Elenchos IVS

Stenmaglevej 5

2700 Brønshøj


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2020
Thomas Tscherning
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElenchos IVS
Stenmaglevej 5
2700 Brønshøj
CVR-nr:37508268
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er rådgivning i forhindelse med udviklingen af medicinsk diagnostik og behandling, medicoteknisk monitorering og kvalitetssikring, informationssikkerhed af dataflow ved operationel teknologi, samt revision og tilsyn af samme.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet og er tilfredsstillende. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der kan ikke berettes om nogle usædvanlige forhold. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabet har valgt at fravælge revisionspligten.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Nettoomsætning 108.056 51.577
Eksterne omkostninger -73.509 -132.089
Bruttoresultat 34.547 -80.512
Personaleomkostninger -647 -7.548
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.011 -31.937
Resultat af ordinær primær drift 30.889 -119.997
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -182 -100
Ordinært resultat før skat 30.707 -120.097
Skat af årets resultat -6.756 0
Årets resultat 23.951 -120.097
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 23.951 -120.097
I alt 23.951 -120.097

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 36.875 32.296
Andre tilgodehavender 41.896 41.896
Tilgodehavender i alt 78.771 74.192
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 27.396 1.268
Omsætningsaktiver i alt 106.167 75.460
Aktiver i alt 106.167 75.460

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 7.101 7.101
Andre reserver 68.359 188.456
Overført resultat 30.707 -120.097
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 106.167 75.460
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Skyldig moms og afgifter 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 106.167 75.460

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Ingen bistand Thomas Tscherning Stenmaglevej 5 2700 Brønshøj true false false true 375082682019-01-012019-12-31 375082682018-01-012018-12-31 375082682019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375082682018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375082682019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375082682018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375082682019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682019-12-31 375082682018-12-31 iso4217:DKK