311 375400802016-03-112016-12-310 375400802016-03-112016-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 375400802016-03-112016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375400802016-12-31 iso4217:DKK