Elenchos IVS

Stenmaglevej 5

2700 Brønshøj


Årsrapport

19. februar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den
30/05/2017
Thomas Tscherning
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElenchos IVS
Stenmaglevej 5
2700 Brønshøj
CVR-nr:37508268
Regnskabsår:19/02/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomhedens hovedaktivitet er rådgivning i forhindelse med finansieringen og udviklingen af medicinsk behandling og medicoteknisk monitorering.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet og er tilfredsstillende. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der kan ikke berettes om nogle usædvanlige forhold. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabet har valgt at fravælge revisionspligten

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.


Resultatopgørelse, balance, pengestrømme

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (og pengestrømme). Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Resultatopgørelse 19. feb 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Nettoomsætning 250.248
Eksterne omkostninger -44.731
Bruttoresultat 205.517
Personaleomkostninger -19.175
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 186.342
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 186.342
Skat af årets resultat -40.995
Årets resultat 145.347
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 145.347
I alt 145.347

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 113.450
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 113.450
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 116.931
Omsætningsaktiver i alt 230.381
Aktiver i alt 230.381

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Andre reserver 0
Overført resultat 186.342
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 186.343
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 816
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 43.222
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.038
Gældsforpligtelser i alt 44.038
Passiver i alt 230.381
true false false false true Ingen bistand Thomas Tscherning Stenmaglevej 5 2700 Brønshøj 375082682016-02-192016-12-31 375082682016-02-192016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 375082682016-12-31 iso4217:DKK