Danevirke Holding ApS

Bekkasinvej 10

2900 Hellerup


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/06/2019
Erik Friedlænder
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDanevirke Holding ApS
Bekkasinvej 10
2900 Hellerup
CVR-nr:33861087
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Danevirke Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hellerup, den 31/05/2019

Direktion
Erik FriedlænderLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at være holding virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 0 efter skat, hvilket er tilfredsstillende.      
      
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 419.907 og en egenkapital på kr. -15.920.000.      
      
Den forventede udvikling i regnskabsåret 2019 forventes at være positiv.

 

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen. Selskabets ledelse har orienteret generalforsamlingen. Det er ledelsens vurdering at selskabets kapital vil blive reetableret indenfor de nærmeste år ved kapitalindskud eller konvetering af gæld til anpartskapital.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt          
      
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.      
      
Generelt om indregning og måling      
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger      
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat      
Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.       
      
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Andre finansielle forpligtelser     
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 1 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 339.907 339.907
Andre tilgodehavender 80.000 80.000
Tilgodehavender i alt 419.907 419.907
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 419.907 419.907
Aktiver i alt 419.907 419.907

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -16.000.000 -16.000.000
Egenkapital i alt -15.920.000 -15.920.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 15.684.835 15.684.835
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 655.072 655.072
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.339.907 16.339.907
Gældsforpligtelser i alt 16.339.907 16.339.907
Passiver i alt 419.907 419.907

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 -16.000.000 -15.920.000
Årets resultat 0 0 0
Egenkapital, ultimo 80.000 -16.000.000 -15.920.000

Noter

1. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand FC Regnskab Godkendt Revisionsanpartsselskab Bekkasinvej 10 2900 Hellerup 338610872018-01-012018-12-31 338610872018-01-012018-12-310 338610872017-01-012017-12-31 338610872018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 338610872017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 338610872018-12-31 338610872017-12-31 338610872018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 338610872018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 338610872018-01-01 338610872018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 338610872018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 338610872018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 338610872018-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK