MT-PROBYG ApS

Østre Paradisvej 4, 1 th

2840 Holte


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/04/2017
Eduard Tonoyan
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMT-PROBYG ApS
Østre Paradisvej 4, 1 th
2840 Holte
CVR-nr:36080620
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for MT Probyg ApS, c/o Eduard Tonoyan.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holte, den 07/04/2017

Direktion
Eduard Tonoyan
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af byggeentrepriser og hermed forbundet virksomhed.

 

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste et positivt resultat., og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

 

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Ledelsen har positive forventninger til regnskabsåret 2017.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

Brugstid

 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

 

 

 

 

 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

 

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 1.228.647 399.643
Personaleomkostninger 1 -918.059 -483.525
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -24.492 -10.779
Resultat af ordinær primær drift 286.096 -94.661
Øvrige finansielle omkostninger -7.962 -5.549
Ordinært resultat før skat 278.134 -100.210
Skat af årets resultat 3 -69.240 20.473
Årets resultat 208.894 -79.737
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 208.894 -79.737
I alt 208.894 -79.737

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 97.229 76.721
Materielle anlægsaktiver i alt 4 97.229 76.721
Deposita 15.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 15.000 10.000
Anlægsaktiver i alt 112.229 86.721
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 404.225 556.388
Udskudte skatteaktiver 0 20.473
Andre tilgodehavender 0 33.585
Periodeafgrænsningsposter 14.834 25.139
Tilgodehavender i alt 419.059 635.585
Likvide beholdninger 48.180 109.081
Omsætningsaktiver i alt 467.239 744.666
Aktiver i alt 579.468 831.387

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 129.157 -79.737
Egenkapital i alt 179.157 -29.737
Hensættelse til udskudt skat 3.137 0
Hensatte forpligtelser i alt 3.137 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 96.948 574.472
Skyldig selskabsskat 45.630 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 161.961 42.393
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 92.635 244.259
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 397.174 861.124
Gældsforpligtelser i alt 397.174 861.124
Passiver i alt 579.468 831.387

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 847.347 476.675
Pensionsbidrag 36.276 0
Andre omkostninger til social sikring 34.436 6.850
  918.059 483.525

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2014/15
  kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 24.492 10.779
  24.492 10.779

3. Skat af årets resultat

  2016 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 45.630 0
Ændring af udskudt skat 23.610 -20.473
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  69.240 -20.473

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Produktionsanlæg og maskiner
  kr.
Kostpris primo 87.500
Tilgang 175.000
Afgang -130.000
Kostpris ultimo 132.500
   
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
   
Af- og nedskrivning primo -10.779
Årets afskrivning -24.492
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -35.271
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 97.229
 

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Eduard Tonoyan

Østre Paradisvej 4 1 th.

2840  Holte

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

 

Eduard Tonoyan

Østre Paradisvej 4 1 th.

2840  Holte

 

false false false false true 01/09/2014 31/12/2015 Ingen bistand Firat Group Fingerbølvej 1 4000 Roskilde 360806202016-01-012016-12-31 360806202016-01-012016-12-310 360806202014-09-012015-12-31 360806202016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 360806202014-09-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 360806202016-12-31 360806202015-12-31 iso4217:DKK