POPE INVEST ApS

Saltøvej 136

4700 Næstved


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2015
Jesper Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPOPE INVEST ApS
Saltøvej 136
4700 Næstved
CVR-nr:30689313
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseNordea

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Pope Invest ApS.


Den af os udarbejdet årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.


Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.


Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal
revideres.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nysted, den 30/11/2015

Direktion
Ivan Harsdal
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Generelt om indregning og måling.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger,der er afholdt for at opnå årrets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væretindregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtigelser værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kontant effektiv renter over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostpris og det nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst overløbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


....

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:
Indtægter ved huslejeindtægter indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre ekserne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende udlehjning og administration.

 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstid og restværdier     

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5-8 år 0-20%
Ejendomme                                            50 år 0-20%

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

Skatter
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskuds skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørernde egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disse skattepligtige indkomst (fuld fordeling)


....

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materieller anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

 

Tilgodehavender.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med anskaffelsen indtil nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetaling omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskab.

 

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapir med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risici for værdiændringer.

 

Hensat forpligtelser
Udskudt skat.
Udskudt skat og årets regulering heraf opgørelse efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssig underskud,
indregnes med den værdi, hvortit de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser i virksomheden inden for samme juridiske skattenhed og jurisdiktion.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Finansielle gældsforpligtigelser
Fast forrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ned låneoptagning til det
modtagne provenue med fradrag af afholdte transoktionsomkostninger. I efterfølgende periode måles låne til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provuuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostningover låneperioden.

 

Øvige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almideligvis svarer til nominel værdi.

 

Aktuelle skatteforpligtigelser
Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtig indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indlkomster samt betalt acontoskatter.

 

Eventualaktiver og -forpligtigelser
Eventualaktiver og -forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne


....

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 45.300 84.800
Eksterne omkostninger -215.404 -229.311
Bruttoresultat -170.104 -144.511
Resultat af ordinær primær drift -170.104 -144.511
Øvrige finansielle omkostninger -44.975 -36.225
Ordinært resultat før skat -215.079 -180.736
Skat af årets resultat 0 44.280
Årets resultat -215.079 -136.456
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -215.079 -136.456
I alt -215.079 -136.456

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.011.828 1.011.828
Materielle anlægsaktiver i alt 1 1.011.828 1.011.828
Anlægsaktiver i alt 1.011.828 1.011.828
Udskudte skatteaktiver 0 44.280
Tilgodehavender i alt 0 44.280
Likvide beholdninger 2 0
Omsætningsaktiver i alt 2 44.280
Aktiver i alt 1.011.830 1.056.108

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2 126.000 126.000
Overkurs ved emission 187.617 187.617
Overført resultat -530.157 -315.078
Reservefond 434.000 434.000
Egenkapital i alt 3 217.460 182.539
Gæld til realkreditinstitutter 516.421 540.133
Gæld til banker 0 4
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 277.949 333.432
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 794.370 873.569
Gældsforpligtelser i alt 794.370 873.569
Passiver i alt 1.011.830 1.056.108

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 1011828    
Tilgang      
Afgang      
Kostpris ultimo 1011828 0 0
     
Opskrivninger primo      
Årets opskrivning      
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo      
Årets afskrivning      
Tilbageførsel ved afgang      
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1011828 0 0
 

2. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 126 aktier a 1000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 01.07.2014 126000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 126000

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 126000 371617 -315078  

182539

Udloddet ordinært udbytte         0
Årets resultat   250000 -216079   34921
Egenkapital ultimo 126000 586696 -530157 0 217460

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser udover det i regnskabet nævnte.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har til sikkerhed for engagement med realkreditintutter t.kr. 516 er der givet
pant i grund og bygning, hvis regnskabsmæssige værdi udgøe t.kr 1.1011

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

CVR. 2850 7089 Milan Holding ApS

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: CVR. 2850 7089 Milan Holding ApS

false 01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Revision Nysted ApS Jernbanegade 5 4880 Nysted 306893132014-07-012015-06-30 306893132014-07-012015-06-300 306893132013-07-012014-06-30 306893132014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 306893132013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 306893132015-06-30 306893132014-06-30 iso4217:DKK