Elenchos IVS

Stenmaglevej 5

2700 Brønshøj


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2019
Thomas Tscherning
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElenchos IVS
Stenmaglevej 5
2700 Brønshøj
CVR-nr:37508268
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er rådgivning i forhindelse med udviklingen af medicinsk diagnostik og behandling, medicoteknisk monitorering og kvalitetssikring, samt informationssikkerhed af dataflow associeret hertil.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet og er tilfredsstillende. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der kan ikke berettes om nogle usædvanlige forhold. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabet har valgt at fravælge revisionspligten


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 51.577 134.691
Eksterne omkostninger -132.089 -107.627
Bruttoresultat -80.512 27.064
Personaleomkostninger -7.548 -2.391
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -31.937 -22.558
Resultat af ordinær primær drift -119.997 2.115
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -100 0
Ordinært resultat før skat -120.097 2.115
Skat af årets resultat 0 -465
Årets resultat -120.097 1.650
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat -120.097 1.650
I alt -120.097 1.650

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 32.296 17.130
Andre tilgodehavender 41.896 41.896
Tilgodehavender i alt 74.192 59.026
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 1.268 132.530
Omsætningsaktiver i alt 75.460 191.556
Aktiver i alt 75.460 191.556

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 7.101 3.101
Andre reserver 188.456 0
Overført resultat -120.097 188.455
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 75.460 191.556
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 75.460 191.556

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Thomas Tscherning Stenmaglevej 5 2700 Brønshøj true false false true 375082682018-01-012018-12-31 375082682017-01-012017-12-31 375082682018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375082682017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375082682018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375082682017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375082682018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682018-12-31 375082682017-12-31 iso4217:DKK