Det lille Grønttorv IVS

Julius Bloms Gade 3, 3 tv

2200 København N


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Mogens Bisgaard Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDet lille Grønttorv IVS
Julius Bloms Gade 3, 3 tv
2200 København N
Telefonnummer:40550804
e-mailadresse:torvet@xn--detlillegrnttorv-uxb.dk
CVR-nr:36967218
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSydbank
Jernbanevej 4
2800 Lyngby
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomheden har i regnskabsåret 2016 drevet butik i Holsteinsgade 58, 2100 København Ø. Fra butikken sælges grønt, frugt, specialøl, oste og andre delikatesser.

 

Sideløbende hermed har butikken stået for markedssalg af grøntsager og frugt i forbindelse med Bondens Marked, der afholdes hver lørdag på Sankt Jakobs Plads på Østerbro.

 

I et par måneder i foråret deltog virksomheden på Kødbyens Mad og Marked, en aktivitet, der dog hurtigt blev opgivet, idet der var fornøden omsætning, og markedet reelt gav underskud.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I marts 2016 udtrådte den ene af firmaets stiftere, Peter Schiødt, efter gensidig overenskomst af firmaets ledelse. Det betød, at firmaet måtte overtage de intellektuelle rettigheder (design, navn mv) samt yde Peter Schiødt økonomisk kompensation i forbindelse med udtrædelsen.

 

Samtidig betød det, at udarbejdelsen af årsberetning og regnskab for 2016 blev forsinket, så firmaet blev tvangsopløst, men genoptaget efter afgivelse af udvidet revisorerklæring i november 2016.

 

Ydermere er der i firmaet sket investeringer i markedsudstyr og butiksindretning, som gør at virksomhedens regnskab med udgangen af regnskabsåret 2016 udviser et underskud på 35.073,25 samt en negativ egenkapital.

 

En del af underskuddet skyldes gæld til leverandører, men virksomhedens ledelse har dog besluttet at fortsætte driften, idet der er stor goodwill fra leverandørernes side, og det forventes at den stigning i omsætningen, der er er sket gennem hele 2016 fortsætter i 2017.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
I begyndelsen af 2017 opstod muligheden for at flytte butikken til Toftegårds Plads i Valby - et sted, hvor der er større kundegennemstrømning og hvor afhængigheden af Bondens Marked som primær afsætningskilde kan blive mindre.

 

Den eventuelle flytning indebærer et øget samarbejde med bageriet Vores Brød I/S, der gennem de seneste tre år har markeret sig i privatkundesegmentet og desuden er blevet fast leverandør af brød til en lang række restauranter.

 

Synergieffekterne fra dette samarbejde skal blandt andet omfatte udeservering af sandwich, kager og tærter - aktiviteter, der vil mindske spildet fra såvel Det lille Grønttorv IVS som Vores Brød IS - og på grund af muligheden for samtransport et øget salg til engros-segmentet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsrapporten for Det lille Grønttorv IVS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


Resultatopgørelse


Balance

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 544.253 197.047
Produktionsomkostninger -458.024 -150.149
Bruttoresultat 86.229
Administrationsomkostninger -110.034 -42.776
Andre driftsomkostninger -1.047 -3.652
Resultat af ordinær primær drift -24.852 470
Andre finansielle indtægter 83
Øvrige finansielle omkostninger -10.005 -3.787
Ordinært resultat før skat -34.774 -3.717
Årets resultat -34.774 -3.717
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -34.774 -3.717
I alt -34.774 -3.717

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 42.525 31.714
Materielle anlægsaktiver i alt 42.525 31.714
Anlægsaktiver i alt 42.525 31.714
Råvarer og hjælpematerialer 12.448 0
Varebeholdninger i alt 12.448 0
Likvide beholdninger 16.780 -14.920
Omsætningsaktiver i alt 29.228 -14.920
Aktiver i alt 71.753 16.794

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5.000 4.000
Overført resultat -38.390 -3.317
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt -33.390 683
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 35.282 11.699
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 69.861 4.412
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 105.143 16.111
Gældsforpligtelser i alt 105.143 16.111
Passiver i alt 71.753 16.794
true false false false true 15/07/2015 31/12/2015 Ingen bistand Mogens Bisgaard Hansen Julius Bloms Gade 3, 3.t.v. 2200 København N 369672182016-01-012016-12-31 369672182015-07-152015-12-31 369672182016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369672182015-07-152015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369672182016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369672182015-07-152015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369672182016-12-31 369672182015-12-31 iso4217:DKK