Öz Rejser ApS

Slotsherrensvej 139

2720 Vanløse


Årsrapport

3. marts 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/01/2017
Pernille Worch Romberg Yurdakul
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenÖz Rejser ApS
Slotsherrensvej 139
2720 Vanløse
CVR-nr:36563354
Regnskabsår:03/03/2015 - 30/06/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/2016 for ÖZ Rejser ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser de valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelser herfor.

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsregnskabet indtilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 


Vanløse, den 02/01/2017

Direktion
Pernille Worch Romberg Yurdakul
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har valgt at fravælge revisionen fremadrettet, da selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Selskabets formål er at drive rejsebureau samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Der er ingen usædvanlige forhold.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er ikke indtruffet nogen betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet for ÖZ Rejser ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Årsregnskaben aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet og med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og hjælpematerialer. Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage nævnte poster

Andre eksterne omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for  varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelagret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af  orpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 3. mar 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 -
kr. kr.
Bruttoresultat 0
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 50.000
Tilgodehavender i alt 50.000
Kortfristede aktiver i alt 50.000
Aktiver i alt 50.000

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Egenkapital i alt 50.000
Passiver i alt 50.000
false false false false true Ingen bistand Pernille Worch Romberg Yurdakul Slotsherrensvej 139 2720 Vanløse 365633542015-03-032016-06-30 365633542015-03-032016-06-300 365633542016-06-30 iso4217:DKK