MT-PROBYG ApS

Østre Paradisvej 4, 1 th

2840 Holte


Årsrapport

1. september 2014 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/03/2016
Eduard Tonoyan
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMT-PROBYG ApS
Østre Paradisvej 4, 1 th
2840 Holte
CVR-nr:36080620
Regnskabsår:01/09/2014 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. september 2014 - 31. december 2015 for MT Probyg ApS, c/o Eduard Tonoyan.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. september 2014 - 31. december 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holte, den 19/03/2016

Direktion
Eduard Tonoyan
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af byggeentrepriser og hermed forbundet virksomhed.

 

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste et negativt resultat før skat på -100.210 kr., og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året., men da det er selskabets første regnskabsår, anser ledelsen resultatet som tilfredsstillende.

 

Selskabet har tabt hele sin anpartskapital, som forventes retableret ved egen indtjening eller om fornøden eget indskud

 

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Ledelsen har positive forventninger til regnskabsåret 2016.

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

 

Brugstid

 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

   5 år

 

 

 

 

 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

 

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

 

Resultatopgørelse 1. sep 2014 - 31. dec 2015

Note 2014/15 -
kr. kr.
Bruttoresultat 399.643
Personaleomkostninger 1 -483.525
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -10.779
Resultat af ordinær primær drift -94.661
Øvrige finansielle omkostninger -5.549
Ordinært resultat før skat -100.210
Skat af årets resultat 3 20.473
Årets resultat -79.737
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -79.737
I alt -79.737

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 76.721
Materielle anlægsaktiver i alt 4 76.721
Deposita 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000
Anlægsaktiver i alt 86.721
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 556.388
Udskudte skatteaktiver 20.473
Andre tilgodehavender 33.585
Periodeafgrænsningsposter 25.139
Tilgodehavender i alt 635.585
Likvide beholdninger 109.081
Omsætningsaktiver i alt 744.666
Aktiver i alt 831.387

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -79.737
Egenkapital i alt 5 -29.737
Leverandører af varer og tjenesteydelser 574.472
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 42.393
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 244.259
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 861.124
Gældsforpligtelser i alt 861.124
Passiver i alt 831.387

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15
  kr.
Løn og gager 476.675
Andre omkostninger til social sikring 6.850
  483.525

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15
  kr.
Produktionsanlæg og maskiner 10.779
  10.779

3. Skat af årets resultat

  2014/15
  kr.
Aktuel skat 0
Ændring af udskudt skat -20.473
Regulering vedrørende tidligere år 0
  -20.473

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Produktionsanlæg og maskiner
  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 87.500
Afgang 0
Kostpris ultimo 87.500
   
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
   
Af- og nedskrivning primo 0
Årets afskrivning -10.779
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -10.779
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 76.721

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 50.000 0 0 0 50.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -79.737 0 -79.737
Egenkapital ultimo 50.000 0 -79.737 0 -29.737

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Eduard Tonoyan

Østre Paradisvej 4 1 th.

2840  Holte

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

 

Eduard Tonoyan

Østre Paradisvej 4 1 th.

2840  Holte

 

false Ingen bistand Firat Group Industrivej 44 B, 2 sal 4000 Roskilde 360806202014-09-012015-12-31 360806202014-09-012015-12-310 360806202014-09-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 360806202015-12-31 iso4217:DKK