FOHO ApS

Industrigrenen 21

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/07/2017
Brian Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFOHO ApS
Industrigrenen 21
2635 Ishøj
CVR-nr:35468625
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedforretningsområde omfatter engrossalg af hospitalsudstyr og dermed beslægter virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret haft en forventet omsætning, og årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnse ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til til forudsigelige tab og risici der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen.

Indtægter ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Nettoomsætningen indregnes eksl. merværdiafgift og med fradrag af rabatter i.f.m. salget.

 

Finansielle poster.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat.

Årets skat som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af tidligere års foretagne opskrivninger og med fradrag af forventat restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Afskrivningsperiode 5 år.

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige indre værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.

 

Varebeholdninger.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.

I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Periodeafgrænsningsposter.

Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende afterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidlige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

 

Gældsforpligtelser.

Gæld til pengeinstitutter optages til nominel værdi.

 

Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 3.099.101 2.187.084
Eksterne omkostninger -1.095.013 -1.063.608
Bruttoresultat 2.004.088 1.123.476
Personaleomkostninger -2.000.365 -1.008.017
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -40.304 -40.304
Resultat af ordinær primær drift -36.581 75.155
Øvrige finansielle omkostninger -2.476 -5.098
Ordinært resultat før skat -39.057 70.057
Skat af årets resultat 0 -17.719
Årets resultat -39.057 52.338
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -39.057 52.338
I alt -39.057 52.338

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 72.725 113.029
Materielle anlægsaktiver i alt 72.725 113.029
Andre værdipapirer og kapitalandele 294.198 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 294.198 0
Anlægsaktiver i alt 366.923 113.029
Fremstillede varer og handelsvarer 1.188.600 1.175.800
Varebeholdninger i alt 1.188.600 1.175.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 985.979 337.945
Andre tilgodehavender 0 77.198
Tilgodehavender i alt 985.979 415.143
Likvide beholdninger 63.428 170.872
Omsætningsaktiver i alt 2.238.007 1.761.815
Aktiver i alt 2.604.930 1.874.844

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 158.231 197.288
Egenkapital i alt 238.231 277.288
Gæld til banker 19.377 55.331
Leverandører af varer og tjenesteydelser 641.755 133.776
Skyldig selskabsskat 0 17.719
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.705.567 1.390.730
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.366.699 1.597.556
Gældsforpligtelser i alt 2.366.699 1.597.556
Passiver i alt 2.604.930 1.874.844
true false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Rev.firmaet BKF & P. Filmbyen 28 2650 Hvidovre 354686252016-01-012016-12-31 354686252015-01-012015-12-31 354686252016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 354686252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 354686252016-12-31 354686252015-12-31 iso4217:DKK