Elenchos IVS

Stenmaglevej 5

2700 Brønshøj


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/03/2018
Thomas Tscherning
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElenchos IVS
Stenmaglevej 5
2700 Brønshøj
CVR-nr:37508268
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseBankNordik
Amagerbrogade 25
2300 København
DK Danmark

Ledelsespåtegning


 


Brønshøj, den 01/03/2018

Direktion
Thomas TscherningBestyrelse
Thomas TscherningFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er rådgivning i forhindelse med udviklingen af medicinsk behandling, medicoteknisk monitorering og kvalitetssikring og informationssikkerhed af dataflow.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet og er tilfredsstillende. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der kan ikke berettes om nogle usædvanlige forhold. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabet har valgt at fravælge revisionspligten


Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 134.691 250.248
Eksterne omkostninger -107.627 -44.731
Bruttoresultat 27.064 205.517
Personaleomkostninger -2.391 -19.175
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -22.558 0
Resultat af ordinær primær drift 2.115 186.342
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 2.115 186.342
Skat af årets resultat -465 -40.995
Årets resultat 1.650 145.347
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 1.650 145.347
I alt 1.650 145.347

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 113.450
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavende skat 17.130 0
Andre tilgodehavender 41.896 0
Tilgodehavender i alt 59.026 113.450
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 132.530 116.931
Omsætningsaktiver i alt 191.556 230.381
Aktiver i alt 191.556 230.381

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3.101 1
Andre reserver 0 0
Overført resultat 188.455 186.342
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 191.556 186.343
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 816
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 43.222
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 44.038
Gældsforpligtelser i alt 0 44.038
Passiver i alt 191.556 230.381

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 19/02/2016 31/12/2016 Ingen bistand Thomas Tscherning Stenmaglevej 5 2700 Brønshøj true false false false 375082682017-01-012017-12-31 375082682017-01-012017-12-310 375082682017-01-012017-12-310 375082682016-02-192016-12-31 375082682017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375082682017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375082682017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682016-02-192016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682017-12-31 375082682016-12-31 iso4217:DKK